ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال، ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس مدل های ارائه شده، مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال

 

ایراد دیگر سرمایه اجتماعی به مزیت (( یکپارچگی )) مربوط است. این مزیت که در قسمت قبلی به آن اشاره شد ممکن است، در برخی موارد نتیجه عکس برای بازیگران اصلی به بار بیاورد. داشتن اتحاد و یکپارچگی بیش از اندازه با اعضا یک گروه ممکن است بازیگران را مشغول روابط و ارتباط با آنان ساخته و از توجه به اهداف و مأموریت های اصلی می کاهد و در برخی مواقع حتی جابجای هدف و وسیله صورت می گیرد، بدین صورت که حفظ روابط میان اعضا جایگزین اهداف و مأموریت های سازمان می شود. علاوه بر امکان جابجایی اهداف، تقویت روحیه (( یکپارچگی )) می تواند موجب کاهش افکار جدید در سازمان، تنبلی و کوته نظر اعضا شود. همانگونه که (( دور و پایول )) متذکر می شوند پیوندهای که موجب وسعت دید و تقویت بینش اعضا در سازمان می شود ممکن است، تبدیل به پبوندهای شود که موجب کوری و نابینایی آنان شود . (آلدر و ووکون، ۱۹۹۹ به نقل از الوانی، ۱۳۸۰ ) .
۲-۹- معرفی مدل های مختلف سرمایه اجتماعی
۲-۹-۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( ( ۱۹۹۸
ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته اند. آن ها جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای دادند : ساختاری، رابطه ای و شناختی. به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت برای سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت، ۱۹۹۸ به نقل از ثمری و مقیمی، ۱۳۸۹ ) .
شکل۲-۳- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال
۲-۹-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال ( ۱۹۹۸ )
۲-۹-۳- مدل سرمایه اجتماعی پاکستون ( ۱۹۹۹ )
۲-۹-۴- مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
۲-۹-۲- مدل سرمایه اجتماعی استون ( ۲۰۰۱ )
۲-۹-۳- مدل سرمایه اجتماعی هدسون ( ۲۰۰۵ )
۲-۹- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
در قسمت قبل چهار مورد از مهمترین مدل ها پیرامون سرمایه اجتماعی ذکر گردید و مولفه های مرتبط با هر یک از این مدل ها را نیز آورده شد. ما در این پژوهش قصد داریم تا از مدل (( گوشال و ناهاپیت )) استفاده نماییم .
مدل۲-۶- مدل سرمایه اجتماعی انتخاب شده
از دلایل انتخاب این مدل می توان به مواردی از قبیل :
کاربرد ی بودن این مدل با توجه به اهداف اصلی پژوهش که بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری می باشد.
تناسب مدل با توجه به عنوان پژوهش این مدل نسبت به مدل های دیگر کامل تر می باشد چرا که ابعاد سرمایه اجتماعی را بهتر تشریح نموده است.
۲-۱۰- ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس مدل های ارائه شده
۲-۱۰-۱- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال
ناهاپیت و گوشال با رویکردی سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهند :
ساختاری، رابطه ای ) مشتری ( و شناختی.

۲-۱۰-۱-۱- عنصر ساختاری