آنالیز واریانس

 

۳٫ واریانس متغیرتصادفی درهمه ی جامعه ها برابرباشند.
۴٫ نمونه های مختلفی که ازجوامع گرفته شده اند، تنها با بهره گرفتن ازیک روش طبقه بندی شده باشند.
بنابراین :
H0 : بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد.
در این آزمون همانند دیگر آزمون هایی که به مقایسه میانگین های دو جامعه می پردازد، اطلاع از برابری یا نابرابری واریانس های دو گروه دارای اهمیت است، چنانچه مقدار sig آزمون لون کمتر از ۰۵/۰باشد، واریانس های دو جامعه برابر نیستند. بنابراین در این حالت باید از آماره های مربوط به واریانس های نابرابر استفاده کرد، جدول(۴-۲۶) به اطلاعات مربوط به واریانس جوامع اختصاص دارد. در این بررسی با توجه به مقدار۷۶۶sig=0/ (که بزرگ تر از۰۵/۰ است) می توان نتیجه گرفت که واریانس برای گروه های تحصیلی برابرند، بنابراین برای نتیجه گیری باید به قسمت ANOVA مراجعه کرد.
جدول ۴-۲۶: آزمون همگنی متغیر ها
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
آزمون لون
df1
df2
Sig.
.3810
3
317
.7660
با توجه به جدول(۴-۲۷) مقدار۰۱۰/۰ sig=است و از آنجایی که این مقدار کوچک تر از۰۵/۰ است می توان نسبت F را معنا دار دانست و فرض H1 را پذیرفت، بنابراین بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد؛ حالت رد فرض H0نشان دهنده اختلاف میان تیمارها(میانگین ها) می باشد و ما تنها نتیجه می گیریم که حداقل دو گروه از گروه های مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان می دهند اما نمی توان تشخیص داد که این گروه ها که از نظر آماری متفاوتند کدام گروه ها خواهند بود، در چنین شرایطی باید از آزمونهای تعقیبی (Post -Hoc) به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نمود.مهمترین این آزمونها عبارتند از: روش کمترین مربعات ، روش بونفرونی ، توکی ، شفه ،روش نیومن- کلز و روش دانت . تمامی این آزمون ها در شرایط خاص خود کاربرد دارند اما اغلب به نتیجه نسبتا مشابهی می رسند.
جدول ۴-۲۷: آنالیز واریانس
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
حاصل جمع مجذورات