ویژگی های یک تصمیم خوب

ویژگی های یک تصمیم خوب

1) انعطاف پذیری: چون شرایط حاکم بر موقعیت اجرای تصمیم متغیر است و هر آن می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد در اتخاذ تصمیم باید عنصر انعطاف پذیری و وفق با شرایط اضطراری و تغییرات احتمالی لحاظ شود.

2) دور اندیشی: در هر تصمیمی آینده نگری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نقش بسیار مهمی دارد و    تصمیم گیرنده با توجه به اطلاعات گذشته و شرایط موجود و تجزیه و تحلیل درست اطلاعات باید درک و تصور واقع بینانه ای از آینده داشته باشد.

3) قابل درک: درک صحیح جوانب و ویژگی های هر کاری بسیار ضروری است و اگر درک صحیح نباشد انتظار عمل صحیح نیز نمی رود. تصمیم گیرنده تصمیم را باید به طریقی مطرح نماید که زیر دستان با توجه به اطلاعات و درک شان دقیقاً منظور تصمیم گیرنده را بفهمند (موسوی،1378،40).

4) ایجاد هماهنگی: هماهنگی فعالیت های واحد های مختلف یک سازمان باید از طریق تصمیم های مدیر ایجاد گردد. بدون راهنمایی های هماهنگ کننده مدیر هر قسمت کوشش می کند فقط به هدف فرعی خود برسد. برای رفع این مشکل فعالیت های قسمت های مختلف بایستی در محدوده تصمیمات مدیر انجام گیرد تا بدین وسیله هماهنگی به وجود آید.

5) اخلاقی بودن: یک تصمیم خوب باید با توجه به معتقدات و اخلاقیات هر جامعه اتخاذ گردد. تصمیمی که از این محدوده تجاوز کند احتمالاً مشکلات بسیاری در داخل و خارج سازمان به وجود می آورد.

آخرین نکته اینکه تصمیم گیرنده همیشه بایستی با کسب اطلاعات لازم تشخیص دهد که اجرای تصمیم وی تا چه اندازه در راه نیل به هدف مفید واقع شده است و در صورت لزوم تصمیم های دیگر اتخاذ نماید (صادقپور،مقدسی ،65،1367-64).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اهمیت محیط آموزش زبان انگلیسی در یادگیری دانش آموزان

Author: 92