ادراکات مصرف کننده

تفاوت بین گروه های با توان مالی بالا و پایین در پاسخ به نتیجه سلسله مراتب اثرات در دادن تبلیغات نشان داد که بخش بااهمیت در سلسله مراتب تبلیغات دانش است که در نتیجه آن گروه با توان مالی بالا خرید کردند و گروه با توان مالی پایین متقاعد شدند.
تفاوت بین گروه های با توان مالی بالا و پایین در میزان اهمیت برای هر بخش در دادن تبلیغات برای شامپو نشان داد که هر دو گروه با توان مالی بالا و پایین اهمیت زیادی به توصیف و بیان کالا و اهمیت کمی به طرح تبلیغ نشان دادند.
تفاوت بین گروه های با توان مالی بالا و پایین در چگونگی پاسخ دهی به سلسله مراتب تبلیغات نشان داد که در گروه های با توان مالی بالا مهمترین چیز در سلسله مراتب تبلیغات آگاهی و خرید است و در گروه های با توان مالی پایین آگاهی و متقاعد شدن بیشترین اهمیت را دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توان مالی مصرف کننده بر میزان اثربخشی تبلیغات تاثیر می گذارد و میزان توان مالی مصرف کننده در مورد یک محصول یک متغیر وابسته مهم در دادن تبلیغات می باشد.
بسیاری محققان مقوله محصول را از قدرت خرید مصرف کننده مجزا می دانند ولی مصرف کنندگان را از یکدیگر مجزا نمی دانند. با این وجود گروه های با توان مالی متفاوت پاسخهای متفاوتی به تاثیر دادن تبلیغات در مورد یک محصول خاص می دهند.
این مطالعه بازار را با بهره گرفتن از توان مالی مصرف کنندگان توصیف می کند، نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین میزان توان مالی مصرف کننده و محتوای تبلیغات وجود دارد طوریکه یک مصرف کننده با توان مالی بالا از نتایج یک تبلیغ قوی تاثیر می پذیرد.
تبلیغات بنر و تاثیرات هماهنگی وب سایت با بنر بر دیدگاه مصرف کننده از وب سایت
اریک نیومن ، دونالد استم و دیوید اسپرات (۲۰۰۴) تحقیقی را با عنوان تبلیغات بنر و تاثیرات هماهنگی وب سایت با بنر بر دیدگاه مصرف کننده از وب سایت را روی ۲۸۲ دانشجوی دوره لیسانس با هدف آزمودن اثرات اضافه کردن تبلیغات بنر در یک وب سایت انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر یک تبلیغ بنری بخواهد در یک وب سایت قرار بگیرد باید آن بنر با سایت هماهنگ باشد و اگر هماهنگ نباشد دیدگاه نسبت به آن سایت تخریب می شود و به همین دلیل به صاحبان کسب وکارها توصیه می کند که به ذات تبلیغ بنری و تناسب آن با وب سایت هنگام تبلیغ در اینترنت توجه نمایند. چیزی که در این تحقیق بدون پاسخ ماند این است که تاثیر تبلیغات بنری و وب سایت بر ادراکات مصرف کننده چه می باشد که تحقیقات در این زمینه بوسیله تحقیقات روانشناختی در فرایند شناخت انسان هدایت می شود.
در بسیاری از دیدگاه ها برای ساختن تصویر یک برند در اینترنت یک وب سایت ابزار بسیار مناسبی می باشد و تصمیم مدیر سایت آن برند برای قرار دادن تبلیغات بنری دارای اهمیت است.این مقاله تاثیر تبلیغات بنر و هماهنگی وب سایت با دیدگاه مصرف کننده به وب سایت یک برند را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داد که اگر مدیران چنین تبلیغاتی را در وب سایتشان قرار می دهند آن تبلیغات باید هماهنگی وب سایت آن برند را با دیدگاه مصرف کننده در نظر گیرد و همچنین شناخت ما را از مصرف کنندگان و اینترنت با بررسی پاسخ مصرف کننده به پیشرفتهای بازاریابی برند در وب سایتها افزایش می دهد.
موضوع مورد بحث این مقاله اضافه کردن تبلیغات بنر برای وب سایت یک شرکت است. تبلیغات بنری که بعد از تبلیغات چاپی رواج یافت این فرصت را به کاربران می دهد تا با کلیک بروی آن مستقیماً به وب سایت تبلیغ دهنده آن بنر بروند.
درهم ریختگی یک وب سایت و ناهماهنگی با دیدگاه مصرف کننده تاثیرات منفی بر ساختن تصویر یک برند در اینترنت دارد و هماهنگی با آن دیدگاه تاثیر مثبت و قوی در ساخت تصویر آن برند دارد. دیدگاه نسبت به یک برند شامل احساسات و ارزیابی های یک مصرف کننده نسبت به آن برند می باشد.
موضوع قابل توجه دیگر مربوط به فونت ها ، رنگها و گرافیکهای قابل استفاده در گسترش تبلیغات بنری است که باید این عناصر گرافیکی در تناسب با وب سایت آن تبلیغ باشند و این بنرها باید بطور مناسبی در یک وب سایت گنجانده شوند.
رابطه بین هماهنگی تبلیغات بنری و وب سایت بوسیله ی عوامل زیر تعدیل می گردد:
– میزان زمانی که مصرف کننده در اینترنت صرف می کند. هر چه زمان بیشتری در اینترنت سپری کنند بیشتر ترغیب به قرار گرفتن در آن حالت می شوند. و این میانگین بوسیله تعداد ساعت هفتگی که دراینترنت سپری می شود محاسبه می گردد.
– لذت خرید آنلاین در اینترنت از ویژگیهای شخصی است که از آنجاکه خرید آنلاین بیشتر به علاقه مشتریان توجه می کند مشتریان بیشتر مایل به مراجعه به اینترنت و لذت از خرید هستند که هر چه بیشتر از خرید آنلاین لذت ببرند بیشتر از تبلیغات بنرها و وب سایتها مطلع می شوند.
– دانش و آگاهی کاربران از اینترنت که با افزایش آگاهی استفاده از آن برای کاربران آسانتر و قادر به تشخیص تبلیغات متناسب با وب سایت ها می شوند.
تفاوت اندکی در افراد با دانش کم و زیاد در پاسخ دهی به وب سایتها با تبلیغات بنری وجود دارد و به طور کلی افراد با دانش بالا اهمیت کمتری به وب سایتهای فاقد تبلیغات بنری نسبت به افراد با دانش کم نشان می دهند.
دیدگاه ها نسبت به وب سایت شامل سه زیر مجموعه است :
سرگرمی