دسترسی متن کامل – اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- قسمت ۶

تأثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟
تأثیرآموزش مهارت جرأتمندی بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟
۳۷-۲- فرضیه های اصلی پژوهش
آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر میزان افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان مؤثراست.
آموزش مهارت جرأتمندی بر میزان افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان مؤثراست.
میان تأثیرآموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان متفاوت است.
۳۸-۲- فرضیه های فرعی پژوهش
آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر وجرأتمندی بر مؤلفهی دلبستگی دانشجویان به رشته اجتماعی و دانشگاه مؤثر است.
آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر وجرأتمندی بر مؤلفهی سازگاری عاطفیدانشجویان مؤثراست.
آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر وجرأتمندی برمؤلفهی هدفمندی وخودیابیدانشجویان مؤثراست.
آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر وجرأتمندی برسازگاری اجتماعی دانشجویان، در مرحله پیگیری (دوماه پس از پایان مداخلات) مؤثر است.
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه
با توجه به موضوع پژوهش یعنی بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت نوجوانان و نیز با توجه به مفروضات روش تحقیق آزمایشی در این فصل به شرح و بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزارهای اندازه گیری،پرسشنامه سازگاری و پایایی و اعتبار هر یک از آزمون ها و نحوه اجرای آزمون ها و نحوه‌ی اجرای آزمایش(آموزش مهارتهای زندگی) و روش تجزیه و تحلیل آماری پرداخته می شود.
پذیرفته شدن در دانشگاه و انتقال از دوره دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از جوانان تغییر بزرگ و عمده در زندگی آنان محسوب میشود. ورود به دانشگاه فرصتی برای یادگیری بیشتر و رشد روانی میباشد.
فریدلندر،رید،شاپاک[۱۱۱]؛(۲۰۰۲). اما در عین حال برای عدهای یک منبع استرس بوده و موجب بروز واکنشهای ناسازگارانه در آنان میگردد. زمانی که فردی به عنوان دانشجو پس از گذراندن آزمون سراسری وارد دانشگاه میشود با شرایط جدیدی مواجه است که باید خود را با آن منطبق سازد. موقعیت آموزشی و اجتماعی که دانشجو در آن قرار می گیرد پیچیده، متنوع و گسترده است. لازمه انطباق با این محیط ترک قسمتی از شیوه های زندگی دوره دانش آموزی وکسب شیوه جدید در شرایط تازه است. ناتوانی دانشجو دراین فرایند می تواند منبع مشکلات متعدد روحی و روانی برای او باشد.
پژوهش ها نشان می دهند دانشجویان در این شرایط دچار انواع واکنش های روان تنی و روحی می شوند. فریدلندر،رید،شاپاک[۱۱۲]؛(۲۰۰۲). این مجموعه تغییرات، برای عدهای استرس حاد و جدی تلقی می شود بطوری که ۶۰ درصد دانشجویان بدون آنکه دوره را به پایان برسانند در یکی دوسال اول تحصیل دانشگاه را ترک می کنند. فریدلندر،رید،شاپاک،۲۰۰۲؛ انتون، رید[۱۱۳]؛(۱۹۹۱). با توجه به این امر سازگاری دانشجویان فرایندی است که همواره مورد توجه متخصصان و مشاوران برای کمک به آنان شده است و به منظور انجام پژوهش و پایش آن در دانشجویان ابزارهای لازم فراهم شده است.
دراین فصل ابتدا به توصیف طرح تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری و ویژگیهای جمعیت شناختی آنها پرداخته شده است. سپس ابزار جمع‌ آوری اطلاعات شرح داده شد و درآخر به نحوه اجرا و روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره می‌گردد.
۲-۳- روش پژوهش
این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری (دو ماه بعد از مداخلات) با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است. نگاره طرح پژوهشی در جدول ۳-۱ نمایش داده شده است.
جدول ۳-۱ طرح کلی پژوهش

پیگیری پس آزمون مداخله پیش آزمون گروه ها
T3 T2 X T1 RE
۵ T T4 RC
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است