ابزارهای گردآوری داده ها، ابزارهای گردآوری داده، شیوه گردآوری داده ها

 

فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق، انتخاب جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، ویژگی های نمونه مورد بررسی و همچنین ابزارهای گردآوری داده ها و ویژگی های آن ها از نظر روایی و پایایی پرداخته می شود. همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده و گروه های آزمودنی مورد بررسی قرار می گیرند.
۳-۲- روش پژوهش
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع روش تحقیق تصمیم گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد ( نادری و سیف نراقی ، ۱۳۷۶ به نقل ز پرندی ،۱۳۸۸ ) .
این تحقیق به شناسایی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در ۹۳-۱۳۹۲ پرداخته است .
بنابراین تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در آموزش و پرورش بکار گرفته می شود.از آن جهت توصیفی است که متغیر ها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود.از آن که ارتباط دو متغیر مورد سنجش قرار می گیرد تحقیق از نوع همبستگی می باشد.تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است ( دلاور ، ۱۳۷۱ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
۳-۳- فرایند پژوهش
در این پژوهش پس از مشخص شدن جامعه آماری پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه به روش تصادفی نمود. با انتخاب نمونه، پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان به اجرا درآمد و به صورتی که در فصل بعدی می آید تجزیه و تحلیل و نگاشته شد.
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک می باشند. در یک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اتلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آن ها صورت می گیرد. در هر پژوهش ، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می باشد ( دلاور ، ۱۳۷۱ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان می باشد. که بر اساس آمار و اطلاعات منتشره توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان در سال ۹۳-۱۳۹۲ برابر ۱۱۰ نفر می باشد که دریک منطقه آموزشی مشغول به کار می باشند .
۳-۵- روش نمونه گیری
با توجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است ، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب و اندازه گیری نمونه ای از جامعه و برآورد در مورد کل جامعه بر اساس یافته های نمونه کافی است. نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود و معرف آن می باشد ( دلاور ، ۱۳۸۰ به نقل از پرندی ،۱۳۸۸ ) .
روش نمونه‌گیری با بهره گرفتن از توزیع۵۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارمندان آموزش و پرورش می‌باشد.
۳-۶- ابزار گردآوری
۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه ای
در این مرحله برای کسب داده های ثانویه ( داده های که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است) به بررسی کتاب ها، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و سایر مستندات موجود در کتاب خانه پرداخته، با توجه به کمیابی منابع کتاب خانه ای در مورد موضوع پژوهش، مهم ترین منبع مورد استفاده اینترنت بوده ست که این مساله بر اهمیت پژوهش و به روز بودن پژوهش می افزاید.
۳-۶-۲- پژوهش های میدانی
در این قسمت برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل، از پرسش نامه استفاده شده است.
۳-۷- روایی و پایایی تحقیق