ارتباطات دهان به دهان، تبلیغات دهان به دهان، شبکههای اجتماعی

 

غیرهمزمان
یک یه چند و چند به چند
اتاقهای گفت و گو
همزمان
یک به چند
وبلاگها و اجتماعات مجازی
غیرهمزمان
چند به چند
گروه های خبری مانند گروه خبری گوگل
همزمان
یک یه چند و چند به چند
ماخذ: رادمهر و همکاران، ۱۳۹۰
فضای سایبری ابزارهای جدیدی برای بازاریابان جهت بهبود کارایی و اثربخشی ارتباطات و رویکردهای جدیدی برای کسب و حفظ مشتریان ارائه کرده است. یک جنبه فضای سایبری، تاثیرات بین شخصی آنلاین است (استفن و همکاران، ۲۰۰۸). نفوذ و تاثیرات بین شخصی افراد در محیطهای آنلاین، بر ارزیابیها و تصمیمات مشتریان درباره خرید یک محصول یا برند موثر میباشد. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی شامل تنوعی از اشکال رسانهای و انواع وب سایتها است که در انها بیشترین دسترسی به عقاید و تجدیدنظرهای مصرفکنندگان انلاین و آمارها وجود دارد (جیسون و همکاران، ۲۰۱۰). بازنگریهای انلاین مصرکنندگان از محصول توجه فزاینده پژوهشگران را به خود جلب کرده است (ائست و همکاران، ۲۰۰۸).
موضوع نفوذ شخصی اکنون در فضای سایبری به شکل تاثیر بین شخصی آنلاین یا تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی گسترش یافته است. بر روی اینترنت، مصرفکنندگان میتوانند نظراتاشان را ارسال کنندف توضیح و تفیسر (کامنت) بگذارند و محصولات را در وبلاگها، اتاقهای بحث، وبسایتهای بازنگری، گروه های خبری و سایتهای شبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند (کریستی و دمپل، ۲۰۱۲). به طور خاص، بیش از سی در صد کاربران اینترنت، محصولات را به صورت آنلاین ارزیابی کردهاند و تا هفتاد درصد بزرگسالان در همان حال از بازنگریهای مصرفکننده استفاده میکنند (یانگ و همکاران، ۲۰۱۰). بنابراین، بازنگریهای آتنلاین مصرفکننده یک منبع مهم اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی است. این بازنگری اطلاعات، دیدگاه ها و ارزیابیهایی درباره شرکت، محصول و خدمات ارائه میدهند (جلیلیان و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۲-۲- تفاوت PWOM و VWOM
بر اساس مطالعات موجود، چندین دلیل در متفاوت بودن تاثیر Pwom و Vwom در تنوع استفاده وجود دارد. یکی از این تفاوتهای مهم بین Pwom و Vwom شامل همنوعی میشود که در اصطلاح اشاره به درجهای که یک جفت از افراد در برخی ویژگیها مشابه هستند مانند سن، جنسیت، تحصیلات و وضعیت اجتماعی میکند. در اصطلاح فیزیکی یک مصرفکننده ماهیت منبع دهان به دهان را میداند و بنابراین میتواند همنوعی را (یا حداقل برخی از جنبههای هموفیلی) بوسلیه صحبت کردن با منبع، صحبت کردن با افراد قابل اعتماد دیگر که منبع را میشناسند، دستیابی به اطلاعت ثانویه در رابطه با منبع و غیره تحقیق و تشخیص دهد. به علاوه پذیریش بالقوه فرصتی را برای جستجوی اطلاعات از دوستان، وابستگان، همکاران و افراد دیگری که به سلیقه و ترجیح مشابه اعتقاد دارند فراهم میکند. در دنیای مجازی، پذیرنده بالقوه در معرض منابع اطلاعات بیشتری که از دایره اجتماعی آنها دور هستند قرار دارند (کاواکامی و همکاران، ۲۰۱۳) .
تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از چند بعد با تبلیغات دهان به دهان سنتی متفاوت است. نخست، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مقیاسپذیری و سرعت انتشار بینظیری دارد. دوم، برخلاف تبلیغات دهان به دهان سنتی، ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر ماندگار و قابل دسترس هستند. بیشنتر اطلاعات متنی ارائه شده روی اینترنت، بایگانی میشوند و بنابراین میتواند برای دوره زمانی نامحودی در دسترس قرار گیرد. ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر از تبلیغات دهان به دهان سنتی قابل اندازه گیری هستند. پژوهشگران میتوانند به راحتی تعداد زیادی از پیامهای دهان به دهان الکترونیکی را بازاریابی کنند و ویژگیهای این پیامها مانند تعداد کلمات احساسی مورد استفاده، وضعیت پیامها، سبک پیامها و مانند اینها را تجزیه و تحلیل کنند. تفاوت کلیدی نهایی این است که در تبلیغات دهان به دهان اعتبار فرستنده و پیام برای گیرنده شناخته شده است (کریستی و دمپل، ۲۰۱۲). ارتباطات دهان به دهان از طرق مختلف بر مصرفکننده تاثیر میگذارد که در ادامه مورد بررسی واقع خواهد شد.