ابزار جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای جمعیت شناختی

 

جامعه آماری این پژوهش 1600 نفراز مودیان مشاغل خودرو شهرستان شاهرود و توابع می‌باشند و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان تعداد 310 نفرمیباشد که از بین مودیانی که از خدمات مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان استفاده می‌نمایند بصورت تصادفی بعنوان نمونه گزینش گردیده اند. در این پژوهش برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی استفاده شده است.
با استفاده از آمار توصیفی ،فراوانی آزمودنی‌ها بصورت تعداد و درصد بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی (سن، میزان تحصیلات و مدت ارتباط با دفاتر پیشخوان )و متغیر تحقیق بر حسب ارزیابی کیفیت ارائه خدمات از ابعاد پنجگانه مدل سرکوال یعنی ابعاد فیزیکی، اعتبار، پاسخگویی،تضمین و همدلی در قالب جداول و نمودارها توصیف شده است.
در آمار استنباطی برای تحلیل داده ها از آزمون یومان ویتنی-کروسکال والیس و فریدمن استفاده شده است.
1-10-مدل فرآیندی پژوهش
مرحله اول: سئوال آغازی
آیا ارائه خدمات برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت از دیدگاه مودیان از کیفیت برخوردار است؟
مرحله دوم: مطالعات اکتشافی
مباحث نظری مباحث پژوهشی تجربیات سایرکشورها
مدل سروکوال، زیتامل، بری، پاراسورامان پژوهشهای مرتبط با ارزیابی کیفیت خدمات انگلیس ،تایلند، چین، پرتغال ، ترکیه ، مالزی
مرحله سوم : چار چوب نظری تحقیق
ازنظریه پاراسورامان و همکارانش جهت مورد مطالعه قراردادن ارزیابی کیفیت ارائه خدمات استفاده بعمل آمده است.
مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی
مؤلفه متغیر مورد مطالعه عبارت از ارزیابی کیفیت ارائه خدمات میباشد که شامل ابعاد فیزیکی، اعتبار (قابلیت اطمینان)، پاسخگویی، تضمین و همدلی می باشد.
مرحله پنجم : ابزار جمع آوری اطلاعات
از پرسشنامه استاندارد سروکوال (1988)به منظور سنجش شاخص ها استفاده شده است.
مرحله ششم : تجزیه و تحلیل داده ها
از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی استفاده شده است
مرحله هفتم : نتیجه گیری