جستجوی مقالات فارسی – اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- قسمت …

توجه به سلامت با تأکید بر سلامت اجتماعی در کنار سایر ابعاد سلامت
توجه به سطوح مختلف پیشگیری
توجه به فرد، خانواده و جامعه
توجه به مبانی فرهنگی و دینی
توجه به آموزش و پرورش
آینده نگری
توجه به کار گروهی تحقیق
بهره گیری از منابع اجتماعی موجود
توجه به رویکرد جامعه محوری به جای توجه به مرکز محوری
تقویت مداخلات روانی اجتماعی قیل از مداخلات قضایی و انتظامی
توجه به گروهای خود یاری
بسترسازی برای مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی
پرهیز از جانبداری سیاسی
حساس سازی مستمر مردم و مسئولین. قجاوند و همکاران؛(۱۳۹۱)
۸-۵- نقشهای تخصصی مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی با توجه به انتخاب نوع مدل کاری، گروه هدف و حوزه فعالیت، نقش های را برای خود بر میگزیند انتخاب مدل باعث می شود که مددکار با در نظر گرفتن هدف ها، نوع مشکل، ظرفیت مراجع(اعم از فرد،گروه یا جامعه) نقشهایش را مشخص نماید. در اینجا به مهمترین نقش های مددکاری اجتماعی اشاره می شود.
مددکاراجتماعی به عنوان یک راهنما: مددکار اجتماعی می تواند با ارائه راهنمایی های تخصصی، زمینه را برای افزایش قدرت درک و فهم مراجع (دانشجو) نسبت به راه حل های مختلفی که می تواند از میان آنها انتخاب نماید. در واقع در این نقش مددکار اجتماعی با ارائه اطلاعات کافی مراجع را در دستیابی به راه حل های مناسب یاری می نماید. مددکاراجتماعیبه عنوان قادر ساز: مددکاراجتماعی دراین نقش ضمن شناخت توانمندیهای فرد آنها را تقویت می کند وبا تشخیص احساسات و سامان دادن آن، به دانشجوی مراجع کمک می کند که در تطابق با موقعیتها یا شرایط استرسزا، توانایی و مهارت لازم را پیدا کند. مصلحی؛(۱۳۸۳)
مددکاراجتماعی به عنوان یک راهنما: مددکار اجتماعی می تواند با ارائه راهنمایی های تخصصی، زمینه را برای افزایش قدرت درک و فهم مراجع (دانشجو) نسبت به راه حل های مختلفی که می تواند از میان آنها انتخاب نماید. در واقع در این نقش مددکار اجتماعی با ارائه اطلاعات کافی مراجع را در دستیابی به راه حل های مناسب یاری می نماید
مددکاراجتماعیبه عنوان قادر ساز: مددکاراجتماعی دراین نقش ضمن شناخت توانمندیهای فرد آنها را تقویت می کند وبا تشخیص احساسات و سامان دادن آن، به دانشجوی مراجع کمک می کند که در تطابق با موقعیتها یا شرایط استرسزا، توانایی و مهارت لازم را پیدا کند.
مددکاراجتماعی به عنوان آموزشدهنده: در این نقش مددکار اجتماعی به ارائه آموزش های تخصصی مورد نیاز گروه هدف (دانشجو) بپردازد. مانند آموزش مهارت‏های زندگی و مهارت‏های اجتماعی
مددکاراجتماعی به عنوان آگاهی بخش: مددکار اجتماعی در این نقش به ارائه اطلاعات مورد نیازگروه هدف(دانشجو) در راستای نیل به اهداف می پردازد. مددکار باید تسلط کافی بر قوانین و مقررات دورن سازمانی دانشگاه؛ اعم از آموزشی، رفاهی و تسهیلاتی داشته باشد. و بر سایر قوانین و مقررات مکمل برون سازمانی آگاهی داشته باشد.
مددکاراجتماعی به عنوان تسهیل کننده: مددکار اجتماعی در این نقش ضمن شناسایی موانع و چالش های جامعه هدف (دانشجو) سعی در تسهیل فرایند کار می نماید.
مددکاراجتماعی به عنوان محقق: مددکار اجتماعی در این نقش در کار با جامعه هدف تکیه بر دانش پژوهشگری خود می تواند به انجام تحقیقات کاربردی به منظور بر طرف نمودن مشکلات جامعه هدف (دانشجو) مورد نظر بپردازد.
مددکاراجتماعی به عنوان رهبریکننده: مددکار اجتماعی در این نقش به بسیج و ساماندهی منابع اجتماعی چه در داخل دانشگاه استفاده از ظرفیت های هیئت علمی و کارکنان متخصص و در خارج از دانشگاه همکاری برون بخشی با سایر نهاد ها و سازمان های مرتبط مانند: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و توانبخشی، کمیته امداد امام وسازمانها، نهادهای و انجمن های غیر دولتی و افراد خیر و غیره داشته و پتانسیلهای موجود در آنها در راه رشد و تعالی علمی و رفاهی دانشجویان رهبری نماید می پردازد.
مددکاراجتماعی به عنوان هماهنگکننده: مددکار اجتماعی در این نقش به منظور ارائه خدمات بیشتر به تنظیم روابط بخش های مختلف جامعه مورد نظر می پردازد.
مددکاراجتماعی به عنوان مدافع: در این نقش مددکاراجتماعی به دفاع از حقوق گروه های مختلف جامعه که بنا به دلایلی قادر به دستابی به حقوق و مطالبات خود نیستند می پردازد.
مددکاراجتماعی به عنوان برنامهریزمددکار اجتماعی در این نقش با اشراف خود بر نیازهای گروه هدف می تواند به عنوان برنامهریز ایفای نقش نماید.
مددکاراجتماعی به عنوان سازماندهنده: مددکاراجتماعی در این نقش امکانات و منابع موجود در جامعه را سازماندهی نموده و تبدیل به یک ساختار منسجم می نماید.
مددکاراجتماعی به عنوان میانجی: مددکاراجتماعی در این نقش می تواند با بهره گرفتن از روش های علمی و با بهره گرفتن از اطلاعاتی که از منابع موجود در جامعه دارد و نیز توجه به نوع و سطح نیاز دانشجویان و مراجعین ارتباط بین منابع و مراجع را برقرار نماید تا به کاهش تنش واختلافات موجود درجامعه هدف یا بین بخش های مختلف جامعه هدف بپردازد.
مددکاراجتماعی به عنوان مذاکرهکننده: مددکاراجتماعی دراین نقش به عنوان واسطه بین جامعه هدف (دانشجو)و منابع قدرت مداخله ادارات درون سازمانی مانند اداره آموزشی، اداره رفاه و خوابگاه ها و … می نماید. قجاوند و همکاران؛(۱۳۹۱)
مددکاراجتماعی به عنوان مدیر: مدیریت در کار مددکاراجتماعی شامل داشتن سطحی از دانش مدیریت و مسئولیت اجرایی برای مدیریت (در اینجا) اداره مشاوره دانشجویی تا اهداف تحقق یابد. مصلحی؛(۱۳۸۳)
نهایت اینکه آنچه که ارائه گردید معرفی اجمالی حرفه مددکاری اجتماعی و سطوح فعالیت مددکاران اجتماعی در ادارات مشاوره دانشجویی بود. مددکاران اجتماعی از جمله عوامل تأثیر گذار بر روابط انسانی می باشند.که در جهت توانمند سازی ، تغییر و بهزیستی افراد، گروه ها و جوامع تلاش نموده وحوزه فعالیت آنها منحصر به مداخلات روانی– اجتماعی نیست، بلکه به حوزه های سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی نیز تعمیم می یابد. لذا یکی از تأکیدات حرفه مددکاری اجتماعی در بعد سلامت نگر، توجه مددکاران اجتماعی به همه سطوح و جنبههای مختلف پیشگیری و سبب شناسی مشکلات و مسائل روانی– اجتماعی مختلف در دانشجویان است. در واقع مددکاران اجتماعی در سه حوزه فردی،گروهی و جامعهای ، ضمن تمرکز بر توانمندسازی افراد برای رفع مشکلات و حل مسائل خود، سعی در بروز مشکلات نیز، می نمایند. فعالیت مددکاران اجتماعی در ادارات مشاوره دانشجویی تنها محدود به کاری فردی نبوده و در سطح مددکاری گروهی و جامعهای نیز امکان فعالیت تخصصی و مؤثر وجود دارد و توجه به این نکته ضروریست که مددکار اجتماعی یک یاریگر نشسته در اتاق و منتظر ورود مراجع نیست.
۹-۵- راهکارها و اقدامات از دیدگاه مددکاری اجتماعی تقویت شبکه های حمایتی
الف حمایت خانواده: به دلیل اهمیت نقش خانواده در زندگی جوانان، و اینکه خانواده یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی برای جوانان و به ویژه دانشجویان محسوب میگردد، بنابراین حمایت خانواده با همکاری مسئولین دانشگاه می تواند به روش های زیر باشد.
برگزاری اردوهای اولیاء – دانشجویان- مسئولین، توسط کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور افزایش کیفیت روابط ولی– فرزندی میرویسی؛(۱۳۸۵) نوجوانانی که ارتباطات گسستهتری با والدین خود داشتند شادکامی کمتر، افسردگی بیشتر و خود ارزشمندی پایین تر و اعتماد به نفس ضعیف تری را نشان داده اند.
تهیه بسته های آموزشی شامل: فیلم، جزوات آموزشی، وکتابچه قوانین و مقررات دانشگاه.
برگزاری برنامه استقبال از دانشجویان ورودی جدید با حضور خانواده های آنان.
ب حمایت اجتماعی: عبارت از رفاه، مراقبت، احترام و منزلتی که فرد از دیگران دریافت میدارد.(میرویسی، ۱۳۸۵).
حمایت اجتماعی از طریق ارتباطی که با احساسات خود ارزشمندی شخص دارد بر سلامت او تاثیر میگذارد. بنابراین به منظور تقویت این شبکه های حمایتی در راستای سازگاری بیشتر دانشجویان موارد زیر پیشنهاد میگردند.
آموزش مهارت‏های ارتباط مؤثر و جرأتمندی با هدف نحوه برقراری رابطه صحیح و سالم دوستانه و صادقانه و از همه مهمتر به منظور برخورداری از حمایت گروه های همسان دانشجویی برای تمامی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های علوم پزشکی.
برگزاری جلسات گروهی و پرسش و پاسخ در حیطه نیاز ها و خواسته های دانشجویان به منظور تقویت تعاملات بین اساتید به ویژه اساتید مشاور و مسئولین دانشگاه با دانشجویان.
مشارکت و حضور دانشجویان در فعالیت های داخل و خارج از دانشگاه با نظارت کارشناسان ادارات مشاوره دانشجویی.
مشارکت دادن دانشجویان در تنظیم برنامه های فرهنگی– تفریحی و فوق برنامه ها در راستای تغییر نگرش آنها نسبت به محیط پیرامون خود.
حمایت و تقویت انجمنهای صنفی دانشجویان به منظور مشارکت فعال دانشجویان ورودی جدید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.