ابعاد کارت امتیازی متوازن، سیستم ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

 

۱-۲ ساختار تحقیق ۹
۲-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۴
۲-۲ رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ۱۵
۲-۳ نقشه استراتژی ۲۰
۲-۱ سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمان های غیرانتفاعی و دولتی ۲۲
۴-۲ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت ۴۳
۴-۳ نمودارتوزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت ۴۳
۴-۴ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن ۴۵
۴-۵ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن ۴۵
۴-۶ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات ۴۶
۴-۷ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات ۴۶
۴-۸ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت گیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی ۴۷
۴-۹ نمودار توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل ۴۸
۴-۱۰ نمودار جعبهای رتبهبندی گمرکات استان در شاخص مشتریان ۵۹
۴-۴ نمودار جعبهای رتبهبندی گمرکات استان در شاخص فرایندهای داخلی ۵۹
۴-۱۱ نمودار جعبهای رتبهبندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری ۶۰
پیشگفتار
در دنیای امروز، ادامه حیات و فعالیت سازمان را توانایی رقابت واتخاذ مناسبترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین میکند. یکی از مؤثرترین روش های مورد استفاده سازمانها در این خصوص، استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف سازمان جهت رفع آنها و نقاط قوت آن جهت بهبود میباشد. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت، در تعیین و پیادهسازی استراتژیها نیز نقش برجستهای را ایفا میکند. به طور کلی ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند سنجش، اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. توانایی یک سیستم ارزیابی عملکرد، در سنجش آنچه برای سازمان مهم و ضروری است اهمیت فوقالعاده دارد. وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب در سازمان، تضمین کننده موفقیت و تعالی آن است.
در میان انواع سازمان های موجود، سازمان های خدماتی جایگاه ویژهای در همه کشورها و از جمله در کشور ایران دارند. با توجه به ناملموس بودن و لزوم رقابتی شدن و توانمندی این سازمانها جهت ارائه خدمات برتر لازم است از نظامهای متناسب با جایگاه و کارکردهای سازمان های خدماتی برای ارزیابی عملکرد آنها استفاده گردد.