روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها، میزان تحصیلات پاسخ دهندگان، سابقه خدمت پاسخ دهندگان

 

۸۷/۰
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها، متأثر از روش تحقیق است، لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد، که در این امر، برآورد و پیش بینی روابط بین متغیرها، کاربرد گسترده ای دارد و برای تعیین ماهیت وابستگی بین دو یا چند متغیر بکار برده می شود. در این تحقیق از بسته نرم افزاری spss استفاده گردید.
۳-۱۰- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد تعلق سازمانی می باشد.
قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش مدارس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان می باشد.
قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال ۱۳۹۳ می باشد.
۳-۱۱- جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا نوع تحقیق و روش های جمع آوری اطلاعات که به روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) می باشد، مطرح گردید. همچنین روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه تحقیق بررسی گردید. و برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی نیز از طریق اساتید و کارشناسان امر صورت پذیرفت. در انتها نیز نوع روش تحقیق صورت گرفته که میدانی بوده و روش های تحلیل آماری مورد استفاده تحقیق به اختصار بیان گردیدند.
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده ها
۴ – ۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق علمی ،یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رودکه بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه ،کنترل و هدایت می شوند. به عبارتی در این بخش ،پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسایل تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل های لازم را انجام دهد.
۴ – ۲- نتایج توصیفی تحقیق
در این قسمت هدف آن است که زمینه آشنایی با پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر هایی همچون سن،جنسیت،تحصیلات وسمت سازمانی فراهم شود. بنابراین قبل از بررسی ارتباط میان متغیرها و نتایج آزمون فرضیات، به بیان نتایج حاصل از بررسی خصوصیات نمونه و نتایج توصیفی سوالات پرسشنامه که توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است ، پرداخته می شود. نتایج تحلیل های انجام شده بر روی نمونه مورد بررسی در جدول های زیر آورده شده است وهمچنین سعی شده است با استفاده از نمودار های مختلف نحوه پراکندگی فاکتورهای ذکر شده در نمونه بهتر نشان داده شود. علاوه بر این، نتایج توصیفی حاصل از محاسبه میانگین ها و انحراف معیارهای سوالات تحقیق درجدول ۴ –۵ قابل مشاهده است.
اهم موضوعاتی که در این قسمت مورد تحلیل توصیفی قرار گرقته اند عبارتند از:
بررسی از نظر جنسیت پاسخ دهندگان
بررسی از نظر مقطع خدمتی پاسخ دهندگان
بررسی از نظر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
بررسی از نظر سابقه خدمت پاسخ دهندگان
از نظر جنسیت پاسخگویان :
با توجه به جدول ۴- ۱ مشاهده می شود۵ /۵۸ درصد از افراد نمونه مرد و ۵ /۴۱ درصد زن می باشند.