هدف استفاده از فناوری اطلاعات

هدف استفاده از فناوری اطلاعات

تاکید بر روی استفاده از کامپیوتر به عنوان عاملی اصلی برای پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت از طریق تامین اطلاعات لازم می باشد. این اطلاعات ممکن است به صورت پردازش متن، گزارش، صوت و تصویر و علائم دیگری باشد. استفاده از فناوری اطلاعات باعث تسهیل فرآیند بهره برداری و امکان استفاده از منابع اطلاعاتی می شود که برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، محافظت و تشکیل منابع اطلاعات سازمان شامل اطلاعات دریافتی از خارج و داخل سازمان به طور صحیح انجام پذیرد(قبادی، ١۳۸۲: ۵۰). فناوری اطلاعات را می توان نقطه ی همگرایی الکترونیک، پردازش داده ها و ارتباطات دوربرد دانست. این همگرایی دو جنبه دارد: نخست از میان رفتن فاصله ها و در نتیجه قرار گرفتن رایانه های منزوی از هم در یک شبکه گسترده جهانی، و دوم رایانمند شدن سیستم های ارتباطات دور برد که موجب ایجاد ظرفیت های جدیدی برای انتقال صدا و تصویر می شود. شایان ذکر است که فناوری اطلاعات صنعتی نیست که به قله ی اوج خود رسیده باشد. بلکه برعکس، در حال افزودن به کارایی خود است و هر روز منسجم تر می شود. تردیدی نیست که با نوآوری هایی که آشکارا کاربردهای متعدد مختلف و غیر قابل پیش بینی دارند، این تکنولوژی جهش بزرگی به پیش خواهد داشت. علت پیش بینی ناپذیری این کاربردها این است که محرک اصلی نوآوری ها، رشد مستمر توقعات و خواسته های مصرف کنندگان است. داوری بازار به تنهایی نمی تواند کاربردهای فناوری اطلاعات در اقتصاد و جامعه را تضمین کند یا دامنه تغییرات ناگهانی احتمالی در هر سطح مالی و بین المللی و بازاریابی را مشخص می سازد(مهری نژاد، ١۳۸۹: ۶۶).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عملکرد سازمانی

 

 

Author: 92