آموزش های فنی و حرفه ای، تحلیل واریانس یک عامله، نتایج حاصل از تحقیق