آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای جمعیت شناختی، آزمون همبستگی پیرسون

 

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۵-۴ محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۴-۱)آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
(۴-۲)توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
(۴-۳)توزیع فراوانی سن افراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
(۴-۴)وزیع فراوانی سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۵۴
(۴-۵) توزیع فراوانی سابقه شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
(۴-۶) آزمون پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
(۴-۷)آزمون سنجش نرمالیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
(۴-۸) آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(۱-۱)مدلمفهومیمطالعه رابطه بین ارتباطات تجاری، مسئولیت اجتماعی و مدیران …………………………………………………………………………………………………۹
(۴-۱)نمودار جنسیت مدیران حاضر در نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
(۴-۲)نمودار سن افراد حاضر در نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳