آیین دادرسی مدنی، سازماندهی تحقیق، نحوه اجرای حکم

 

۱- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.
۲- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.
۳- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟
۴- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟
۵- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟
۶- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.
۷- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید
۸- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟
اهمیت تحقیق
باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .
قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .
در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.
سازماندهی تحقیق
همان طوری که در اهداف، فرضیه ها و سولات تحقیق معلوم گردید. اینتحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.
در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول
دراین فصل ابتدا با توجه به بیوند میان دو زمینه از رشته حقوق یعنی حقوق خانواده وایین دادرسی مدنی با توجه به ویزگی های دانش حقوق . درحقوق خانواده به نسبت تعر یف واهمیت خانواده با سایر رشته های حقوق ومتمایز بودن دادرسی دردادگاه خانواده با قواعد ایین دادرسی مدنی وبرای تبین مفهوم ایین دادرسی دردادکاه خانواده در اغاز به مفردات بحث ( خانواده . حقوق خانواده .ایین دادرسی خانواده) سبس به مقررات شکلی دادگاه خانواده برداخته می شود
مبحث اول – خا نواده و اهمیت آن
بدوا ضروری است که مفهوم خانواده در علم حقوق و اهمیت آن در منابع حقوق روشن گردد.تا رشته حقوق خانواده ازسایر گرایش های علم حقوق متمایز شود