منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، حقوق پزشکی، علوم سیاسی، کارشناسی ارشد

تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی اینترنتی، ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، بازیابی شده در اردیبهشت ماه 1390.
58. پارسا پور، علیرضا، پارساپور، محمد باقر و لاریجانی، باقر(1384)، رضایت آگاهانه، مفهوم، شرایط و راهکارهای اجرایی، منتشر شده در ویژه نامه ی 1ـ دوره 5 ـ سال 1384 مجله دیابت و لیپید ایران.
59. علیرضا پارساپور، باقر لاریجانی و همکاران، نگرش بیماران، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های امام خمینی، آتیه و ضیائیان در خصوص رعایت مفاد منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در سال‌ 1385 و 1386، پایان‌نامه دوره MPH، صفحه 585.
60. جعفری تبار، حسن (1377)، از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره ی 41، صص 55-81.
61. پارساپور، علیرضا؛ پارساپور، محمد باقر و اسماعیل آبادی، علیرضا (1385)، خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره ی 1، زمستان 85.
62. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1344)، شرط عدم مسؤولیت، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1، خرداد 44.
63. جویباری، لیلا (1389)، آسودگی بیماران بستری اصلی الزامی در حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند 89 .
64. جنیدی، لعیا (1381)، مطالعه ی تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 56، تابستان 81، صص 11- 47.
65. حقیقی، زهره (1377)، رضایت آگاهانه، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.
66. داراب پور، مهراب (1384)، اخذ برائت، رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسؤولیت های تخصصی پزشکان، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش 41.
67. دریاباری، سید محمدزمان (1389)، مفهوم حقوقی رضایت، مقاله ی اینترنتی ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران، بازیابی شده در 22 اسفند.
68. دریاباری، سید محمدزمان (1381)، مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک، مجله ی اندیشه ی صادق، شماره های 6- 7 ، بهار و تابستان 81 .
69. عباسی، محمود (1383)، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد 6، تهران، انتشارات حقوقی.
70. فاطمی، سید محمد، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال 1389، شماره ی 4.
71. فرحی، بابک (1384). تقریرات درس حقوق جزای عمومی. تهران: موسسه طرح نوین.
72. فلاحیان، معصومه؛ ازهری، شیرزاد؛ امیری، زهره و بینا، مهدی؛ بررسی وضعیت موجود ارتباط پزشک با بیمار در بیمارستان های آموزشی تهران 1378، مجله پژوهش حکیم، 1379، 3: 205-199.
73. فیضی، عزیز ، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، اطلاع رسانی دیدگاه های فقهی2، سری ج.
74. قانون مجازات اسلامی (1383)، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مجد.
75. قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن و ابراهیم عبدی‌پور(1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج1، تهران: انتشارات سمت.
76. کاظمیان، محمد (1389)، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه 1389.
77. کاظمی، محمود (1384)، مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی، پایان نامه ی دوره ی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
78. کریمی، عباس و آذین، سید محمد (1386)، اعمال قاعده ی غرور در چارچوب مسؤولیت مدنی پزشک، فصلنامه ی حقوق پزشکی، سال اول، شماره ی دوم، پاییز 1386، صص 77- 119.
79. کریمی، نسرین (1386)، تأثیر شرط برائت بر رفع مسؤولیت پزشک، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، س 37، ش 1، بهار 86، صص 59- 80 .
80. لطفی، احسان (1389)، ضرورت دادن اطلاعات به طرف قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
81. موسوی بجنوردی، سید محمد (1381)، مسئولیت کیفری و مدنی پزشک، پژوهش نامه ی متین، ش 14، بهار81، 5-34.
82. موسوی بجنوردی، سید محمد (1387)، تقریرات درس قواعد فقه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، نیمسال دوم سال تحصیلی 88- 89.
83. موسوی نسب، سید مسعود و جلالی جهرمی، مریم، بررسی نگرش اساتید و دستیاران بالینی دانشکده پزشکی شیراز در رابطه با گفتن تشخیص به بیماران غیر قابل درمان، مجله پزشکی قانونی، 1381، 27: 38-34.

المراجع العربیه
84. توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس ابحاث آیت الله خوئی، ج 2، ص 315.
85. جواهری حسن، (بی تا)، بحوث فی الفقه المعاصر، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش 35، صص 41 تا 72.
86.
87. حسینی روحانی، سید صادق (بی تا)، منهاج الفقاهه (شرح بر مکاسب شیخ انصاری)، ج3، چاپ ششم، قم: انتشارات کلبه ی شروق.
88. الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الثانی، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
89. الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الاول، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
90. حکیم، عبدالمجید(1383ق)، الموجز فی شرح القانون المدنی، طبعه الثانی، مجلد الاول، بغداد.
91. خوئی، سید ابوالقاسم (1423)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 2، قم: موسسه احیاء آثار امام خوئی.
92. خوئی، سید ابوالقاسم (1428)، مبانی تکمله المنهاج، ج 43، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی.
93. طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (1410)، العروه الوثقی، ج2، الطبعه الاولی، بیروت: مکتبه الدار الاسلامیه.
94. قرافی: شهاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس بن عبد الرحمن صنهاجی (بی تا)، الفروق، ج1، بیروت، عالم الکتب.
95. محقق حلی، س
ید ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن(1403ق)، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، انتشارات استقلال.
96. مقدس، اردبیلی، ملا احمد (1416)، مجمع الفائده و البرهان، ج14، الطبعه الاولی، قم، جامعه المدرسین.
97. مکارم شیرازی، ناصر(بی تا)، القواعد الفقهیه، ج2، قم: انتشارات دارالعلم.
98. موسوی خمینی، سید روح الله (بی تا)، بیع، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
99. موسوی خمینی، سید روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
100. موسوی خمینی، سید روح الله(بی تا)، تحریر الوسیله، مجلد الثانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
101. نجفی، شیخ محمد حسن (1402)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج42، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
English
Articles
102. Andrew Grubb, Contraceptive advise & doctors-A law unto themselves?, The Cambridge law Journal, Vol. 47, No. 1, Mars 1988, p. 14
103. American Academy of Pediatrics, Committee on Bioethics. Informed consent, parental permission, and assent in pediatric practice. Pediatrics. Feb 1995;95(2):314-7.
104. Archard, David (2008), Informed Consent: Autonomy and Self-Ownership. Journal of Applied Philosophy 25 (1):19–34.
105. Beauchamp, Tom L (2010), Autonomy and consent, In The Ethics of Consent, edited by F. G, Miller and A. Wertheimer. New York: Oxford University Press.
106. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics, 5th ed. 2000.
107. Beauchamp, Tom L & James F. Childress (2008), Principles of Biomedical Ethics.6th ed. Oxford: Oxford University Press.
108. Berg, Jessica W. Paul S. Appelbaum, Charles W. Lidz, and Alan Meisel. 2001. Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
109. Berlinger N (2005), Subtracting insult from injury: addressing cultural expectations in the disclosure of medical error, J Med Ethics; 31: 106 –108.
110. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, et al. Surgeon volume and operative mortality in the United States. N Engl J Med, 2003; 349: 2117–2127. [PubMed]
111. Blackston JW, Bouldin MJ, Brown CA, Duddleston DN, Hicks GS, Holman HE. Malpractice risk prevention for primary care physicians. Am J Med Sci. 2002;324:212-219.
112. Bok, Sissela. 1995. Shading the Truth in Seeking Informed Consent for Research Purposes. Kennedy Institute of Ethics Journal 5 (1):1–17.
113. Bok, Sissela 1999. Lying: Moral Choice in Public and Private Life. New York: Vintage.
114. Brock, Dan W. 1994. Life and Death: Philosophical Essays in Biomedical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
115. Brock, Dan W.1999. A critique of three objections to physician-assisted suicide. Ethics 109 (3):519–47.
116. Brownsword, Roger. 2004. The cult of consent: fixation and fallacy. King’s Law Journal 15 (2):223–252.
117. Buchanan, Allen E., and Dan W. Brock. 1989. Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press.
118. Byrne DJ, Napier A, Cushieri A. How informed is signed consent? BMJ 1988; 296: 839-40.
119. Candilis, Philip J & Charles W. Lidz (2010), Advances in informed consent research, In The Ethics of Consent: Theory and Practice, edited by F. G. Miller and A. Wertheimer. New York: Oxford University Press.
120. Cohen, Gerald A. 1979, Capitalism, freedom and the proletariat. In The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin, edited by A Ryan, Oxford: Oxford University Press.
121. Cohen, Gerald A.1995. Self-Ownership, Freedom, and Equality. Cambridge: Cambridge University Press.
122. Courtney MJ. Information about surgery: what does the public want to know? Aust N Z J Surg 2001;71: 24-26.
123. Deber R, Kraetschmer N, Irvine J: What role do patients wish to play in treatment decision making? Arch Intern Med 1996; 156: 1414-1420.
124. Donagan, Alan. 1977. Informed consent in therapy and experimentation. Journal of Medicine and Philosophy 2 (4):307–329.
125. Donovan J (1995), Patient decision making: the missing ingredient in compliance research. IntJ Technol Assess Health Care 11: 443-55.
126. Dworkin, Gerald. 1988. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.
127. Dworkin, Ronald. 1983. Comment on Narveson: In Defence of Equality. Social Philosophy and Policy 1:24–40.
128. Ely, E.W., Shintani, A., Truman, B., Speroff, T, Gordon, S.M., Harrell, F.E., Inouye, S.K, Bernard, G.R, & Dittus, R.S. (2004); Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit, Journal of the American Medical Association, 291(14), 1753–1762.
129. Emanuel, Ezekiel J., David Wendler, and Christine Grady. 2000. What makes clinical research ethical? Journal of the American Medical Association 283: 2701–2711.
130. Estlund, David M. 2007. Democratic Authority: A Philosophical Framework. Princeton, NJ: Princeton university press.
131. Faden, Ruth R., and Tom L. Beauchamp. 1986. A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press.
132. Feinberg, Joel. 1986. Harm to Self. New York: Oxford University Press.
133. Fost, N. 1998. Waived consent for emergency research. Am J Law Med 24 (2–3):163–83.
134. Frankfurt, Harry. 1988. The Importance of What We Care About. Cambridge: Cambridge University Press.
135. Fried, Charles. 1974. Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy. New York: North-Holland Publishing Company.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعجرایم سازمان یافته، نظام حقوقی، مواد مخدر، قانون مجازات

Author: mitra--javid

دیدگاهتان را بنویسید