آمیخته بازاریابی، رضایت مندی مشتری، آمیخته بازاریابی

 

لیکن امروز صنعت طلا و جواهر دچار بی مهری های و تبعیض های متعددی شده است که ناشی از دید غلط به این کالای ارزشمند می باشد هم چنین به علت برخی مسائل اقتصادی و امنیتی حاکم ، مطالعات کارشناسانه در این صنعت درآمد زا و پر طرفدار در حد بسیار اندک و حتی غیر قابل ذکر می باشد . به عنوان مثال در صنایع خودرو سازی ، بانکداری ، توریسم ، صنایع غذایی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع الکترونیکی ، صنایع دارویی و آرایشی و سازمان های آموزشی وپژوهشی انواع تحقیقات بازاریابی انجام شده است از برند سازی گرفته تا عوامل موثر بر رضایت مشتری از آمیخته بازاریابی گرفته تا شیوه تامین رضایت کارکنان به طور خلاصه تمامی ابعاد بازار یابی آنرا مورد بررسی قرار داده اند .
ولیکن بیشتر بلکه اکثر تحقیقات در در صنعت طلا و جواهر جنبه غیر تجاری داشته حوزه هایی از قبیل باستان شناسی ، مردم شناسی یا زیست شناسی بیشتر تحقیقات در این زمینه را تشکیل داده اند .
۱-۴ سوالات پژوهش:
۱- مشتریان از چگونه برند هایی رضایت داردند ؟
۲- چه عواملی موجب اعتماد سازی برای مشتریان می شود؟
۳-برندها برای وفاداری مشتریان خود چه می کنند ؟
۴-مشتریان وفادار چه منافعی برای سازمانها دارند ؟
۵- مهمترین عوامل رضایت مشتری در خرید طلا و جواهر چیست ؟
۶- چگونه مشتریانی که رضایت و اعتمادشان جلب شده است را وفادار نماییم ؟
۱-۵ اهداف تحقیق:
با توجه به اینکه طلا و جواهرات جزء کالاهای لوکس بوده و بیشتر مشتریان به جنبه های رفاهی این کالا نگاه می کنند دانستن موارد زیر موجبات برنامه ریزی بهتر و سوداوری بیشتر مشتریان را فراهم می کند .
۱- شناخت اثرات استفاده از نام تجاری بر رضایت مندی مشتری
۲- شناخت اثرات استفاده از نام تجاری بر اعتماد مشتری
۳- شناخت اثرات استفاده از نام تجاری بر وفاداری مشتری
۴- شناخت اثرات بین رضایت مندی بر وفاداری مشتری
۵- شناخت اثراتاعتماد سازیبر وفاداری مشتری
۱-۶ فرضیات
H1 : تجربه نام تجاریبر رضایت از نام تجاری موثر است.
H2: تجربه نام تجاریدر اعتماد بهنام تجاری موثر است .
H5 : تجربه نام تجاری در وفاداری بهنام تجاری موثر است .
H3: رضایت از نام تجاری در وفاداری به نام تجاری موثر است .
H4: اعتماد به نام تجاری در وفاداری به نام تجاری موثر است .