اثرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی، اثرکلاستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی، شاخصهایبرازشمدلساختارینهاییمبتنیبرفرضیاتپژوهش

 

جدول ۲۰٫ نامونمادمتغیرهایمدلساختاری ۸۰
جدول ۲۰٫ شاخصهایبرازشمدلرگرسیونیمبتنیبرفرضیاتپژوهش ۸۲
جدول ۲۱٫ شاخصهایبرازشمدلساختارینهاییمبتنیبرفرضیاتپژوهش ۸۴
جدول ۲۲٫ بررسینرمالبودنمتغیرها ۸۴
جدول ۲۳٫ وزنرگرسیونیمتغیرهایاثرگذاربریکدیگر ۸۵
جدول ۲۴٫ وزنرگرسیونیاستانداردشدهمتغیرهابرهم ۸۶
جدول ۲۵٫ اثرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی ۸۷
جدول ۲۶٫ اثرغیرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی ۸۷
جدول ۲۷٫ اثرکلاستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی ۸۷
فهرست اشکال
شکل ۱٫ مدلرگرسیونیتدوینشدهبراساسمتغیرهاوفرضیاتپژوهش ۸۱
شکل ۲٫ مدلساختاریتحلیلشدهبابرآورداستاندارد ۸۳
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول) بود. به این منظور تعداد ۳۷۹ نفر از بیمه شدگان بیه اجبایر شهر دزفول با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چالش های بیمه اجباری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و Amosاستفاده گردید. نتایج نشان دادکه فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات، دخالت های بیش از حد دولت، برداشت های سلیقه ای از بیمه اجباری،بی توجهی به تامین اجتماعی، ناپایداری بر سیاست های اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
کلید واژه ها: بیمه اجباری، اشتغال، چالش های بیمه اجباری
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است(اورنگی، هاشم زاده و بهره دار، ۱۳۸۹، ۵۱). و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه, انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت, اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد (اقدانی باهنر، نجارپوراستادی و لیوارجانی، ۱۳۹۲، ۳۶).