نقش‌ مدیریت‌ رده‌ بالا در سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌

نقش‌ مدیریت‌ رده‌ بالا در سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌

مدیریت‌ رده‌ بالا از طریق‌ راهبری‌ و اقداماتی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد می‌تواند محیطی‌ فراهم‌ سازد که‌ در آن‌ افراد بطور کامل‌ دخیل‌ بوده‌ و در آن‌ محیط‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ بتواند بطور مؤثر عمل‌ کند. اصول‌ مدیریت‌ کیفیت‌ (به‌ بند 0-2 رجوع‌ شود) می‌تواند بوسیله‌ مدیریت‌ رده‌ بالا به‌ عنوان‌ مبنایی‌ برای‌ نقش‌ خود بکار گرفته‌ شود که‌ عبارت‌ است‌ از( واعظی ،1378) .

 

 

الف‌ – تعیین‌ و برقرار نگهداشتن‌ خط‌ مشی‌ کیفیت‌ و اهداف‌ کیفیت‌ سازمان‌

ب‌ – ترویج‌ و پیشبرد خط‌ مشی‌ کیفیت‌ و اهداف‌ کیفیت‌ در سرتاسر سازمان‌ بمنظور افزایش‌ آگاهی‌، انگیزه‌ و دخیل‌ بودن‌

ج‌ – حصول‌ اطمینان‌ از تمرکز بر خواسته‌های‌ مشتری‌ در سرتاسر سازمان‌

د – حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ فرایندهای‌ مناسب‌ به‌ اجرا درآمده‌اند تا خواسته‌های‌ مشتری‌ و سایر طرف‌های‌ ذی‌نفع‌ برآورده‌ شده‌ و نیل‌ به‌ اهداف‌ کیفیت‌ میسر گردد

ه – حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ یک‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ مؤثر و کارآ به‌ منظور نیل‌ به‌ اهداف‌ کیفیت‌ ایجاد شده‌، به‌ اجرا درآمده‌ و برقرار نگه‌داشته‌ می‌شود

و – حصول‌ اطمینان‌ از در دسترس‌ بودن‌ منابع‌ لازم‌

ز – بازنگری‌ ادواری‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌

ح‌ – تصمیم‌گیری‌ در مورد اقدامات‌ مربوط‌ به‌ خط‌مشی‌ کیفیت‌ و اهداف‌ کیفیت‌

ت‌ – تصمیم‌گیری‌ در مورد اقدامات‌ برای‌ بهبود سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   راهنمای کامل انتخاب کادو (هدیه) مناسب

Author: 92