ابعاد غنی سازی شغلی، طرح ریزی مجدد شغل، پردازش اطلاعات

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

۲-اهمیت تئوری اسنادی:
ثابت کردند که کارکنان سازمان ها به مشاغل گوناگون واکنش های متفاوتی نشان می دهند.
مجموعهایازویژگیهایشغلیرابر شمردند که کارها بر اساس آنها ارزیابی می شود.
به نیازها و اختلافات فردی جهت نشان دادن وبهواکنشهایمختلف در برابر شغل های متفاوت توجه کردند.
۳-الگویویژگیهایشغلی:
ریچاردهاکمنوگرگالدهام توانستنداینالگوراارائهکنند.
اگر فرد احساس شدید نسبت به رشد و خود شکوفایی داشته باشد نسبتبهسایر همکاران حالتهای روانی بهتری را تجربه میکند و واکنشها ی مثبت تری را نشان می دهد. (رابینز،۱۳۸۵).
۴-الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:
در این الگو چنین استدلال می شود که کارکنان نگرش ها و رفتار هایی را می پذیرند که که بتوانند نسبت به آثار اجتماعی واکنش نشان دهند. واکنش افراد به کار و شغل به پنداشت و برداشت آنها بستگیدارد.
۲-۲-۳-طرح ریزی مجدد شغل:
به سه طریق مدیر می تواند شغل را تغییر دهد یا مجددا طرح ریزی کند:
۱-گردش کار :زمانی که کار کسالت آور و هماورد طلب نباشد می توان کارگر را به شغل دیگری منتقل کرد. ۲-توسعه شغلی:بسط و گسترش وظایف به صورت افقی جهت افزایش تعداد و گوناگونی کارها یا وظایف یکفرد
۳-غنی سازی شغل:به مواردی اطلاق می شود که کارها و وظایف افراد در سازمان از نظر عمودی بسط و گسترش می یابد. غنی سازی شغل باعث می شود که فرد در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی کارش نقش بیشتری ایفا کند و فرد احساس استقلال بیشتری بر کارش دارد. (رابینز،۱۳۸۵).
۲-۲-۴-غنی سازی شغلی
غنی سازیشغلازسویفردریکهرزبرگساختهشدکهبرپایۀپژوهش ویدرعاملهایبرانگیزانندهونگهداریاستواراست. غنی سازیشغلیعنیآنکهبرانگیزندههای بیشتریبهکارافزودهمیشودتاآنرادلچسبتروسودبخشترسازد،گرچهاینعبارتهماکنونهرکوششیراکهبرایدرخورانسانکردنکاربهعملمیآید،دربرمیگیردغنیسازیشغلیبهگسترشعمودیمشاغلاطلاقمیشود. اینروشمیزانکنترلکارگربر برنامه ریزی،اجراوارزیابیکارراافزایشمیدهد. یکشغلغنیشدهوظایفرابهگونه ای سازمانمیدهدکهکارگرامکانمییابدفعالیتکاملیراانجامدهد،آزادیواستقلالشاغلومسئولیتهایاوراافزایشمیدهدوبرایاوبازخوردفراهممیآورد،بهگونهایکهافرادقادرمیشوندعملکردخودراارزیابیوتصحیحکنند. درغنیسازیمشاغلمیتوانردپایتئوری دوعاملیهرزبرگرامشاهدهکرد. بهپیرویازاینتئوری،باافزایشعواملدرونیدریکشغل نظیرموفقیت،مسئولیتورشدکارکنانبیشترمحتملاستازکارشانرضایتداشتهباشندودرجهتانجامآنانگیختهشوند(درانی و محمودی،۱۳۸۴).
۲-۲-۵-ابعاد غنی سازی شغلی
الگویویژگیهایشغلهاکمنواولدهام،پنجبعدعمده،یعنی: تنوعمهارت،هویتوظیفه،اهمیتوظیفه،استقلالوبازخوردرادرهرشغلیکهوضعروانیتعیین کننده ایرادرفردبرای رسیدنبهپیامدهاییدربارۀویوسازمانبهوجودمی آورد،مدنظرقرارمیدهد(درانی و محمودی،۱۳۸۴).
ابعادغنی سازیشغلیازدیدگاهرابینزعبارت انداز:
ترکیبنمودنکارها