دلایل استفاده از مدیریت پروژه

دلائل استفاده از مدیریت پروژه

برخورد انعطاف پذیرومسولانه بانیازهای درحال تغییرمشتریان ازجمله نکات مهمی است که بایدبرمبنایی دردنیای پررقابت کسب وکارموردتوجه خاص قرارگیرد.مدیریت پروژه شمارادرتمرکزیافتن براولویتها،بررسی عملکردها،غلبه برمشکلات وسازگاری باتغییرات یاری می دهد.علاوه براین بااستفاده ازمدیریت پروژه بهترمی توانید زمام اموررادراختیاربگیرید وبا کمک تکنیکها وابزارهای آزمایش شده آن راحتترمی توانیدگروههای کاری رادرجهت رسیدن به اهدافشان درمحدوده زمانی وبودجه تعیین شده رهبری کنید.هرچندممکن است درابتدای امرسازماندهی یک پروژه زمان برباشد.امادربلندمدت موجب صرفه جویی دروقت وکاهش ریسک شکست می شود(یار احمد خراسانی،1387).

اقدامات مدیریتی:

درزمان کاربردروشهای مدیریت پروژه،اقدامات مدیریتی متعددی به صورت غریزی مورداستفاده قرارمی گیرند.درحالیکه کتب زیادی دراین خصوص نوشته شده،ولی یک درک کلی ازآنها وکاربردشان برای یک مدیریت پروژه کفایت می کند.خلاصه اقداماتی که مورد استفاده قرارخواهدگرفت عبارتنداز:

– تحلیل شبکه(یاتحلیل گرافیکی):

نقشه عملیاتی رابااستفاده ازیک نمودارگرافیکی بیان میکند.

– مدیریت برمبنای هدف :

یک عمل فنی است که اهداف راتعریف نموده است وروش منظمی برای برآوردعملکردومقایسه آن بااهداف پروژه بیان می کند.این کاردربرنامه ریزی وکنترل ونظارت پروژه کاربرددارد.

– مدیریت برمبنای استثنا:

یک عمل فنی دیگری است که مشکلات خاصی که بایدمورد توجه مدیریت قرارگیرد را برجسته می نماید.مطالعات انجام شده نشان می دهدکه مدیریت نبایددر یک زمان خودرابیش از20 درصدکل پروژه درگیرنماید.

– تقلیل هزینه:

دراین روش سعی می شودبدون تحمیل هزینه های زیاد،زمان انجام وتکمیل پروژه راکاهش داد.

– تخصیص منابع:

برای انجام هریک از فعالیتهای پروژه منابعی درنظرگرفته می شود.

منظورازمنابع می تواند نیروی انسانی(کارکنان وکارگران)، اعتبارات مالی (هزینه لازم برای انجام فعالیتها) ،لوازم، ابزار و موارد باشد.

– ترازکردن منابع:

دراین روش فعالیتها به نحوی زمان بندی می شوند تا از منابع موجود بتوان به صورت یکنواخت درطول پروژه استفاده نمود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو

Author: 92