اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- …

مددکاری اجتماعی در ادارات مشاوره دانشجویی را میتوان تلاشی تخصصی در جهت شناسایی مسائل، مشکلات، نیازهای دانشجویان، اقدامات در سطوح سهگانه پیشگیری و پیگیری و درمانهای تخصصی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و نهایتاً توانبخشی و توانمندسازی دانشجویان معرفی نمود.
۱۰-۵- بررسی پیگیری تأثیر مداخله
همانگونه که توضیح داده شد، بعد از گذشت دو ماه از پایان دوره آموزش، پرسشنامه “اسد” جهت انجام سنجش ماندگاری مداخله و پیگیری در گروه آزمایش اجرا گردید.این یافته نشان می دهد که در گروه آزمایش، در مرحله پیگیری نمره دانشجویان مورد مطالعه در کل سازگاری اجتماعی، (۲۸/۲۲۶) بوده که نسبت به مرحله پس آزمون (۸۵/۲۳۶)کاهش داشته است.
۱۱-۵- جمع بندی
دانشجویان از جمله اقشار کلیدی و آینده ساز هر کشور محسوب می‏شوند. بدیهی است سرمایه گذاری روی این قشر یک سرمایه گذاری مطمئن و مؤثر است و هر گونه سهل انگاری و غفلت از این گروه، کشور را با لطمات و آسیب‏های جبران ناپذیری روبرو می‏سازد.
یکی از معضلاتی که امروزه دانشجویان را با توجه به مقطع سنی که دارند، مورد تهدید قرار می‏دهد همانا، مؤلفه‏های سلامت و سازگاری است. در مقولهی سلامت، به ویژه سلامت روان مطالعات زیادی صورت گرفته و به اهمیت آن در زندگی دسته جمعی تاکید شده است. همچنین مباحث متعددی در خصوص و لزوم سازگاری در زندگی مطرح گردیده که از مطالعهی این پژوهش خارج است.
پژوهش حاضر بر آن بوده با دستمایه قرار دادن مقولهی‏ سازگاری اجتماعی دانشجویان و ابعاد مختلف آن، از طریق آموزش مهارت‏های زندگی مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه دو مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی برای دانشجویان گروه آزمایش تدریس گردید. با توجه به ماهیت آموزش مهارت‏های زندگی، شیوهی آموزشی از نوع آموزش فعال بود که در آن از تکنیک‏هایی نظیر بارش فکری، سخنرانی و ایفای نقش استفاده کرد.
به نظر می‏رسد خلاء موجود در سیستم آموزش نظام آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی درخصوص تأمین سلامت روان و سازگاری با محیط دانشگاه می‏تواند. در درازمدت قشرهای نوجوان و جوان کشور را با چالش‏های زیادی روبرو سازد. لذا آموزش مهارت‏های زندگی می‏تواند در خصوص نهادینه سازی آن در نظام آموزشی به عنوان گزینه‏ای مطلوب و مناسب در راستای پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی و ارتقای بهداشت روان دانشجویان قلمداد کرد.
۱۲-۵- پیشنهادهای پژوهشی
جهت اطمینان از میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جراتمندی برسازگاری اجتماعی دانشجویان پیشنهاد میشود این پژوهش بر روی دانشجویان ورودی جدید سایردانشگاه های علوم پزشکی انجام گردد.
پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه بر روی دانشجویان ورودی جدید که در تست غربالگری GHQ-28 دارای نمره بالای نقطه برش۲۳ بودند انجام گیرد.
۱۳-۵- پیشنهادات کاربردی
با توجه به این که دانشجویان از سرمایه‏های ملی هر جامعه‏ای به حساب می‏آیند. هرگونه شرایط و تسهیلات برای هموارسازی مسیر دانشاندوزی و ارتقای علمی این قشر از تکالیف اجتناب ناپذیر دست اندرکاران این حوزه می‏باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نموده است که یکی از ابزارهای دستیابی به این مهم آموزش است. با توجه به این که سیستم آموزشی دانشگاه‏ها عمدتاً به دروس مختلف رشته‏های مختلف اهمیت داده وکمتر به مؤلفه‏های سلامت و سازگاری بهاء داده است، به نظر می‏رسد برنامه‏ ریزی برای لحاظ نمودن این قبیل آموزش‏ها در کنار دروس اصلی بتواند این خلاء را جبران نماید، بدین لحاظ پیشنهادات ذیل برای تحقق این هدف ارائه می‏گردد.
با توجه به یافته های تحقیق، و درخواست و علاقهمندی دانشجویان درحین برگزاری کارگاه های آموزشی پیشنهاد می شود، به منظور افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان جدید الورود علاوه بر آموزش دو مهارت‏های ارتباطمؤثر و جرأتمندی سایر مهارت‏های زندگی شامل: (تصمیم گیری، حل مسئله، تفکرخلاق، خودآگاهی، تفکرنقاد، همدلی، مقابله با استرس و مقابله با هیجان) تعلیم داده شود.
پیشنهاد میشود با توجه به تفاوتهای فرهنگی و تفاوت در میزان جرأتمندی دانشجویان به ویژه میان پسران و دختران و اینکه از پسران بیشتر انتظار جسارت و جرأتمندی می رود تا دختران، بهتر است در برنامه ریزی های آموزشی این مهارت خاص گروه دختران در جهت ارتقای سطح بهداشت روان آنان تأکید خاص ملحوظ گردد.
به معاونین محترم دانشجویی و فرهنگی و معاونین محترم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به پیشنهاد میشود جهت برنامه ریزی بهتر آموزشی و رفاهی برای دانشجویان شرایط لازم را جهت جلب نظر دانشجویان نسبت به تدوین پایان نامه خود در حوزهی مسائل و مشکلات دانشجویی فراهم آورند و از آنان حمایت مادی و معنوی گردد.
منابع
منابع فارسی
کتاب:
آقابخشی، حبیب؛(۱۳۸۸)،مهارتهای زندگی برای دانشجویان،چاپ اول، ناشردفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.
اتکینسون،ریتا، ال؛ اتکینسون، ریچارد، اس؛ هیلگارد، ارنست،آر؛(۱۳۸۲)، زمینهی روانشناسی. ترجمهی: براهنی و دیگران جلد دوم، انتشارات رشد. تهران.
استن هاوس، گلن؛(۱۹۹۷)، پرورش اعتمادکودکان.ترجمهی:بهارملکی،(۱۳۷۶)،انتشارات ققنوس. تهران.
اسکات مایک؛(۱۹۹۸)، درمان شناختی- رفتاری مشکلات مراجعان.ترجمهی: دوستی و یار علی،(۱۳۷۷). انتشارات مرکز توسعه علم. ساری.
اسلامی نسب، علی؛(۱۳۷۳)،اصول و روش های رواندرمانی گروهی. انتشارات هرم. تهران.
اقلیما، مصطفی. وعادلیان راسی، حمیده؛ (۱۳۸۸)، تکنیک‏های کار باجامعه: مددکاری جامعه‏ای. انتشارات فرا انگیزش. تهران.
البرو، مارتین؛(۱۳۸۲)، مقدمات جامعه شناسی. ترجمهی: صبوری کاشانی، منوچهر. انتشارات نی،(تاریخ انتشاربه زبان اصلی،۱۹۷۲). تهران.
براندن، ناتانیل؛(۱۹۹۲)، روان‏شناسی عزت نفس. ترجمهی: قرهچهداغی، مهدی(۱۳۷۸). انتشارات نخستین. تهران.
بیلدر و رابرت؛(۱۳۷۱)، کاربرد روان‏شناسی در آموزش. جلد دوم. ترجمهی: پروین کدیور. نشر دانشگاهی(تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۹۰). تهران.
پروچاسکا، جیمز، او؛ نورکراس، جان، سی؛ (۱۳۸۵)، نظریه های رواندرمانی.ترجمهی: سید محمدی، یحیی. انتشارات رشد. تهران.
پروین،لارنس، جان، الیور، بی؛(۱۳۸۱)، روانشناسی شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمهی: محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، نشر آییش. تهران.
پورافکاری ،نصرااله؛ (۱۳۷۳)، فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی، نشر فرهنگ معاصر. تهران.
توانا علمی، فاطمه؛(۱۳۸۴)،نابسامانی در آموزش مهارت‏های زندگی وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مجموعه مقالات موضوعی آموزش مهارتهای زندگی، واحد پژوهش.
توزندهجانی، حسین؛(۱۳۹۰)،آموزش مهارت‏های زندگی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. نیشاپور.
تودر،کیت،(۱۳۸۲)، ارتقای سلامت روان.ترجمهی: مرتضی خواجوی و همکاران. سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری(تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۶)، تهران.
خردم دل ، مصطفی؛(۱۳۸۷)،تفسیر نور، نشراحسان. تهران.
دورکیم، امیل،(۱۹۹۰)، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمهی: علی محمد کاردان؛(۱۳۷۳) ، انتشارات دانشگاه تهران. تاریخ انتشار به زبان اصلی؛(۱۹۹۰). تهران.
دهستانی، مریم؛(۱۳۸۷)،مهارت‏های زندگی۳.انتشارات جیحون. تهران.
زاهدی اصل، محمد؛(۱۳۹۰)، مبانی مددکاری اجتماعی.انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ ششم، تهران.
رفیع پور، فرامرز؛ (۱۳۷۸)، سنجش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی. انتشارات ارغنون. چاپ اول. تهران.
ریس، شان و گراهام، رودریک اس؛(۱۹۹۶)،آموزش ابراز وجود، ترجمهی: منیجه شهنی ییلاق و علیرضا رضایی. (۱۳۸۰)، دانشگاه شهید چمران. اهواز.
روشه، گ؛(۱۹۷۲)،مقدمه‏ای بر جامعه شناسی عمومی. ترجمهی: زنجانی، (۱۳۷۴)، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ دوم. مشهد.
ساپینگتون، اندروا؛(۲۰۰۰)، بهداشت روانی. ترجمهی: حمیدرضا حسین شاهی برودتی. تهران.
سازمان بهداشت جهانی؛(۱۳۷۹)، برنامه آموزش مهارت‏های زندگی. ترجمهی: نوری قاسم آبادی، واحد بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی. تهران.
سام آرام، عزت اله؛(۱۳۹۱)، نظریه های مددکاری اجتماعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول. تهران.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است