دانلود پایان نامه:بررسی دوره های خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان باتأکید برماه­های مرطوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :قلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی دوره های خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان باتأکید برماه­های مرطوب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

موضوع:

بررسی دوره های خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان باتأکید برماه­های مرطوب

 

 

استاد راهنما:

دکتر فروغ السادات وجدانی

 

استاد مشاور:

دکتر مهناز پروازی

تابستان  1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه      ============                                                                                              ===========

چکیده                                                                                             1

مقدمه                                                                                              2

 

فصل اول   : کلیات تحقیق

————–

 

  • مقدمه                     4
  • بیان مسئله وضرورت آن                     4
  • پرسش های تحقیق                     5
  • فرضیه ها                                        6
  • اهداف تحقیق                     6
  • پیشینه تحقیق                     7

1-6-1- پیشینه تحقیق در جهان                                                                7

1-6-2-پیشینه تحقیق در ایران                                                                  9

  • روش و مراحل تحقیق                     13

 

فصل دوم  : مبانــی نظــری تحقیـــق

————-

2-1-  تعریف ومفهوم خشکسالی                                                              15

2-2- انوا ع عمده خشکسالی                                                                   17

2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی                                                      17     

2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک                                                              17

2-2-3- خشکسالی کشاورزی                                                                  18

2-2-4- خشکسالی اقتصادی                                                                   18

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                       ===========

2-3- ویژگی­های فضایی و زمانی خشکسالی­ها                                              19

2-3-1- آغاز و خاتمه خشکسالی                                                              19

2-3-2- شدت خشکسالی                                                                      19

2-3-3- فراوانی خشکسالی                                                                              20

2-3-4- وسعت منطقه ای خشکسالی                                                          20

2-3-5- دوره تناوبی رخداد خشکسالی                                                       20

2-4- علل وقوع خشکسالی                                                                              21

2-5- روش های مطالعه خشکسالی                                                            22

2-5-1- روش­هایمبتنی بر بیلان آب                                                           22

2-5-1-1- شاخص ترنث وایت                                                                23

2-5-1-2- شاخص پالمر                                                                       24

2-5-2- روش­هایمبتنی بر تحلیل جریان                                                       25

2-5-3- روش های مبتنی بر تحلیل داده­های بارندگی                                                 25

2-5-3-1- شاخص درصدی از نرمال                                                         26

2-5-3-2- شاخص­های پراکندگی بارش                                                      27

2-5-3-3-شاخص توزیع نرمال استاندارد                                                     28

2-5-3-4- شاخص استاندارد شده بارش                                                     29

2-5-3-5- شاخص دهک­ها و صدک­های بارندگی                                          31

2-5-3-6- شاخص  D                                                                         32

2-5-4- روش های تحلیل سینوپتیکی                                                         32

2-5-5- روش های سنجش از دور                                                            33

2-5-6- روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژیک و تاریخی                                       35

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                         ===========

 

فصل سوم :ویژگی­های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-

 

3-1- استان کرمانشاه                                                                          37

3-1-1-موقعیت جغرافیایی                                                                      37

3-1-2- ناهمواری ها                                                                           38

3-1-2-1-تقسیم بندی ناهمواری­ها                                                             38

3-1-3- زمین شناسی                                                                            41

3-1-4– خاک­های استان                                                                        42

3-1-5 – پوشش گیاهی                                                                         42

3-1-6-جنگل ها‏‎ و مراتع استان                                                                43

3-1-7- کشاورزی استان                                                                        44

3-1-8- منابع آبهای سطحی استان                                                             50

3-1-9- آب و هوای استان کرمانشاه                                                           53

3-1-9-1- توده های هوای فعال در استان                                                    54

3-1-9-2- اثرات ناهمواری­ها در تنوع آب و هوای استان                                   55

3-1-10- ویژگی های آب و هوا                                                             56

3-1-10-1- دما                                                                                  56

3-1-10-2- نزولات جوی                                                                     57

3-1-10-3-رطوبت نسبی                                                                       59

3-1-10-4- ساعات آفتابی                                                                     59

3-1-10-5- تبخیر                                                                               60

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                  ===========

 

3-1-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های کرمانشاه                                      61

3-1-10-7- بادها                                                                                63

­3-1-11- اقلیم استان                                                                           64

3-1-12- جغرافیای جمعیتی                                                                             67

3-2- استان کردستان                                                                           67

3-2-1- موقعیت جغرافیایی                                                                              67

3-2-2- ناهمواری های استان                                                                   68

3-2-2-1- تقسیم بندی ناهمواریها                                                             69

3-2-3- زمین شناسی وژئومورفولوژی استان کردستان                              70

3-2-4- خاک­های استان                                                                         71

3-2-5- پوشش گیاهی                                                                          72

3-2-6- جنگل و مرتع استان                                                                   73

3-2-7- کشاورزی استان                                                                        74

2-2-8- منابع آب های سطحی استان                                                          79

3-2-9-  آب و هوای استان کردستان                                                                    80

3-2-9-1- توده های هوای فعال در استان                                                    81

2-2-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان                                     83

2-2-9-3- تاثیر ارتفاع بر اقلیم استان                                                                    83

3-2-10- ویژگی های آب و هوایی                                                            84

3-2-10-1- دما                                                                                  84

3-2-10-2- نزولات جوی                                                                     86

3-2-10-3- رطوبت نسبی                                                                      87

3-2-10-4- ساعات آفتابی                                                                     88

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

3-2-10-5-تبخیر در استان                                                                     88

3-2-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­های استان کردستان                                89

3-2-10-7-بادها                                                                                 91

3-2-11- اقلیم استان                                                                            91

3-2-12- جغرافیای جمعیتی                                                                             93

 

فصل چهارم : مواد و روش­ها

—————

4-1- داده های تحقیق                                                                          95

4-2-داده های هواشناسی                                                                       96

4-3- مشخصات ایستگاه­ها                                                                     96

4-3- 1-روش اسکالوگرام                                                                      97

4-3-2-تصحیح، تکمیل و تطویل آمار                                                         98

4-3-3-خلاصه آماری ایستگاههای موجود                                                    101

4-4- داده های عملکرد گندم دیم                                                              102

4-4-1-استاندارد نمودن داده­های عملکرد                                                     104

4-4- 2-بررسی طول­ دوره رشد و محاسبه تنش­های حرارتی وآبی­گندم                   108

دیم دراستان­های مورد مطالعه

4-5- نرم افزارهای مورد استفاده                                                               111

4-6- روش­های بررسی خشکسالی                                                            113

4-6-1- انحراف استاندارد بارش (SDR)                                                    114

4-6-1-1-انحراف استاندارد بارش ایستگاه کرمانشاه                              120

4-6-1-2- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کنگاور                                        120

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

4-6-1-3- انحراف استاندارد بارش ایستگاه اسلام آباد غرب                             121

4-6-1-4- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر                                       122

4-6-1-5- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب                                 122

4-6-1-6- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج                                        123

4-6-1-7- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز                                           123

4-6-1-8- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه                                          124

4-6-1-9- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار                                         125

4-6-1-10- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو                                 126

4-6-2- شاخص PN                                                                          125

4-6-2-1- شاخص PNایستگاه کرمانشاه                                                    129

4-6-2-2- شاخص PNایستگاه کنگاور                                                      130

4-6-2-3- شاخص PN ایستگاه اسلام آباد غرب                                           132

4-6-2-4- شاخص PN ایستگاه روانسر                                                     133

4-6-2-5- شاخص PN ایستگاه  سرپل ذهاب                                              134

4-6-2-6- شاخص PN ایستگاه سنندج                                                      135

4-6-2-7- شاخص PN ایستگاه سقز                                                        136

4-6-2-8- شاخص PN ایستگاه قروه                                                        137

4-6-2-9- شاخص PN ایستگاه بیجار                                                       138

4-6-2-10- شاخص PN ایستگاه زرینه اوباتو                                              139

4-6-3- شاخص دهک­ها                                                                       141

4-6- 1- شاخص دهک­ ایستگاه کرمانشاه                                                    141

4-6-3- 2- شاخص دهک­ ایستگاه کنگاور                                                   143

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

============                                                                                                  ===========

 

4-6-3- 3- شاخص دهک­ ایستگاه اسلام غرب                                              144

4-6-3- 4- شاخص دهک­ ایستگاه روانسر                                                   145

4-6-3- 6- شاخص دهک­ ایستگاه سنندج                                                   147

4-6-3- 5- شاخص دهک­ ایستگاه سرپل ذهاب                                             146

4-6-3- 7- شاخص دهک­ ایستگاه سقز                                                      148

4-5-3- 8- شاخص دهک­ ایستگاه قروه                                                      149

4-6-3- 9- شاخص دهک­ ایستگاه بیجار                                                     150

4-6-3- 10- شاخص دهک­ ایستگاه زرینه اوباتو                                            151

4-6-4- شاخص D                                                                             152

4-6-4-1- شاخص D ایستگاه کرمانشاه                                                      152

4-6-4-2- شاخص D ایستگاه کنگاور                                                       157

4-6-4-3- شاخص D ایستگاه اسلام آباد غرب                                             158

4-6-4-4- شاخص D ایستگاه روانسر                                                       159

 

4-6-4-5- شاخص D ایستگاه سرپل ذهاب                                                 161

4-6-4-6- شاخص D ایستگاه سنندج                                                        162

4-6-4-7- شاخص D ایستگاه سقز                                                           163

4-6-4-8- شاخص D ایستگاه قروه                                                          164

4-6-4-9- شاخص D ایستگاه بیجار                                                         165

4-6-4-10- شاخص D ایستگاه زرینه اوباتو                                                 167

4-6-5-  شاخص استانداردشده بارشSPI                                                   168

4-6-5-1- شاخص SPI ایستگاه کرمانشاه                                                   168

4-6-5-2- شاخص SPI ایستگاه کنگاو                                                      174

4-6-5-3- شاخص SPI ایستگاه اسلام آباد غرب                                          175

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

============                                                                                ===========

 

4-6-5-4- شاخص SPI ایستگاه روانسر                                                    176

4-6-5-5- شاخص SPI ایستگاه سرپل ذهاب                                              177

4-6-5-6- شاخص SPI ایستگاه سنندج                                                     178

4-6-5-7- شاخص SPI ایستگاه سقز                                                        179

4-6-5-8- شاخص SPI ایستگاه قروه                                                       180

4-6-5-9- شاخص SPI ایستگاه بیجار                                                      181

4-6-5-10- شاخص SPI ایستگاه زرینه اوباتو                                              182

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری، اثبات فرضیه ها و پیشنهادات

—————

 

5-1- نتیجه گیری                                                                                185

5-2- اثبات فرضیه ها                                                                            187

5-3- پیشنهادات                                                                                 188

پیوست­ها                                                                                         189

منابع و مآخذ                                                                                     229

چکیده انگلیسی                                                                                  233

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

2-1- درجه بندی نمایه شدت خشکسالی پالمر                                              24

2-2- طبقات خشکسالی با شاخص  PN                                                    26

2-3- طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد                                28

2-4-درجه بندی نمایه استاندارد شده بارش ( SPI )                                       30

2-5- طبقه­بندی ارزش دهک­ها و توصیف خشکسالی                                       31

2-6- طبقه­بندی D و توصیف خشکسالی                                                     32

2-7- لیست برخی از شاخص­های خشکسالی                                                         34

3-1- سطح زیر کشت محصولات زراعی استان کرمانشاه                                   45

3-2-سطح کشت باغات با احتساب درختان پراکنده استان کرمانشاه سال 1385          46

3-3- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کرمانشاه                          48

3-4- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه گروه محصولات           49

3-5- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      65

3-6- تنوع اقلیمی در استان کرمانشاه                                                          66

3-7- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کرمانشاه                             66

3-8-برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان کردستان                            75

3-9- جدول برآورد سطح کشت باغات در استان کردستان در سال 1385                76

3-10- توزیع و سطح تولید، کل محصولات زراعی استان کردستان                        77

3-11- توزیع سطح و تولید محصولات زراعی استان کردستان گروه محصولات                   78

3-12-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                      92

3-13- طبقه اقلیمی آمبرژه و ایوانف ایستگاه­های استان کردستان                           93

4-1-سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کرمانشاه          96

4-2- سال تاسیس ایستگاه ها،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع استان کردستان                   96

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                     ===========

 

4-3-پارامترهای مورد استفاده همراه با حدود طبقه در مدل اسکالوگرام                    99

4-4-نتیجه رتبه بندی اسکالوگرام در دو استان                                                100

4-5-عملکرد گندم دیم دراستان­کرمانشاه و سطح زیر کشت گندم دیم استان              105

4-6- عملکرد گندم دیم دراستان­کردستان و سطح زیر کشت گندم دیم استان             106

4-7- عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان کرمانشاه و کردستان           107

4-8- مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد78-77 (کرمانشاه)  108

4-9 -مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد79-78 (کرمانشاه)  109

4-10-مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد87-86 (کرمانشاه)  109

4-11- مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد78-77 (بیجار)    110

4-2 -مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد79-78 (بیجار)      110

4-13-مراحل دوره رشد گندم و دماهای مربوط به آن در دوره رشد87-86 (بیجار)     111

4-14- نمونه فایل ورودی برنامهDIP  جهت محاسبه شاخص خشکسالی               112

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رشته جغرافیا :بررسی ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز گشت رودخان با تاکید بر مخاطرات محیطی

4-15- نمونه­ی فایل ورودی و خروجی در نرم افزار SPI.EXE                        113

4-16- محدوده­های طبقه بندی خشکسالی به روش پراکندگی بارش                      114

4-17-مقادیرشاخص پراکندگی بارش در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان    121

4-18- شاخص PNدرایستگاه­ کرمانشاه                                                       126

4-19- شاخص PNدرایستگاه­ کنگاور                                                         126

4-20- شاخص PNدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    126

4-21- شاخص PNدرایستگاه­ روانسر                                                        127

4-22- شاخص PNدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  127

4-23- شاخص PNدرایستگاه­سنندج                                                127

4-24- شاخص PNدرایستگاه­سقز                                                             128

4-25- شاخص PNدرایستگاه­ قروه                                                           128

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                             صفحه

============                                                                                         ===========

 

4-26- شاخص PNدرایستگاه­ بیجار                                                          128

4-27- شاخص PNدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   129

4-28-شاخص دهک­ها در ایستگاه­های استان­های کرمانشاه و کردستان                    142

4-29- شاخص Dدرایستگاه­ کرمانشاه                                                         153

4-30- شاخص Dدرایستگاه­ کنگاور                                                           153

4-31- شاخص Dدرایستگاه­  اسلام آباد                                                      153

4-32- شاخص Dدرایستگاه­ روانسر                                                           154

4-33- شاخص Dدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                    154

4-34- شاخص Dدرایستگاه­ سنندج                                                           154

4-35- شاخص Dدرایستگاه ­سقز                                                              155

4-36- شاخص Dدرایستگاه­  قروه                                                            155

4-37- شاخص Dدرایستگاه­ بیجار                                                             155

4-38- شاخص Dدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                      156

4-39- شاخص SPIدرایستگاه­ کرمانشاه                                                      169

4-40- شاخص SPIدرایستگاه­ کنگاور                                                        169

4-41- شاخص SPIدرایستگاه­  اسلام آباد                                                    170

4-42- شاخص SPIدرایستگاه­ روانسر                                                        170

4-43- شاخص SPIدرایستگاه­ سرپل ذهاب                                                  171

4-44- شاخص SPIدرایستگاه­سنندج                                                         171

4-45- شاخص SPIدرایستگاه ­سقز                                                           172

4-46- شاخص SPIدرایستگاه­  قروه                                                          172

4-47- شاخص SPIدرایستگاه­ بیجار                                                173

4-48- شاخص SPIدرایستگاه­ زرینه اوباتو                                                   173

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                                ===========

 

3-1- دامنه دمایی شهرستان های استان کرمانشاه                                             56

3-2- رژیم دمایی شهرستان های استا ن کرمانشاه                                            57

3-3-بارندگی در شهرستان های استان کرمانشاه                                              57

3-4- رژیم بارندگی در استان کرمانشاه                                                        58

3-5- رطوبت نسبی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                              59

3-6- ساعات آفتابی ایستگاه­های استان کرمانشاه                                             60

3-7-تبخیر ایستگاه­های استان کرمانشاه                                                        61

3-8- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ کرمانشاه                                                   61

3-9- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­اسلام آباد                                                  62

3-10- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سرپل ذهاب                                              62

3-11- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­کنگاور                                                    62

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­روانسر                                                    63

3-13- دامنه دمای شهرستان­های استان کردستان                                             85

3-14- رژیم دمایی شهرستان­های استان کردستان                                            85

3-15- بارندگی در شهرستان­های استان کردستان                                            86

3-16- رژیم بارندگی در استان کردستان                                                      87

3-17- رطوبت نسبی در شهرستان­های استان کردستان                                                87

3-18- ساعات آفتابیماهانه در شهرستان­های استان کردستان                                88

3-19- تبخیر در شهرستان های استان کردستان                                              89      3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سنندج                                                   89

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­ قروه                                                      90

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                               ===========

 

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­سقز                                                       90

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­بیجار                                                      90

3-12- نمودار آمبروترمیک ایستگاه­زرینه اوباتو                                               90

4-1- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله                 101

4-2- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کرمانشاه طی دوره 25 ساله           101

4-3- بارندگی سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره 25 ساله                 102

4-4- میانگین دمای سال زراعی ایستگاه­های استان کردستان طی دوره 25 ساله           102

4-5 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کرمانشاه                                           115

4-6 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه کنگاور                                             116

4-7 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه اسلام آباد                                          116

4-8 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه روانسر                                             117

4-9 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سرپل ذهاب                             117

4-10 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سنندج                                            118

4-11 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه سقز                                               118

4-12 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه قروه                                              118

4-13 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه بیجار                                             119

4-14 – انحراف استاندارد بارشدر ایستگاه زرینه اوباتو                                      119

4-16- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان کرمانشاه                    130

4-17- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان کنگاور                      131

4-18- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب            132

4-18- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان روانسر                      134

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

============                                                                                                ===========

 

4-20- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                135

4- 21- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سنندج                     136

4- 22- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان سقز                        137

4- 23- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان قروه                        138

4- 24- بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان بیجار                       139

4- 25-بیشترین هماهنگی­ شاخص PN با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                 140

4-26- شاخص دهک در ایستگاه کرمانشاه                                                                      142

4-27- شاخص دهک در ایستگاه کنگاور                                                     143

4-28- شاخص دهک در ایستگاه اسلام آباد غرب                                           144

4-29- شاخص دهک در ایستگاه روانسر                                                     145

4-30- شاخص دهک در ایستگاه سرپل دهاب                                               146

4-31- شاخص دهک در ایستگاه سنندج                                                     147

4-32- شاخص دهک در ایستگاه سقز                                                        148

4-33- شاخص دهک در ایستگاه قروه                                                        149

4-34- شاخص دهک در ایستگاه بیجار                                                       150

4-35- شاخص دهک در ایستگاه زرینه اوباتو                                                         151

4-36-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کرمانشاه                       157

4-37-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان کنگاور                         158

4-38-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب               159

4-39-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان روانسر                         160

4-40-هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سرپل ذهاب                            161

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                          صفحه

============                                                                                                ===========

 

4-41- بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان  سنندج                        163

4-42-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان سقز                            164

4-43-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان قروه                            165

4-44-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان بیجار                           166

4-45-بیشترین هماهنگی­ شاخص D با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                    167

4-46- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPIبا عملکرد شهرستان کرمانشاه                     174

4-47- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان کنگاور                     175

4-48- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان اسلام آباد غرب           176

4-49- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان روانسر                     177

4-50- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سر پل ذهاب              178

4-51- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سنندج                      179

4-52- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان سقز                         180

4-53- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان قروه                        181

4-54- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان بیجار                       182

4-55- بیشترین هماهنگی­ شاخص SPI با عملکرد شهرستان زرینه اوباتو                183

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                         صفحه

============                                                                                               ===========

 

3-1-تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه                                                         37

3-2- نقشه ناهمواری های استان کرمانشاه                                                    39

3-3-توپوگرافی استان کرمانشاه                                                                41

3-4- نقشه توده های ورودی استان کرمانشاه                                                 54

3-5- مناطق هم بارش استان کرمانشاه                                                         58

3-6- طبقه بندی دمارتن استان کرمانشاه                                                      65

3-7- تقسیمات سیاسی استان کردستان                                                        68

3-8-طبقه بندی دمارتن استان کردستان                                                       92

 

چکیده

 

خشکسالی­ها نشانه روشنی ازناهنجاری­ها و نوسانات در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما می باشند که بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدت­های مختلف هر چند سال یکبار در بر می­گیرند. از نظر اقلیم شناسی تمامی مناطق اقلیمی دنیا درمعرض خطر وقوع خشکسالی می­باشند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشور ایران، خشکسالی در طول تاریخ یکی از تهدیدهای اصلی ساکنان و تمدن های آن بوده است­. استان­های کرمانشاه و کردستان از مناطق تقریباً باران خیز بوده و دارای رتبه بالا در کشت دیم خصوصاً گندم در کشور می باشند. اما در برخی از سال­ها دچار خشکسالی گردیده و خسارات زیادی برای قشر کشاورز این استان­ها به وجود می­آید. هدف از تحقیق حاضر بررسی رخداد خشکسالی در استان­های کرمانشاه و کردستان و شناسایی تفاوت شاخص­ها در بازه­های زمانی مختلف مخصوصاً ماه­های مرطوب با کل سال زراعی می­باشد. جهت دستیابی به این منظوراستفاده از 5 شاخص خشکسالی SPI،  ,PND ، انحراف استاندارد بارش (SDR)و دهک­ها برای یک دوره 25 ساله در بازه­های مختلف از جمله 3 ،6، 9 و 12ماهه مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله بعد عملکرد گندم دیم در استان­های مورد مطالعه در دوره 25 ساله را با نتایج شاخص­های خشکسالی تلفیق گردید.  نتایج بدست آمده از بررسی شاخص­های خشکسالی در دو استان نشان می­دهد، که بهترین نتیجه از بررسی شاخص­های خشکسالی نمایهSPI می­باشد که هماهنگی بیشتری با سال­های خشکسالی به وقوع پیوسته و تلفیق آن با عملکرد گندم دیم دارد. همچنین این بررسی نشان دادکه فراوانی وقوع خشکسالی بسیار شدید در استان کرمانشاه بیشتر از استان کردستان است اما در مجموع تعداد سال­های خشکسالی خفیف، متوسط و شدید در دواستان تفاوت معنی­داری با یکدیگر نداشتند.  همچنین سه خشکسالی به طور فراگیر در دواستان رخ داده که سال 87-1386 درجه آن بسیار شدید بوده و سال­های 78-1377 و 79-1378 در مرتبه شدید و متوسط قرار گرفته­اند. نتیجه دیگراین تحقیق وجود تفاوت شاخص­های خشکسالی در بازه های 3 ماهه در مقایسه با کل سال وعدم تفاوت این شاخص­ها در دوره مرطوب(آبان تا اردیبهشت )با کل سال زراعی بود.

 

کلمات کلیدی: شاخص­­های خشکسالی، دوره مرطوب، عملکردگندم دیم، دوره رشدگندم دیم، استان کرمانشاه ، استان کردستان

مقدمه

خشکسالی یک پدیده­ی خزنده و تکرار شونده در اقلیم­های مختلف است و اثرات آن صرفاً به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی­شود و می­تواند در نواحی با بارش بالا و در هر فصل سال رخ دهد. خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در مقایسه با سایر بلایا، از نقطه نظر میزان، شدت، طول مدت واقعه، گسترش منطقه، تلفات جانی، خسارت های اقتصادی و اثرات بلندمدت، از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و در دهه­های اخیر از میان حوادث طبیعی که زندگی انسان را بر روی کره خاکی تحت تاثیر قرارداده فراوانی بیشتری داشته است. آثار خشکسالی به ویژه در سال­های اخیر علاوه بر محصولات کشاورزی، تولیدات دامی و مراتع بر مهاجرت، بروز آفات و بیماری­ها، کمبود آب­های سطحی  و برداشت بیش از حد آب­های زیرزمینی نیز تاثیر بسزایی داشته تا جایی که در برخی مناطق باعث شوری آب و خاک شده است.

اهمیت تولیدات محصولات زراعی در استان­های کردستان و کرمانشاه به اندازه­ای است که بالاترین سطح برداشت گندم دیم کشور در این مناطق به ثبت رسیده است و اقتصاد 39 درصد مردم آن بر پایه کشاورزی خصوصاً محصولات دیم از جمله گندم می­باشد. در شرایط نرمال این مناطق از بارندگی مناسبی برخوردار می­باشندو به تبع آن، عملکرد و میزان تولید محصولات دیم در این استان­ها از رتبه بالایی برخوردار است.در سال­های وقوع خشکسالی یا با بارندگی با توزیع نامناسب، خسارات زیادی به محصولات دیم و جمعیت شاغل بخش کشاورزی وارد می­شود. اثرات خشکسالی شدید در این مناطق در دهه­های اخیر از جمله در سال 87-1386 دیده شده است.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که سال­های خشکسالی را با توجه به شاخص­های خشکسالی بدست آورده و آن­ را با عملکرد محصولات دیم خصوصاً گندم دیم مطابقت داد. امیداست با این پژوهش بتوان تهمیدات لازم برای مقابله با این پدیده طبیعی که در بعضی از سال­ها گریبان­گیر این مناطق می­شود را فراهم نمود و از خسارات آن کاست.

تعداد صفحه : 255

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92