ادبیات وپیشینه پژوهش، طرح های خودکفایی، تسهیلات اعتباری

 

امکاناتی است که جهت ایجاد فرصتهای شغلی دراختیار مددجویان قرار می گیرد (ولیئی، ۱۳۸۸).
ـ افراد مستعد خودکفایی: به مددجویی اطلاق میشود که از توان جسمی، علاقه وزمینه لازم برای خوداتکایی و اجرای طرح های خودکفایی واشتغال زایی برخوردارباشد. این فرد ممکن است دارای مهارت لازم نبوده ولی زمینه فراگیری را داشته باشد.

فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش
۲-۱ بخش اول تعاریف ومفاهیم
۲-۱-۱ مقدمه:
امروزه یکی از مسائل ومشکلاتی که کشور ها خصوصا کشورهای در حال توسعه باآن درگیر می باشند پدیده فقروبیکاری است لذا برای کاهش فقر وبیکاری نسبت به اشتغال افراد جامعه توجه نمود وزمینه کارو مناسب رابرای افراد جویای کار فراهم آورد تا این افراد نیز با جذب در بازار کسب درآمد نمودواز میزان فقر ومحرومیت خود کاسته وزندگی نسبی از لحاظ مادی برای خود فراهم سازد از طرفی نیز توانمند سازی افراد بی بضائت مقوله ای است که پرداختن به ان مستلزم آشنایی با مفهوم توانمند سازی است درواقع توانمند سازی یک فرایند از پایین به بالا و با مشارکت همه اقشار محروم جامعه درباره سرنوشت خود است واز مفاهیم اساسی توسعه اجتماعی واز راهبرد های مهم توسعه منطقه ای وروستایی محسوب می شود (آشتیانی،۱۳۸۸).
راهبرد اصلی این مدل، اعتقاد به مردم است. توانمند سازی اشاره به اقشار محروم و گروه های حاشیه ای دارد. و مولفه هایی نظیر آموزش، عدالت، توزیع عادلانه درآمد وامکانات زمینه ای توزیع عادلانه زیر مجموعه آن قرار گیرد.
توانمند سازی مددجویان تحت حمایت به عنوان تنها راه برون رفتشان از چرخه فقر هموراه مورد توجه نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است. تاثیر ویژه این نهاد بر توانمند سازی با محوریت اشتغال به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با فقر است. که برخاسته از دستورات دینی ومبانی اعتقادی بوده که از سوی بسیاری از سازمانها ونهاد های داخلی وخارجی مورد توجه قرار گرفته است (امیر محمد وهمکاران،۱۳۹۰).
۲-۱-۲ تعاریف متغیرها
افراد مستعد خودکفایی: به مددجویی اطلاق میشود که از توان جسمی، علاقه و زمینه لازم برای خوداتکایی و اجرای طرحهای خودکفایی و اشتغالزایی برخوردار باشد. این فرد ممکن است دارای مهارت لازم نبوده ولی زمینه فراگیری را داشته باشد (ولیئی،۱۳۸۸).
طرح خودکفایی: یک فعالیت تولیدی و خدماتی است که با شرایط و ضوابط مشخص به صورت انفرادی، تجمعی و یا تعاونی برای اشتغال و خودکفایی مددجویان ایجاد می گردد (ولیئی، ۱۳۸۸).
مجری طرح خودکفایی: فردی است که مسئولیت اجرای طرح خودکفایی را بعهده دارد. این فرد ممکن است سرپرست یا یکی از اعضای خانوار باشد.
تسهیلات خودکفایی: امکاناتی است که جهت ایجاد فرصتهای شغلی در اختیار مددجویان قرار میگیرد و عبارتست از اعطای وام خودکفایی، تأمین سرمایه، ایجاد فضای خودکفایی، تأمین ابزار و لوازم کار، ارائه آموزشهای فنی و حرفهای، اعطای وام از محل تبصره های قانون بودجه، اعطای وام از محل طرح حضرت زینب (س)
کارگاه خودکفایی: کارگاهی است که متناسب با نوع فعالیتهای خودکفایی، برای خانوار ایجاد می شود تا زمینه اجرای فعالیت فراهم شود.
وام خودکفایی: به تسهیلات اعتباری گفته میشود که جهت اجرای طرحهای خودکفایی در اختیار مددجویان قرار میگیرد.
کاریابی: مجموعه اقداماتی است که طی آن تمهیدات لازم جهت جذب و اشتغال بکار مددجویان مستعد و واجد شرایط و آموزش دیده در بخشهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و موسسات و سازمانها فراهم میشود.