ارتباطات سازمانی، جدول زمان بندی، نظارت مستقیم


 

بر اساس تعریفیکهدرواژهنامهامریکنهریتیجبیانشدهاست،کارآفرینسازمانی،شخصیاستکهدریکسازمانازقبلتأسیسشده،ازطریقنوآوریوخطرپذیری،مسئولیتتبدیلیکفکروایدهخامرابهکالاییساختهشدهوسودمندبرعهدهمی‌گیرد (Prokopenko & Pavlin, 1999).
در کارآفرینی سازمانی، سازمان باید امکانات و ملزومات را فراهم کند تا کارکنان سازمان‌ها، نه تنها بتوانند به راحتی خلاقیت‌ها و ابتکارات خود را بروز دهند، بلکه آن‌ها را به مرحله اجرا در آورند. آنچه یک سازمان را کارآفرین می‌سازد، تعهد قوی نسبت به نوآوری محصول، نوآوری تکنولوژیکی، مخاطره‌پذیری و پیشتاز بودن در فعالیت تجاری خود است، اما گاهی اوقات در سازمان موانعی در سر راه تحقق هدف‌های کارآفرینانه و نوآورانه افراد سازمانی ایجاد می‌شود که این موانع در نهایت باعث خواهند شد که سازمان از مسیر رشد و ترقی به مسیر شکست و انحلال حرکت کند (Nasurdin& et al., 2006).
به نقل از امامی‌نژادی (1382) برای ایجاد افراد کارآفرین در سازمان، سازمان باید دارای خصوصیات ذیل باشد:واحدهای کاملاً مستقل و وظیفه‌ای، ایجاد گروه‌های ریسک‌کننده مستقل از شرکت‌ها، حداقل کردن بوروکراسی، انعطاف‌پذیری و غیره. در واقع باید محیطی را بوجود آورد که در آن افراد با شناخت ایده‌هاییکدیگر و مشارکت در آن‌ها احترام همتایان خود را جلب کنند، این امر موجب ایجاد محیطی نوآور می‌شود. اگر سازمان در سطح افقی (تعداد مشاغل و وظایف) ودر سطح عمودی (تعداد پست‌های مدیریتی) از پیچیدگی برخوردار باشد و ارتباطات سازمانی آن قانونمندتر و رسمی‌تر شود، امکان تعامل گروهی در سازمان به شدت تقلیل می یابد و این امر سازمان را از اهداف کارآفرینی خود دور می‌سازد. تحقیقات انجام شده در این رابطه نیز مؤید رابطه منفی پیچیدگی ساختار و کارآفرینی سازمانی است(امامی و سعیدی، 1387).در جدول شماره 2-2خصوصیات کارآفرینان سازمانی و مدیران سنتی مقایسه شده‌اند.
جدول شماره ‏22- مقایسه کارآفرینان سازمانی و مدیران (سنتی) از دید پیترز و هیبریچ(ناهید, 1388)
ویژگی
مدیران سنتی
کارآفرینان سازمانی
انگیزاننده های اصلی
ارتقاء و پاداش های سازمانی
استقلال و توانایی برای پیشرفت به منظورکسب پاداش
افق زمانی
برنامه‌ریزی کوتاه مدت مطابق با سهمیه ها،بودجه بندی های هفتگی، ماهانه و…
برنامه ریزی مبتنی بر فوریت برای تطبیق باجدول زمان بندی سازمان
فعالیت
تفویض اختیار، سرپرستی بیش از نظارتمستقیم
نظارت مستقیم بیش از تفویض
مخاطره پذیری
دقیق- محتاط
در حد متوسط
موقعیت وجایگاه
توجه به نمادهای شغلی