آزمون همبستگی اسپیرمن، تجزیه و تحلیل آماری، نتایج آزمون همبستگی

 

جدول ۴-۳- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مؤلفه های تبلیغات بر اساس مدل آیدا و تاب آوری…………………………. ۴۸
جدول ۴-۴- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن سرسختی روان شناختی و تاب آوری…………………………………………… ۴۹
چکیده:
مقدمه:این پژوهش با هدف روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین انجام گشته است. این پژوهش از نوع گردآوری داده ها میدانی و ابزار به صورت پرسشنامه انجام گرفت.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل مشتریان شرکت نوشین شعبه مرکزی شرق گیلان می باشد که تعداد ماهیانه تقریباً ۲۰۰۰ مشتری است، از این رو تعداد نمونه برپایه جدول مورگان ۳۲۲ مشتری به دست آمد که پرسشنامه های سرسختی روان شناختی، پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه مدل آیدا به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس بین نمونه ها پخش شد. برای تجزیه و تحلیل آماریاز آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و به سبب ناپارامتریک بودن داده ها از آمار استنباطی به کمک نرم افزار spss انجام شد.
یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان دادند افزایش سرسختی روان شناختی در مشتریان شرکت نوشین می تواند سبب افزایش گرایش به خرید از این شرکت شود، همچنین افزایش تاب آوری می تواند بر میزان سرسختی بیافزاید.
نتیجه گیری: بنابراین شاید بتوان گفت که تاب آوری در افزایش گرایش به خرید در مشتریان شرکت نوشین تأثیرگذار است.
کلید واژه: سرسختی روان شناختی، پرسشنامه تاب آوری، تبلیغات، مدل آیدا، شرکت نوشین.
موضوع پژوهش:
بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوری
در مشتریان شرکت نوشین
مقدمه:
هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول را شناخته و نسبت به محصول احساس وابستگی نماید، تا در هنگام خرید، محصول مورد نظر را در اولیت خرید قرار دهد. (مدّی، ۲۰۰۲، ۱۷۳)
روانشناسی تبلیغاتی رشتهای است بین رشتهای که در حوزه دو رشته روانشناسی و مدیریت بازاریابی قرار میگیرد. در این رشته تلاش می شود تا از روان شناسی مشتریان برای بهترین و کاراترین روش های تبلیغاتی استفاده شود تا با کمترین هزینه، بالاترین نتیجه و سود به دست آید. یکی از ویژگیهای روانشناختی که اگر در مشتریان بالا باشد میتواند کار تبلیغات را دشوار نماید، سرسختی روان شناختی است.(همان)
با رشد فزاینده آگاهی در حوزه روانشناختی و پیدایش گستره های نو، مفهوم سرسختی به عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی مورد توجه نظریه پردازان روان شناسی به ویژه روان شناسان مثبتگرا قرار گرفته است. در این چهارچوب سرسختی به عنوان ترکیبی از نگرش ها و باورها تعریف می شود که به فرد انگیزه و جرأت می دهد تا در مواجهه با موقعیت های فشارزا و دشوار، کارهای سخت و راهبردی انجام دهد و برای سازگاری با آن شرایط سرسختانه فعالیت کند تا از میان رویدادهایی که می تواند به صورت بالقوه واجد پیامدهای فاجعه آمیز و ناخوشایند باشند راهی به سوی رشد و تعالی باز کند و فرصت هایی برای رشد فراهم آورد. (همان)
سرسختی روان شناختی، یک ویژگی شخصیتی است که در رویارویی با حوادث تنش زای زندگی به عنوان منبع مقاومت و سیر محافظ عمل می کند و ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. اما در عین حال مجموعه ای واحد است که از عمل هماهنگ این سه جزء تشکیل یافته است. (کوباسا، ۱۹۷۹، ۱)
سرسختی توانایی تحمل شرایط سخت و دشوار را دربر می گیرد و این امر میسر نمی شود مگر آنکه با تاب آوری و تحمل بالا همراه باشد.
مفهوم تاب آوری طی تحقیقات ۳ دهه گذشته علوم اجتماعی به مثابه یک پدیده چندبعدی شناخته شده است که در بافت های مختلف اجتماعی و درونی متفاوت هستند. در تحقیقات گذشته تاب آوری بر متغیرهایی مثل توانایی بیمار، پنهان سازی احتمال خطر و عوامل آسیب پذیر تاکید شده است. (Shkerinia, 2004,8)
شرکت تولیدی نوشین فرد با بیش از۶۰ سال تجربه در صنعت کلوچه و شیرینی‌ پزی و در راستای  شعار”اولین و بهترین”سعی‌ کرده که محصولاتی درسطح کیفی بالایی‌ تولید کند تا رضایت مشتریان را جلب کند. هم اکنون این شرکت تولیدات جدیدی را در سبد محصولات خود جای داده است.