ادبیات و چارچوب نظری تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، مرور ادبیات و سوابق

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

اینترنت پاسخ مقتض ندهند، می بایست یک نقش دوم را در زمینه بازاریا بی الکترونیک ایفا نمایند. بنا بر این آ
آنها شانسی کمی برای بر قراری ارتباط مستقل با خریدار وفروشنده یا ارائه خدمات خودشان در بازلر
الکترونیک دارند.
فواید ی که بازاریابی الکترونیک برای بانک ها دارد می توان به صورت زیر بیان نمود:
۱- ارائه خدمات سنتی بانکی به صورت الکترونیک
تعداد ی از بانک ها وب سایت های را ایجاد میکند که بوسیله آنها ، مشتریان می توانند عملیا ت باکی هما نند کنترل ترازها ،وجوه ودرخواست کارت های اعتباری راانجام دهند. شرکت های کوچگ میتوانند از این طریق درخواست های خود برای اخذ وام را مطرح نموده واز سوی دیگر اطلا عات مربوط به صورت اسامی پرسنل وحقوق ودستمزد آنها را بوسیله این شبکه کنترل نمایند واز فاید مدیریت نقدینکی نیز بهره مند گردند.(فکور ثقیه،۱۳۹۱،۲۴)
۲-گسترش خدمات تجارت الکترونیک
با نک درحال طراحی وگسترش انواع خدمات جدید تجارت الکترونیک هستند. بانک می توانند نقش خود را به عنوان تسهیل کنند ه تجارت الکترونیک افزایش داده ومنتظر ایجاد کاهش در نقش دیر پای خود به به عنوان واسطه مالی باشند. (فکور ثقیه،۱۳۹۱،۲۶)
خدمات بانکی ارائه شده توسط تجارت الکترونیک به شرح ذیل است:
الف_ تاسیس شبکه دسترس به اینترنت
ب- تا یید صحت مشخصات مشتریان
ج-تسهیل برای ورود موسسات کوجک به تجارت الکترونیک
د- صدور صورت حساب به صورت الکترونیک
ه- صدور پول الکترونیک وچک های الکترونیک( الهیار فرد،۱۳۹۰،۵۵)
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوعتحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
ادبیات موضوع
نظام بانکی دنیا طی چهار دوره به شرح زیر دچارتحول شده است؛
دوره اول یا اتوماسیون پشت باجه که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد وبا استفاده از رایانه های مرکزی ؛اطلاعات واسناد کاغذی تولید شده در شعب؛ به صورت دسته ای به مرکز ارسال وشبانه پردازش روی آنها انجام می شد.فناوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰رواج داشت. (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ؛۱۳۸۴)
دوره دوم یا اتوماسیون جلوی باجه از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکتریکی ثبت و دنبال می کند. این دوره از اواخر دهه ۱۹۷۰آغاز شد. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ؛۱۳۸۴)
دوره سوم یا متصل کردن مشتریان به حساب هایشان که از اواسط دهه ۸۰آغاز شد وامکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز(ATM) واستفاده هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می نمود و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت؛ نقل وانتقال وجوه را به صورت الکتریکی انجام می داد.(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ؛۱۳۸۴)
دوره چهارم یا یکپارچه سازی سیستم ها ومرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی