ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

(منبع: یافته های پژوهشگر)
۲-۷- خلاصه فصل
همانگونه که دیده شد، در این فصل پس از مرور پیشینه نظری و تجربی پژوهش، تمامی عواملی که ممکن است به نحوی بر ایجاد ریسک زنجیره تامین اثر گذارند، شناسایی گردیدند. در فصل بعد، به طور کامل به روش شناسی پژوهش (شامل: روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه و … ) پرداخته می شود.
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
روش شناسی پژوهش ، به نگرش و درکی که پژوهشگر از پژوهش دارد و اینکه پژوهشگر چه استراتژی را برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش بر می گزیند، اشاره می کند. اما روش پژوهش به فعالیت های معینی که برای ایجاد داده ها به کار گرفته می شود (مانند استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و …)، اشاره دارد. آگاهی از روش های گوناگون پژوهش، به فرد کمک می کند که بفهمد که پژوهش انجام شده، از منابع معتبری سرچشمه گرفته است و اینکه داده ها به شیوه ها درست و مناسبی، گردآوری و تحلیل شده اند (گرینر، ۲۰۰۸: ۱۰).
در این فصل، روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، مراحل پژوهش، ابزار گردآوری داده ها و همچنین ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به همراه بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی استان تهران توضیح داده شده است.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحلیلی – پیمایشی (تحقیق پیمایشی توضیح ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به پرسشهایی از نوع زیر به کار برود: الف: ماهیت شرایط موجود چگونه است.ب: چه رابطه ای میان رویداد ها وجود دارد. ج: وضعیت موجود چگونه است (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۲). بورگ و گال (۱۹۸۹) تحقیق پیمایشی را به سه درسته مقطعی، طولی و دلفی تقسیم می کنند(بورگ و گال به نقل تز سرمد و بازرگان، ۱۳۹۰: ۸۳)) محسوب می‌گردد. روشی که در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد، آمیزه‌ای از روش‌های تحقیق کتابخانهای، میدانی می‌باشد که در آن، روش کتابخانهای، عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع، بررسی سابقه تحقیق، آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت انواع شیوه‌های محاسبه و اولویت بندی ریسک‌ها و ارزیابی شرکتهای منتخب می‌باشد. روش میدانی به منظور شناخت وضعیت ریسک‌های زنجیره تأمین و در جه بندی ریسکها و شرکتهای منتخب به کار گرفته خواهد شد. روش کتابخانهای، بررسی تحقیقات گذشته و حرکت در ادامه مسیر آن‌ ها را تضمین می‌کند. روش میدانی با واقع گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد.
۳-۳- جامعه آماری
این پژوهش دارای ۲ جامعه آماری می باشد:
جامعه آماری نخست، شامل تمامی خبرگانی است که در زمینه ریسک زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین صاحب نظر می باشند و در نهایی سازی شاخص ها و تعیین میزان اهمیت مولفه ها نقش خبره را بر عهده داشتند.
جامعه آماری دوم، شامل تمامی صنعت لوازم خانگی استان تهران می باشد که در این پژوهش قصد رتبه بندی آنها می رود. نکته لازم به ذکر در این بخش این است که پژوهشگر با دو محدودیت برای پخش کردن پرسشنامه مواجه بوده است: ۱) تعداد کارخانه ها: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی در استان تهران بیش از ۲۰ شرکت می باشد و اداره صنایع استان تهران تنها مجوز پخش پرسشنامه را در ۱۰ کارخانه به پژوهشگر داده است. ۲) در مرحله پخش کردن پرسشنامه پژوهشگر : پرسشنامه ها با درخواست مسئول کارخانه، به دفتر هر کارخانه تحویل داده شده است و پژوهشگر اجازه حضور در محیط کارخانه و مصاحبه با افراد خبره را نداشته است.
۳-۴- روش و طرح نمونه برداری
در این پژوهش، ۲ مرتبه نمونه گیری قضاوتب – هدفمند انجام شد. ابتدا برای انتخاب خبرگانی که برای انجام دورهای دلفی و بررسی میزان اهمیت هر یک از ریسکها و مرحله دوم برای اولویت بندی کارخانه ها پرسشنامه را تکمیل کردند. روش نمونه گیری هدف مند بوده و خبرگان صنعت لوازم خانگی استان تهران برای این پژوهش، انتخاب شدند.
۳-۵- حجم نمونه و روش محاسبه
در زیر، روش محاسبه حجم نمونه برای گروه دلفی و خبرگان صنعت لوازم خانگی توضیح داده می شود.