اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- قسمت ۹

جلسه هشتم

ارزیابی از کارگاه

هدف: دریافت بازخورد
روش: اجرای پس آزمون

جلسه نهم

ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه

هدفدریافت بازخورد
روشاجرای آزمون در مرحله پیگیری

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای توصیف داده ها از فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار نمرات، جهت رعایت پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات از کجی و کشیدگی، آزمون لوین برای بررسی رعایت پیش‌فرض تساوی واریانس‌های دو گروه، و همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برای محاسبه پایایی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری (مانوا) و برای ماندگاری اثرآموزش ها در مرحله پیگیری از t وابسته استفاده گردید.دراین تحقیق سطح معنی داری، ۰۵/۰ = a تعیین شده است.
۸-۳- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل: ارتباط مؤثر و جرأتمندی
متغیر وابسته: سازگاری اجتماعی دانشجویان
۸-۳-۱- تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی
عبارت است از:” جریانی است که بوسیله آن روابط میان افراد، گروه ها و عناصر فرهنگی در وضع رضایت بخش برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد”.موسوی؛(۱۳۸۹)
۸-۳-۲- تعریف مفهومی ارتباط مؤثر
ارتباط مؤثر عبارت است از” ابراز احساسات، نیاز ها و نقطه نظرات فردی به صورت کلامی و غیر کلامی”.موتابی، کاظم زاده عطوفی؛(۱۳۸۵)
۸-۳-۳- تعریف مفهومی جرأتمندی
عبارت است از” توانایی ابراز صادقانه ، نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران را پایمال نشود”. موتابی،کاظم زاده عطوفی؛(۱۳۸۵)
۸-۳-۴- تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
عبارت است از نمرهای که آزمودنی از تکمیل پرسشنامه سازگاری اجتماعی فرحبخش؛(۱۳۹۰) کسب می کند و نشان دهنده میزان سازگاری اجتماعی اوست.
۸-۳-۵- تعریف عملیاتی آموزش جرأتمندی
منظور از آموزش مهارت جرأتمندی در این تحقیق عبارت است از سه جلسه هر جلسه به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت) ؛ شامل: جلسه اول: سبک پرخاشگرانه، جلسه دوم: سبک منفعلانه و جلسه سوم: سبک جرأتمندانه است مؤلفه های این آموزش عبارتند از تعریف مهارت جرأتمندانه، باورها، سبک برقراری ارتباط، رفتار، رفتارغیرکلامی، رفتارکلامی، رویارویی و حل مسأله، احساساتی که تجربه میکند، تأثیری که بر دیگران میگذارد. فعالیتهای برای تمرین سبک های اصلی(پرخاشگرانه، منفعلانه و جرأتمندانه).
۸-۳-۶- تعریف عملیاتی آموزش ارتباط مؤثر
منظور ازآموزش مهارت ارتباط مؤثر در این تحقیق عبارت است از سه جلسه هر جلسه به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت)شامل: جلسه اول: تعریف، اهمیت ارتباط عناصرکلامی و غیرکلامی، جلسه دوم: گوش دادن فعال و جلسه سوم: موانع ارتباط مؤثر. مؤلفه های این آموزش عبارتند از تعریف ارتباط، ارتباط مؤثر، ارتباط نامؤثر، عناصراصلی ارتباط، گوش دادن فعال، موانع برقراری ارتباط مؤثر، فعالیتهای برای تمرین ارتباط کلامی و غیر کلامی.
۹-۳- ضوابط و قواعد اخلاقی
قبل ازتکمیل پرسشنامه ها، طی جلسهای هدف از تحقیق به دانشجویان شرکت کننده درپژوهش اعلام گردید و ضمن تقاضای شرکت در تمامی جلسات آموزش، به آنها اطمینان داده شد که یافته ها محرمانه خواهد ماند، فقط در راستای انجام پژوهش از این داده ها استفاده خواهد شد و هرآزمودنی می تواند خود از نتایج پرسشنامهاش اطلاع حاصل نماید.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه
در این قسمت به ارائه یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیات تحقیق می پردازیم این فصل در واقع هسته مرکزی تحقیق است و مشتمل بر بحث های کلامی، جداول ، شکل ها و نمودارها و منحنی های و تجزیه وتحلیل اطلاعات است که ازآنها برای روشن کردن روابط استفاده شده است.درکل این بخش ابتدا یافته های توصیفی و به دنبال آن نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش آورده شده است.
۲-۴ – یافته های توصیفی
۱-۲-۴- سن آزمودنی ها. اطلاعات مربوط به سن آزمودنی ها در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱: مقایسه سن افراد مورد مطالعه بر حسب گروه

گروه
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است