آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طریق مختلف جمع آوری شده اند؛ خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم به عهده دارند.
این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکند.ساختار فصل با توجه به فرضیه های مورد بررسی تنظیم گردیده است.ابتدا امار توصیفی ارائه می شود و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرایند تحقیق اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.

۴-۲)آمار توصیفی
آمار توصیفی عبارت از مجموعه روش‌هایی است که پردازش داده‌ها را فراهم می‌سازد. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر آورده شده است. کمیت‌های آماری توصیفی شامل حداقل، حداکثر، میانه، میانگین، انحراف معیار، می باشد. کمیت‌های آماری اشاره شده برای متغیرهای این پژوهش شامل سیاست تقسیم سود‚ رقابت بازار محصول‚ حضور مدیرعامل در هیأت مدیره‚ کیفیت افشا و اطلاع رسانی و میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت‚ درصد سهام شناور، درصد مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت‚درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و ساختار توزیع سهام محاسبه شده است.
نتایج آمار توصیفی در جدول زیر نشان می دهد که انحراف معیار متغیر وابسته ۹۸۷۱۲۶٫۷ که نشان دهنده پراکندگی و تنوع نوع فعالیت شرکت های نمونه می باشد. . هم چنین، میانگین تقسیم سود ۱۸۱۱۷۵٫۳و میانه آن ۳۴۶۰۰ می باشد. به عبارت دیگر نیمی از شرکت های بورسی بیش از ۳۴۶۰۰ و نیمی دیگر کمتر از این مقدار، تقسیم سود انجام میدهند. همان گونه که جدول زیر نشان می دهد، میانگین و میانه داده ها به هم نزدیک بوده و انحراف معیار کمی دارند، بنابراین داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
جدول۴-۱- آمار توصیفی متغیر ها
متغیر
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف معیار
تقسیم سود
۱۸۱۱۷۵٫۳
۳۴۶۰۰
۱۹۲۶۶۹۳۵