ادبیات وپیشینه تحقیق، جاذبه های گردشگری، تولید ناخالص ملی

 

توسعه:عواملی که ممکن است برای یک جهانگرد در زمینه های تجاری و گمرکی، پوششی وخوراکی وراحتی و آسایش …ارامش ایجاد کند. (دهخدا، علی اکبر ۱۳۳۸، ص ۶۹۵۱).
عوامل:در فرهنگ دهخدا به معنی چیزهایی که سببها و باعث ها است. کسی را به کاری و هر آنچه باعث اجرای کاری گردد. بیشبرنده بسوی پیشرفت امور می باشد (دهخدا، علی اکبر ۱۳۳۸، ص ۱۹۲۰۷)
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی:
عوامل اقتصادی:منظور از عوامل اقتصادی دراین پژوهش میزان نمره ای است که پاسخگویان از سؤالات۱تا۵ پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند.
عوامل انسانی:منظور از عوامل انسانی در این پژوهش میزان نمره ای است که پاسخگویان از سؤالات۶تا۱۰ پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند.
عوامل زیر بنایی:منظور از عوامل زیر بنایی در این پژوهش میزان نمره ای است که پاسخگویان از سؤالات۱۶تا۲۰ پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند.
عوامل فرهنگی:منظور از عوامل فرهنگی در این پژوهش میزان نمره ای است که پاسخگویان از سؤالات۱۱تا۱۵ پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند.
عوامل مدیریتی:منظور از عوامل مدیریتی در این پژوهش میزان نمره ای است که پاسخگویان از سؤالات۲۱تا۲۵ پرسشنامه محقق ساخته کسب می کنند.
فصل دوم:
ادبیات وپیشینه تحقیق
فصل دوم:
ادبیات وپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
امروزه، صنعت گردشگری نه تنها بزرگ ترین صنعت دنیاست؛ بلکه روز به روز نیزدر حال رشد است؛ به گونه ای که سازمان جهانی گردشگری پیش بینی کرده است درسال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران به ۵/۱ میلیارد نفر خواهد رسید. کشورهای پیشرو در این صنعت، سالانه سهم عمده ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می دهند) شاو و ویلیامز، ۱۹: ۲۰۰۴( کشور ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگر ی است)سازمان جهانی گردشگری ،۲۰۰۳ (از این رو، اهمیت دارد از قابلیت های خود در توسعه ی گردشگری استفاده کند) بیدختی و نظری،.۱۵: ۱۳۸۸(
امروزه گردشگری مفهوم و جریانی کاملاً متفاوت با گذشته پیدا کرده است و به آن به عنوان امری اقتصادی نگریسته میشود. به طوری که بعد از صنایع نفت و خودروسازی؛ پردرآمدترین صنعت حال حاضر دنیا به شمار میرود)رضوانی، ۱۳۷۴( درحال حاضر گردشگری پیش از هرفعالیت دیگری در جهان، حرکت سرمایه و انتقال پولها را در مقیاسهای محلی، منطقهای،ملی و بین المللی موجب میگردد و هزینه های گردشگری به مراتب سریعتر از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی کالا و خدمات رشد می یابد؛ از این رو اکثر کشورهای جهان به گردشگری که مواد اولیه ی آن طبیعت زیبا و متنوع، آداب و رسوم، پیشینه تاریخی و فرهنگ است به عنوان بهترین راه رسیدن به اهداف خویش می نگرند).صدری و همکاران،۱۳۸۶) گردشگری بر میزان اشتغال کشورها، افزایش درآمد ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری ل های بین المللی و مهمتر از همه، ارتقای سطح زندگی و معیشتی مردم و بسیاری دیگراز عوامل پیش برنده ی اقتصادی، موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و به عنوان یکی از مهمترین نیروهای محرک توسعه ی اقتصادی، جایگاه مهمی در سیاستگذاری دولت ها پیدا کند)شریفی رنانی و همکاران، ۱۳۸۹( .
۲-۲- پیشینه تاریخی صنعت توریسم:
توریسم پدیده ای است که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به موضوع فنی اقتصادی واجتماعی کنونی خود رسیده است. (رضوانی ۱۳۷۲، ص ۲۷) برای ارج نهادن به محیط نوین جهانگردی ودرک مسئله ها یا چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد . مروری گذار بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است.
۲-۲-۱- عهد باستان:
مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت می کردند. که بتوانند غذا بدست آورند ازخطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتر است نقل مکان کنند. با افزایش مهارت و کسب فنون نیاز انسان به زندگی بدوی وخانه به دوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت می کرد. در حالیکه امپراتورهای باستان در قاره های آفریقا و آسیا وخاورمیانه رشد می کردند. ساختار زیر بنای ایجاب می کرد که بازسازی شود. راه های آبی بوجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت وسیله نقلیه تهیه گردد. آغاز مسافرتهای رسمی و دولتی خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکانهای دوردست اعزام می نمودند تا جنگهای قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات وخراج بگیرند. در دوره های حکومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می گرفت. و اینگونه مسافرتها رونق زیادی یافت. و در نتیجه در شهرهای بزرگ و در مسیر جاده های اصلی مراکزی برای پذیرایی از مسافران بوجود آید. و بین پست های مراکز دولتی و مناطق خارج از کشور در مسیر راه ها، مهمان خانه های ساخته شد و در عصر یا دوره ای که امپراتوری آشوری به اوج قدرت خود رسید. وسایل و تشکیلات لازم برای مسافرتهای ارتش ایجاد گردید در این زمان دولتها اقدام به جاده سازی کردند و در نقاط مختلف علامتهای خاص نصب گردید که نشان دهنده فاصله نقاط بود. ایرانیان امپراتوری آشوری را شکست دادند واقدام به توسعه سیستم راه سازی نمودند. کالسکه های چهار چرخ ساختند که در مسافرت و حمل و نقل به کار گرفته می شد. (گی، ۱۳۷۷، ص ۳۵ و ۳۶)