آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی، تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب، موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها

 

۲-۱۹ سایر تاثیرات یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱۹-۱ تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱۹-۲ یارانه و الگوی مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲۰ روش محاسبه یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲۱ نحوه پرداخت یارانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲۲ راهکارهای اصلاح نظام یارانه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۲۳ اهداف هدفمندی یارانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۲۴ موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲۵ آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۲۶ هدفمند کردن یارانه ها و صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲۷ تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲۸ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲- ۲۹ تاثیر طرح در صنعت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۳۰ ملاحظات اجرایی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۳۱ تاثیر طرح بر شهرداریها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۳۲ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۳۳ پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … ۳۶
۲-۳۳-۱ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶