آزمون اثرات ثابت، مطالعات پیشین، اعطای تسهیلات


 

سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
چنانچه سپردهگذاران تمایلی به استفاده از وجوه خود در طول مدت سپردهگذاری نداشته باشند میتوانند از سپرده سرمایهگذاری بلندمدت استفاده نمایند.
سپرده سرمایهگذاری بلندمدت از نظر مدت به پنج دسته سپردههای یکساله، دوساله، سهساله، چهارساله و پنجساله تقسیم میشوند. هر نوع سپرده با توجه به مدت دارای حداقلی است که سپردهگذار باید رعایت نماید و نرخ سود سپردهها نیز تابعی از مدت سپردهگذاری است.
بانک به وکالت و وصایت از طرف سپردهگذار با داشتن حق توکیل به غیر وجه این سپرده را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله پس از کسر حق الوکاله و یا با داشتن حق مصالحه طبق آیین نامه و مقررات مربوط، به تناسب مبلغ و مدت به سپرده گذار یا قائم مقام قانونی وی پرداخت مینماید.
به موجودی سپرده سرمایهگذاری بلندمدت نمیتوان مبلغی اضافه نمود اما در مواقعی که صاحب سپرده نیاز به دریافت قسمتی از وجه سپرده سپرده سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد میتواند به بانک مراجعه و مبلغ مورد نیاز را با توجه به شرایط خاص دریافت دارد.
پیشینه پژوهش
پژوهش امری گروهی است، نه فردی. هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود پایه و مقدمهای برای اطلاعات بعدی است. هر قدر تعداد ارتباطات و پیوندهای ممکن یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوریهای موجود بیشتر باشد، سهم و اهمیت آن در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. پژوهشگر باید تفکر و تعمق عمیقی را که قبلاً راجع به پژوهش صورت گرفته است، بررسی کند و سپس طرح مطالعه تازهای را به گونهای بریزد که با مطالعات پیشین ارتباط مستقیم داشته باشد.
بررسی ضمنی ادبیات پژوهش در ایران در زمینه پیشبینی سپردههای بانکی حاکی از آن است که مطالعهای در این زمینه صورت نگرفته است. اما مطالعات گستردهای وجود دارد که از روشهای بکاررفته در این پژوهش استفاده نمودهاند. در این قسمت سعی میشود تحقیقاتی که تا حدود زیادی به موضوع پژوهش نزدیک میباشد، آورده شود. به این دلیل در ابتدا، به تحقیقاتی که به بررسی عوامل موثر بر جذب سپردهها در بانک ها پرداختهاند، اشاره میشود و در ادامه به تحقیقاتی که از روشهای مورد استفاده در این پژوهش به منظور پیشبینی استفاده نمودهاند، مطرح میگردد. ابتدا مطالعات داخلی مورد کاوش و در ادامه مطالعات خارجی مورد بررسی قرار میگیرند.
مطالعات داخلی
با توجه به اینکه پژوهشی که مستقیم به بحث پیشبینی سپردههای بانکی پرداخته باشد، وجود ندارد، ابتدا به تحقیقاتی که درباره عومل موثر بر جذب سپرده انجام شدهاند، پرداخته میشود، در ادامه بحث به تحقیقات انجام شده در مقوله پیشبینی پرداخته میشود.
ماندانا کتیرایی (1390) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل موثر بر جذب سپردههای بانکی بانکهای خصوصی” تاثیر عوملی چون میزان سرمایه، تعداد شعب و تعداد پرسنل بانکهای خصوصی شامل بانکهای سامان، سرمایه، اقتصاد نوین، پاسارگاد و پارسیان را بر افزایش منابع بانکی با استفاده از روش اقتصادسنجی دادهها، پانل و آزمون اثرات ثابت و آزمون لایکلی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تعداد پرسنل و میزان سرمایه با منابع بانکی رابطه مستقیم داشته ولی تعداد شعب تاثیری بر افزایش منابع بانکی ندارد.
زهره اقایاری (1385) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع در شعب استان تهران بانک ملت پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی نحوه افزایش و رشد سپردههای بانکی به عنوان مبنای اصلی فعالیت نظام بانکی و به کار گرفتن اصولی انها از طریق اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری به منظور کسب سود و رشد اقتصادی است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی، ضریب همبستگی و آزمونهای رگرسیون به طور تکمیلی است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که ع