سایر منابع تامین مالی، منابع تامین مالی، توسط نرم افزار

دانلود پایان نامه

 

نمودار 3-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
نمودار 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
نمودار 5-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
نمودار 6-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
نمودار 7-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 8-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمودار 9-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
نمودار 10-4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
نمودار 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
نمودار 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
نمودار 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
نمودار 14-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

چکیده :
این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.
واژگان کلیدی :
درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.