ادبیات و پیشینهی پژوهشی، ادبیات و پیشینهی پژوهش، تعلل ورزی تحصیلی

 

فصل دوم
ادبیات و پیشینهی پژوهشی

آنان که برای دستیابی به حقیقت به سخن گوش میسپارند و بهترین آن را پیروی میکنند، اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان. زمر/۱۸
۲-۱ پیشینهی نظری
هدف از این پژوهش تعیین رابطه هر یک از متغیرهای ارزش کاربری، اهمیت، لذت درونی (علاقه) و هزینه های متصور ارزش تکلیف با تعللورزی تحصیلی و همچنین نقش پیشبینی کنندگی آنها است. و در راستای برآورد این اهداف، در این فصل نخست در پیشینهی نظری تعاریف، نظریه ها، اشکال و سایر ابعاد متغیرهای فوق مطرح شده است. و سپس در بخش پیشینهی تحقیقی و تجربی، پژوهشها و مطالعات انجام شده در این زمینه ها بررسی شده است.
۲-۱-۱ تعریف تعللورزی
تعلل ورزی یا اهمالکاری به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملالآوری آن است (فرهنگ نامهی کمبریج، ۲۰۰۳). در فرهنگ معین تعلل معادل فروگذاشتن، پلهکاری، واگذاشتن، فروگذاشتن، سستی کردن در کاری بیپروایی کردن، درنگ، و سهلانگاری در نظر گرفته شده است. واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهلانگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس و جیمز نال ،۱۳۸۲). درباره تعلل ورزی تعریف واحد پذیرفته شدهای وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:
الیس و کنوس (۲۰۰۲، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، ۱۳۸۹)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزشخواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کردهاند. استیل (۲۰۰۳)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری و تیس (۲۰۰۰)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. در تعریف تعللورزی فراریٰ جانسون و مککون (۱۹۹۵ٰ، به نقل از حسینی و خیر، ۱۳۸۸) براین باورند که به تاخیر انداختن هدفمندانه و دایمی در آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی، تعلل ورزی نامیده میشود. باومیستر، هیدرتون وتیس، تعللورزی را یک راهبرد میدانند که افراد برای تنطیم هیجانهای منفی به کار میبرند و به کمک آن دست کم به صورت گذرا از هیجانات منفی دور میشوند و احساس بهتری را تجربه میکنند (رستماوغلی و همکاران، ۱۳۹۲). تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن، ۱۹۹۸، به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند. در دایرهالمعارف ویکیپدیا، تعللورزی،‌ اجتناب کردن از تکلیف تعریف شده است. تعلل کردن یک تاخیر نامعقول در راهکاری است که از قبل قصد انجام آن را داشتیم و اغلب زمانی رخ میدهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم. تعلل ورزان معمولا هنگامی که با یک تکلیف لذت بخش در حین انجام تکلیف اصلی مواجه میشوند، از تکلیف اصلی منحرف شده و جذب آن تکلیف لذت بخش میشوند. تعلل، تعطیل غیر ضروری کار، وظایف یا تکالیف است (هلیر، رابینسون و شرودد، ۱۹۹۷).
۲-۱-۱-۱ انواع تعلل ورزی
تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، تظاهرات گوناگونی دارد از جمله ۱) تعلل ورزی کلی یا روزمره، ۲) تعلل ورزی مختل یا بدون کنترل و اراده (روانرنجورانه)، ۳) تعلل ورزی در تصمیمگیری، ۴) تعلل ورزی وسواسیو ۵) تعلل ورزی تحصیلی. در حالیکه تعلل ورزی تحصیلی و کلی مربوط به اجتناب از تکلیف هستند، دیگر رفتارهای تعلل ورزی به نظر میرسد که با تصمیمگیری در ارتباط باشند.
تعلل ورزی کلی
به عنوان، مشکلاتی در تکمیل تکالیف روزانه به علت ناتوانی در تنظیم و مدیریت موثر زمان، تعریف شده است.
تعلل ورزی روان رنجوری
به عنوان، تمایل به تعلل ورزی در موضوعات مهم زندگی فرد، تعریف شده است.
تعلل ورزی تصمیمگیری
به عنوان، ناتوانی در تصمیمگیری به موقع در پیشامدهای مختلف، تعریف شده است.
تعلل ورزی وسواسی و کنشی
به عنوان، تعلل ورزی در تصمیمگیریها بیان شده است.
تعلل ورزی تحصیلی