ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، روایی ابزار گردآوری داده، روش تجزیه و تحلیل داده

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

فرمول ۱٫ رابطه کو کران
که در فرمول فوق؛
N = تعداد اعضای جامعه (۴۷۶)،
n = تعداد اعضای نمونه،
P = درصد همگونی پاسخ‌ها (۵/۰)،
ε = دقت برآورد (۰۵/۰)،
α = درصد معنی‌داری (۵%) هست.
بنابراین، حجم نمونه مناسب برای انجام پژوهش ۲۱۳ مدیر و معاون خواهد بود.
بعد از تعیین حجم نمونه به میزان ۲۱۳، افراد مد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. بدین منظور، ابتدا چارچوب نمونه‌گیری تهیه گردید. با توجه به اینکه در شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده بایستی تمامی اعضاء از شانس مساوی برای قرار گرفتن در بین اعضای نمونه برخوردار ‌باشند، لذا از روش اعداد تصادفی برای انتخاب افراد نمونه از میان اعضاء جامعه یا چارچوب نمونه‌گیری استفاده می‌شود. بدین لحاظ با استفاده از جدول اعداد تصادفی و با استفاده از یک نقطه شروع در بین اعداد تصادفی نمونه‌های مورد نظر انتخاب شدند.
۶-۳٫ روش گردآوری داده‌ها
با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. مخاطب پرسشنامه مدیر و معاونان واحد نمونه‌گیری شده است.
۷-۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه
پژوهشگران و محققانی که از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات اولیه استفاده می‌کنند به جهت علمی ساختن ابزارها و آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش خود، ویژگی‌هایی مانند عینیت، دقت، آسانی اجرا و از همه مهم‌تر روایی و پایایی را لحاظ می‌کنند. با توجه به این ‌که در پژوهش حاضر نیز از پرسشنامه برای گردآوری قسمتی از داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد.
روایی، توانایی آزمون در اندازه‌گیری صفت یا ویژگی مورد نظر است و به این مفهوم است که ابزار مورد استفاده پژوهشگر چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش با وجود استاندارد بودن پرسشنامه و تأیید شدن روایی آن در مطالعات مشابه داخلی، برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید و متخصصان موضوع پژوهش استفاده‌شده است.
میزان ثبات یک آزمون در اندازه‌گیری موضوع مورد نظر، در طول دوره‌های زمانی مختلف، پایایی آزمون اطلاق می‌شود. برای بررسی پایایی از روش‌هایی مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌های موازی، دو نیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد.
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پردازش داده‌ها در پژوهش حاضر در سه سطح انجام می‌شود:
۱) تحلیل‌های تک متغیره؛ ۲) تحلیل‌های دو متغیره؛ و ۳) استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته.