آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش، آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش، توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

دو نکته بر ضرورت توجه عاجل به آموزش متوسطه درکشورها می افزاید:
الف. پیش بینی تقاضای اجتماعی برای آموزش متوسطه نشان میدهد که تحت تاثیر عواملی چون رشد بسیار سریع شهرنشینی، استقبال روز افزون دختران از این سطح آموزش، رشد سریع آموزش ابتدایی و عمومیت یافتن آن در دهه ۱۳۶۰ که اثرات آن در سالهای اخیر در رشد آموزش راهنمایی ظاهر شده و در دهه ۷۰ بر رشد آموزش متوسطه اثر گذاشته در مجموع سرعت افزایش تقاضا برای آموزش متوسطه از سطوح دیگر تحصیلی بسیار بیشتر است و اگر برای رفع نارساییهای آن اقدام نشود به نسبت، میزان خسارت معنوی و مادی وارده بر جامعه این رهگذر تشدید خواهد شد.
ب. برنامه های بازسازی و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بیش از پیش آموزش متوسطه را که هم اکنون برای ۸۵ درصد از دانش آموزان یک آموزش پایانی است، (یعنی برای کسانی که به دانشگاه راه پیدا نمی کنند) با نیازهای جامعه طلب می کند. تلاش برای تعیین شرایط مناسب برای آموزش متوسطه در آمادهکردن فراگیران به منظور پذیرش نقشهای اجتماعی در آینده بسیارضروری است .
این شرایط نهایتاً باید به ایجاد بستری مناسب برای آموزش متوسطه در آماده کردن فراگیران به منظور پذیرش نقشهای اجتماعی در آینده بسیار ضروری است. این شرایط نهایتاً باید به ایجاد بستری مناسب برای تسهیل فرایند یاددهی ـ یادگیری منجر میشود. توجه به یادگیری به عنوان فرایندی که در تمام طول زندگی ادامه دارد ما را وا میدارد که محتوا و سازمان آموزش متوسطه را مورد تجدید نظر قرار دهیم. نیازهای بازار کار فشاری ایجاد میکند که باعث افزایش سالهای مدرسه میشود با در نظر گرفتن نسبتهای نام نویسی در سطح جهانی آموزش متوسطه بخشی از آموزشهای رسمی است که به لحاظ گسترش، سریعترین بخش بشمار میآید. مسئولیتهای آموزش متوسطه در واقع بسیار گسترده است زیرا اغلب در دوره دبیرستان است که زندگی آینده دانش آموز شکل میگیرد. آموزش متوسطه باید بیشتر با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند خط سیر خود را با پیشرفتهای فرهنگی و آموزشی تطبیق دهند. با توجه به نقش حساس آموزش متوسطه در آماده سازی نوجوانان و جوانان برای ورود به دنیای کار یا آموزش عالی ،انتظاراتی که نظام اجتماعی از این دوره آموزشی دارد توجه به ویژگیها و توانمندیها و بطور کلی صلاحیتهای حرفهای دبیران این دوره بیش از پیش ضروری است.
۲-۸آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش
تجربه کشورهای جهان نشان داده است که: آموزش منابع انسانی در نظامهای آموزشی موجب افزایش کارآیی و اثر بخشی آموزش و پرورش شده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به کیفیت آموزش و پرورش بیش از کمیت آن اهمیت میدهند. توجه به کیفیت برتر آموزشی توانسته است تحولات عمیقی در رفتار کودکان و نوجوانان در مدارس ایجاد کند. این تحولات به نوبه خود افزایش توانایی هایی فرد در انطباق با شرایط جدید اجتماعی را بدنبال داشته و موجبات ارتقاء سطح توسعه و رفاه اجتماعی را فراهم آورده است.
امروزه رشد اقتصادی مستلزم افرادی توانا و نیرومند است. توجه به کیفیت آموزش و پرورش است که میتواند افرادی توانمند را تربیت و به جامعه ارائه کند. بنابراین کشورهای در حال توسعه بایستی برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی خود به کیفیت آموزشی توجه بیشتری معطوف دارند.
کیفیت آموزش و پرورش در حقیقت بستگی به کیفیت عواملی دارد که در تولید این خدمت مشارکت می نمایند. این عوامل عبارتنداز:
۱- کیفیت دانش آموزان بعنوان دریافت کنندگان آموزش و متقاضیان تحصیل علم که طرف تقاضا را تشکیل می دهند.
۲- کیفیت معلمین بعنوان عرضه کنندگان خدمت آموزشی و ارائه دهندگان دانش که طرف عرضه را تشکیل می دهند.
۳- کیفیت امکانات و تجهیزات ضروری برای فراهم آوردن محیطی مطلوب که در آن عمل آموزشی به صورت مفید تری ارائه گردد.
۴- کیفیت خدمات اداری، سازمان های هدایت کننده و برنامه ریزان آموزشی در جامعه آنان که اهداف کمی و کیفی را ترسیم و بر اساس آن منابع لازم را تخصیص می دهند.
۲-۹آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش
امروزه،کیفیت معلم به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش و پرورش قلمداد میشود و همانگونه که پیش از این اشاره شد عواملی چون میزان تحصیلات، آموزشهای لازم برای تعلیم، علاقه و انگیزه به تدریس تعهد و مسئولیت در امر آموزش، میزان تجربه و میزان حقوق و دستمزد دریافتی در کیفیت معلم موثر هستند.
آموزش، از جمله مهمترین عوامل موثر بر کیفیت معلم است آموزش معلمان یک امر تخصصی است و شیوه های خاص خود را دارد، چنانچه معلم در خصوص نحوه ارائه مطالب روش های ارتباط با دانش آموزان، شیوه های استفاده از منابع علمی مورد نیاز و … آموزشهای لازم را دریافت نماید کیفیت تدریسش ارتقا خواهد یافت.
امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه، دوره های متنوع تربیت معلم وجود دارد. زیرا علاوه بر میزان تحصیلات، معلمین بایستی از شیوه های آموزشی اطلاع کافی داشته باشند. اکنون آموزش دروس علوم و ریاضی در دوره های ابتدایی و راهنمایی نیازمند متون خاص خود میباشد. کم بودن تسلط معلم بر متون، تفهیم مطالب را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.
بنابراین، چنانچه معلمین از آموزشهای لازم برخوردار شوند، نه تنها کیفیت آموزش آنها بهتر خواهد شد بلکه معلم خوب، مانع افت تحصیلی و تکرار پایه میگردد و از آن طریق در کاهش هزینه های آموزش در سطح ملی تاثیر بسزایی د
ارد.
تغییرات
سریع اجتماعی و پیشرفت دانش بشری در دوره های کوتاه مدت از ویژگیهای اصلی جوامع امروزی است. معلمان به عنوان عرضه کنندگان علم لازم است در جریان این تغییرات قرار گیرند و دانش، مهارت و بینش خود را متناسب با وضعیت جامعه خود توسعه دهند. اهمیت موضوع با گذر از دوره های ابتدایی و راهنمایی به دوره متوسطه بیشتر میشود. در این دوره آموزش دروس تا حد زیادی تخصصی شده است و لزوم برخورداری دبیران از یافته های جدید رشتهای را که در آن تدریس میکنند به مراتب بیشتر از سایر دوره های تحصیلی است. با اعتقاد به اینکه دبیران باید آموزشهای لازم را فرا گیرند و همگام با رشد علم و تکنولوژی معلومات خود را افزایش دهند و حتی هدایت کننده تحولات و پیشرفتهای جدید باشند نباید انتظار داشت که در حد یک دانشمند باشند بلکه در حد ضرورت از مواد و محتوای رشته های تخصصی خود آگاه باشند.