اجتماعی و فرهنگی، میزان برخورداری، جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

عدم وجود برخی آمار و اطلاعات سال 1385
منابع
آمایش, حسین, برنامه ریزی روستایی در ایران, تهران, انتشارات پیام نور,1376.
پاپلی یزدی, محمدحسین و ابراهیمی, محمدابراهیم, 1381, نشر سمت, نظریه های توسعه روستایی
سالنامه آماری استان گیلان, 1385
سعیدی, عباس, 1384, جغرافیای روستایی ایران, نشر سمت
علیایی, محمدصادق, 1386, بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی و سهم آنان در درآمد خانوار مطالعه موردی شهرستان دیواندره, فصلنامه علمی- پژهشی سرزمین, سال چهارم, شماره 16
مهدوی, مسعود, 1384, مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران, نشر سمت
مهندسان مشاورDHV, 1371, رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی , جلد اول, ترجمه سید جواد میر, ناصر اوکتایی و مهدی گنجیان, مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی جهاد سازندگی
ودیعی, کاظم, مقدمه ای بر روستاشناسی ایران, نشر موسسه آموزش و تحقیقات دانشگاه تهران, 1348
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 پیشینه تحقیق
آقای هدایت الله نوری و سید رامین غفاری در مقاله خود با عنوان “جایگاه زنان روستایی در فرایند توسعه پایدار مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری” اینگونه آورده است: زنان روستایی ایران از دیرباز به دلایل گوناگون از جایگاه اقتصادی، اجتماعی متفاوتی در فرایند توسعه پایدار برخوردار بوده اند. زنان روستایی استان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. این مقاله با طی مراحل علمی چندی همچون تکمیل پرسشنامه، تعریف و طبقه بندی متغیرهای معررف جایگاه اجتماعی – اقتصادی زنان روستایی و نیز متغیرهای توسعه روستایی با استفاده از مدل آماری تجزیه مولفه های اصلی و اقتباس از مدل ” فشار، وضعیت موجود و واکنش” سعی در تبیین جایگاه زنان روستایی در فرایند توسعه پایدار دارد. نتایج نشان می دهد جایگاه اقتصادی – اجتماعی زنان روستایی در شرایط محیطی موجود از سویی تحت تاثیر ساختارهای مکانی – فضایی حاکم بر هر یک از حوزه های همگن تعریف شده و از سوی دیگر با عواملی چون میزان برخورداری از مهارتهای عمومی و دسترسی یا کنترل بر منابع و عوامل تولید به طور معناداری مرتبط است.
خانم گیتی مراد اسطلخ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” موقعیت و نقش زنان در توسعه روستایی- عشایری با تکیه بر پراکندگی نقاط روستایی دهستان شاندرمن ” اینگونه آورده است: زنان روستایی هنوز جایگاه خود را در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان افراد فعال و برخوردار از استعداد مشارکت در عرصه های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و فرهنگی به دست نیاورده اند و کماکان فعالیتهای زنان در محاسبات اقتصادی مدنظر قرار نمی گیرند و از آنان به عنوان نیروی کار نامرئی یاد می شود. زنان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا و افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد تولید محصولات غذایی هستند. اگرچه کشاورزی و دامداری به طور سنتی شغل مردانه بوده, اما نقش زنان روستایی هرگز محدود به خانه و خانواده نشده و زنان علاوه بر فعالیتهای درون منزل به زراعت, دامداری و فعالیتهای باغداری می پردازند و اوقات اندک وقتشان را نیز صرف تولید صنایع دستی مانند گلیم بافی, پشم ریسی, ساخت عروسک و سایر امور می کنند.
خانم زیور فصیحی قصبه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان” بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستاهای دهستان چوبر شفت” اینگونه آورده است: در سرتاسر جهان طبق آمار و ارقام موجود زنان روستایی ساعات بیشتری نسبت به مردان کار می کنند و فرصتهای آموزشی به خوبی برای آنها فراهم نمی شود و اعتبارات و خدمات مورد نیاز کمتر در دسترس آنان قرار دارد. این در حالی است که زنان روستایی 50درصد مواد غذایی مصرفی دنیا را تولید می کنند و علاوه بر این در تبدیل محصولات زراعی و دامی نقش مهمی بر عهده دارند. همچنین فعالیتهای داخل منزل زنان روستایی تاثیر مستقیم و مثبت بر درآمد خانوار دارد.
خانم پریدخت فشارکی در مجله تحقیقات جغرافیایی مقاله ای با عنوان ” اثرات توسعه بر زنان در جهان سوم” اینگونه آورده است: فرایند توسعه مردان و زنان را به گونه متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد. اثرات و نتایج پس از عصر استعمار و موقعیت برون مرزی کشورهای جهان سوم در اقتصاد جهانی اثرات تمایز جنسی را بر زنان تشدید می کند. زنان تقریبا نصف جمعیت جهان را تشکیل می دهند. ولی امروزه تعداد دخترانی که در مدارس ثبت نام می کنند، 80 میلیون کمتر از پسران است. زنان دو سوم بار کل ساعات کار انجام شده را بر عهده دارند ولی در مقابل این مقدار کاری که انجام می دهند، فقط برابر 10٪ درآمد جهان است و مالک فقط 1٪ دارایی جهان هستند. زنان بیش ار نصف غذایی را که در کشورهای در حال توسعه به طور محلی رویانده می شود، تولید می کنند. مدرن ساختن کشاورزی تقسیم کار بین مردان و زنان را دگرگون کرده و این امر درجه وابستگی زنان و بار سنگین کار آنها را افزایش داده است. زنان غالبا کنترل خود را روی منابعی مانند زمین از دست می دهند و عمدتا از دسترسی به تکنولوژی جدید مستثنی می شوند. تحرک پذیری مرد از مکانی به مکان دیگر و از شغلی به شغل دیگر بیش از زنان است و تعدادزنانی که تنها گذاشته می شوند تا از بچه ها مراقبت کنند، بیش از مردان است. در حال حاضر زنان در جهان سوم یک بارکاری دو برابر یا سه برابر را به دوش می کشند.
خانم افشاری در تحقیق خود با عنوان” نقش اشتغال زنان در اقتصاد کشور “اظهار می دارد که: به کارگیری نیروی کار زنان می تواند نقش مهمی در افزایش نیروی کار جامعه و در نتیجه رشد اقتصادی ایفا نماید. او عقیده دارد که اهمیت اشتغال زنان آشکار است و شناخت زمینه توانایی های زنان و مشاغلی که کارایی زنان در آنها بالاست برای رسیدن به تخصیص بهینه منابع لازم است.
آقای ترکمانی و میرزائی در مقاله ای با “عنوان تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی همراه با دستمزد” اینگونه آورده است: بسیاری از کارهای کشاورزی انجام شده به وسیله زنان روستایی و مشارکت آنان در کشاورزی بدون پاداش اقتصادی است و از جانب برنامه ریزان نادیده گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان هنوز از روشهای کاشت سنتی که بازدهی بسیار پایینی دارد و به میزان کار بیشتر نیازمند است، استفاده می کنند. کار کشاورزی آنان با سایر فعالیتهای روزمره شان همراه است که فشار زیادی را بر آنان تحمیل می کند. از علل اساسی این امر ناشناخته ماندن نقش موثر زنان روستایی در تولید اقتصادی ذکر شده است.
شیرین جزنی در کتاب خود با عنوان” ارزش کار خانگی زن” اینگونه آورده است: زنان روستایی علاوه بر فعالیت در کشاورزی و کمک به مردان، مسئولیت انجام کارهای منزل را نیز بر عهده دارند. لیکن برای این کارها هیچ گونه دستمزدی دریافت نمی دارند. به راستی ارزش واقعی کار خانگی زنان چقدر است؟ اولین مطالعات در این زمینه توسط شارلوت پرنیز گیلمان و مارگارت رید آغاز شد. خدمات همسران خانه دار اصطلاحی بود که مارگات رید با توجه به تعریف تولید خانگی به صورت رسمی از آن نام برد. تولید خانگی عبارت است از فعالیتهایی که برای آنها دستمزدی پرداخت نمی شود و عموما توسط زنان برای اعضای خانوار انجام می گیرد. نقش زنان همواره به صورتی پنهان مطرح بوده و کمتر تجلی اقتصادی یافته است. زنان نامرئی ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی می باشند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.