منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، قواعد عمومی، دانشگاه تهران، قانون مجازات اسلامی

لاریجانی، منبع پیشین، ج۲، صص ۱۷و ۱۸٫
۱۰۸٫ سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۵۱٫
۱۰۹ . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۲۵۱٫
۱۱۰٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۹٫
۱۱۱٫ سیاوش، شجاع پوریان، همان منبع، ص ۲۴۷٫
۱۱۲٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۹٫
۱۱۳٫ فرامرز، گودرزی(۱۳۷۷). پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین، ص ۵۷٫
۱۱۴٫ باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج۲، ص ۴۲٫
۱۱۵٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص۵۹٫
۱۱۶ . قصد تبرّع : قصد کمک رسانی بدون انتظار جبران.
۱۱۷ . ناصر، کاتوزیان (۱۳۸۱)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۶۴، حاشیه ی ماده ی ۳۰۶، ش ۱۹٫
۱۱۸ . بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص ۵۳٫
۱۱۹٫ دی. جی. اسکیج، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۶٫
۱۲۰ . رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۸٫
۱۲۱ . لرد، گوف، به نقل از بلیندا بینت، منبع پیشین، ص ۵۳٫
۱۲۲٫ برای اطلاع بیشتر ر.ک. لینن و همکاران، منبع پیشین، صص ۵۰- ۶۲٫
۱۲۳٫ ساواتیه، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۸٫
۱۲۴٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۷۲٫
۱۲۵٫ سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۲۴۸٫
۱۲۶٫ فرامرز، گودرزی، منبع پیشین، ص ۵۵٫
۱۲۷ . سید محمد، فاطمی، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال ۱۳۸۹، شماره ی ۴، صص ۳۳- ۳۸٫
۱۲۸٫ محمود، عباسی(۱۳۸۹)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص ۲۹۴٫
۱۲۹٫ سوره ی توبه: آیه ی ۹۱٫
۱۳۰٫ سید محمد، موسوی بجنوردی (۱۳۸۱)، مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک، پژوهش نامه ی متین، ش ۱۴، بهار۸۱، ۵- ۳۴٫
۱۳۱٫ محمدبن یعقوب، کلینی(۱۴۱۳)، اصول کافی. ج ۶، بیروت: دارالاضواء، ص ۴۸٫
۱۳۲٫ سید محمد، موسوی بجنوردی، منبع پیشین.
۱۳۳٫ بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص ۵۳٫
۱۳۴٫ محمود، عباسی(۱۳۸۹)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص ۳۰۵٫
.۱۳۵محمود، عباسی، همان منبع، ص ۲۹۹٫
۱۳۶٫ سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص ۱۶۳٫
۱۳۷ . مرتضی، آموزگار(۱۳۸۸)، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ص۱۱۹٫
۱۳۸ . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۲۴۹٫
۱۳۹٫ محمود، عباسی، منبع پیشین، ص۳۰۲٫
۱۴۰٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۵۲٫
۱۴۱٫ همان، ص ۵۴٫
۱۴۲٫ همان، ص ۵۶٫
۱۴۳ . همان، ص ۶۱٫
۱۴۴٫ علیرضا، اسماعیل آبادی(۱۳۸۳)، شرط برائت در قرارداد پزشک با بیمار، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم.
۱۴۵٫ بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص ۸۲ .
۱۴۶٫ همان منبع، ص۵۹٫
۱۴۷٫ همان منبع، ص۸۴٫
۱۴۸٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص ۶۵٫
۱۴۹٫ حسن، عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ بیست و یکم، ۱۳۶۱، ص۶۳۲٫
۱۵۰٫ محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷٫
۱۵۱٫ مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶، ص ۱۳۰٫
۱۵۲٫ جلیل، قنواتی؛ سید حسن، وحدتی شبیری و ابراهیم، عبدی‌پور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج ۱، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۹، ص ۲۳۱٫
۱۵۳٫ حسن، جعفری تبار(۱۳۷۷)، از آستین طبیبان، قولی در مسؤولیت مدنی پزشکان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره۴۱، صص ۵۵- ۸۱٫، ص ۶۲٫
۱۵۴٫ علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.
۱۵۵٫ Event Model
156. Process Model
157. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.

۲٫ Royall College of Nursing (RCN), Research ethics, London; 2005: 002013, P: 4-9.
159. محمود، عباسی(۱۳۸۹)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص۲۲۷٫
۱۶۰٫ سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۸۲٫

۱۶۱٫ محمود، عباسی، منبع پیشین، ص ۲۲۴٫
۱۶۲٫ سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص۱۵۱٫
۱۶۳٫ ابوالحسن، محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، منبع پیشین، ص ۲۲۶٫
۱۶۴٫ قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، منبع پیشین، ص ۱۶۱٫
۱۶۵٫ سید محمدزمان، دریاباری، منبع پیشین.
۱۶۶٫ شخصی که جنایت نسبت به او واقع شده است.
۴٫Express Consent
5.Implied Consent
6.Consent In Special Cases
170. بهنام، بهنوش، تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، صص۱- ۳٫
۱۷۱٫ لینن و همکاران، منبع پیشین، ص۶۶٫
۱٫ Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 43-50.
2. Implied consent
174. هنک، لینن و همکاران، منبع پیشین، صص ۶۵ و ۵۴٫
۴٫Delayed Consent
5. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 50.
177. مهدی، شهیدی، منبع پیشین، ص ۱۴۴٫
۱۷۸٫ مارشال، دیوید، به نقل از محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، پیشین، ص ۲۷۷٫
۱۷۹٫ حسین، آقائی نیا، به نقل از محمود عباسی ، همان، ص ۲۷۸٫
۱۸۰٫ رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، همان.
۱۸۱٫ محمد علی، جوادی؛ محمود، عباسی و حسین، ضیائی(۱۳۸۶). اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۵۷٫
۱۸۲٫ سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص ۸۵٫
۱۸۳٫ مرتضی، آموزگار، منبع پیشین، ص۱۲۰٫
۱۸۴٫ برای اطلاع بیشتر ر.ش به لینن و همکاران، منبع پیشین، صص۴۷-۶۶٫
۳٫ Basic Consent
1. Kelly A. Edwards, Op, Cit, P: 10.
187. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۴۷٫
۱۸۸ . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۱۰٫
۱۸۹٫ محمد علی، جوادی، منبع پیشین، ص ۸۵٫
۱۹۰ . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص ۲۲۵٫
۱۹۱ . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۰٫
۱۹۲٫ باقر، لاریجانی، پیشین، ج اول، ص ۲۷٫
۱۹۳٫ سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، صص ۱۵۵-۱۵۰٫
۱۹۴٫ همان منبع، ص ۱۵۴٫
۱۹۵ . ناصر، کاتوزیان؛ حسن، جعفری تبار؛ ایرج گلدوزیان؛ سید مرتضی، قاسم زاده و محمد هادی ، صادقی، به نقل از سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۰
.<
br />۱۹۶ . همان منبع، ص ۱۸۳٫
۱۹۷ . برای اطلاع بیشتر ر. ک مرتضی، آموزگار، پیشین، صص ۱۶۰- ۹۵٫
۱٫ Euthanasia
199. بابک، فرحی، ۱۳۸۴، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسه ی طرح نوین، ص ۵۴٫
۲۰۰٫ ایرج، گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص ۷۱٫
۲۰۱٫ سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص ۱۸۱٫
۲۰۲٫ بابک، فرحی، پیشین، ص ۴۳٫
۲۰۳٫ محمد، کاظمیان، ۱۳۸۹، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، ص ۲٫
۲۰۴٫ حسن، عمید، پیشین، ص ۲۴۷٫
۲۰۵٫ محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص ۱۰۸٫
۲۰۶٫ ابراء: داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند. (م. ۲۸۹ قانون مدنی).
۲۰۷٫ محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۸۲٫
۲۰۸٫ محمد علی، جوادی، ۱۳۸۶، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی، صص ۹۵ – ۸۵٫
۲۰۹٫ محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۲٫
۲۱۰ . محمود، عباسی، پیشین، ص ۲۹۴٫
۲۱۱ . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص ۱۵۱٫
۲۱۲ . محمود، عباسی، پیشین، ص ۱۹۳٫
۲۱۳ . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۷۳٫
۲۱۴ . عباس، زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص۱۶۰٫
۲۱۵ . شهید ثانی و سیّد حسن امامی، به نقل از ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۱۸٫
۲۱۶ . ناصر، کاتوزیان، ۱۳۷۰، ایقاع، چاپ اول، تهران: نشر یلدا، ص ۳۵۳، ش ۲۱۲٫
۲۱۷ . شیخ محمد حسن، نجفی، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص ۲۹۵٫
۲۱۸٫ ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص۳۱۹٫
۲۱۹٫ ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، پیشین، ص ۱۷۱ و ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین،(جلد دوم: مسؤولیت های خاص و مختلط). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم)، ص ۱۷۷٫
۲۲۰٫ ناصر، کاتوزیان، ۱۳۸۷٫ مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین، ص ۱۷۷٫
۲۲۱ . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۳۲۱، شش ۳۲۰ و ۳۲۱٫
۲۲۲ . شهید اول، محمد بن جمال الدین (۱۴۰۶ ق)، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫
۲۲۳ . ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، محقق حلی (۱۴۰۳ ق)، شرایع الاسلام، ج۴، چاپ سوم، انتشارات استقلال، ص ۳۹۵٫
۲۲۴ . شیخ محمد حسن، نجفی، (۱۴۰۲ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴۲، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ص ۴۶٫
۲۲۵ . سید ابوالقاسم، خوئی (۱۴۲۸ ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۳، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی، ص ۴۷٫
۲۲۶ . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص ۱۳۲٫
۲۲۷ . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۴٫
۲۲۸ . ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، ص۱۷۹٫
۲۲۹ . ناصر، کاتوزیان، همان، ص ۱۷۹٫
۲۳۰ . سیاوش، شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۸۳٫
۲۳۱٫ ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، اجرای قرارداد، ناشر: شرکت سهام
ی انتشار، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۱۷۲٫
۲۳۲٫ ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم، ص ۱۷۹ و ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص۱۷۲ و سیاوش شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک، ص ۴۴۳ و محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، ص ۲۸۹ و ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۰٫
۲۳۳٫ اسکندر، محمد پور، به نقل از مرتضی آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۲۳٫
۲۳۴٫ سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، عناوین، ج۲ چاپ سوم، قم: موسسه ی النشر الاسلامی، ص ۲۳۹٫
۲۳۵٫ ناصر، کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۹، صص ۱۸۷و۱۸۶٫
۲۳۶٫ ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۷، صص ۱۷۹- ۱۷۷ .
۲۳۷٫ ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین، ص ۱۷۲٫
۲۳۸ . محمد علی، جوادی، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫
۲۳۹ . محمود، عباسی، مسؤولیت پزشکی، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۲۸۹٫
۲۴۰٫ همان منبع، ص۲۴٫
۲۴۱٫ محمد، کاظمیان، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه ۱۳۸۹، صص ۱-۳٫
۲۴۲٫ مرتضی، آموزگار، پیشین، صص ۱۱۶- ۱۱۹٫
۲۴۳٫ بابک، فرحی، پیشین، ص۷۳٫
۲۴۴٫ محمد، کاظمیان، پیشین.
۲۴۵ . مرتضی، آموزگار، همان منبع.
۲۴۶٫ محمد، کاظمیان، پیشین.
۲۴۷٫ Kelly A. Edwards, M.A (2011), Informed Consent, Available:www.depts.washington.edu/bioethx/topics/consent, (Accessed: 29 September 2011).
248. Capacity
5. Competency of the Patient

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *