ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت دارد.
بعد فضیلت شهروندی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت دارد.
بعد جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت دارد.
بعد احترام و تکریم رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت دارد.
۱-۴-مدل مفهومی پژوهش

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش
(ابعاد متغیرها برگفته از : مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰)
۱-۵-اهداف پژوهش
۱- شناسایی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
۲- تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
۳- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
۱-۶- روش پژوهش :
پژوهش حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار آورد. پژوهشهای کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق پژوهشهای بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این پژوهش را می توان جزء پژوهشهای توصیفی به شمار آورد. و از آنجایی که در این پژوهش از پرسشنامه استفاده می شود و کار میدانی انجام خواهد شد، پژوهش حاضر پیمایشی نیز می باشد. در واقع این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر محتوا پیمایشی است.
۱-۷-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان و مدیران شرکت نفت قم نفت می شود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به منظور برآورد حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران در جامعه محدود استفاده می شود.
۱-۸-شیوه گردآوری داده‌ها:
به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از مطالعات میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای از قبیل مقالات معتبر نشریات علمی، پایان نامه های مربوطه در کتابخانه دانشگاه استفاده می شود.
۱-۹-ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد که در تعریف عملیاتی متغیرهای زیر توضیح داده شده است.
۱-۱۰-متغیرهای پژوهش