ارتباطات و مذاکره، مهارتهای مدیران، تکنولوژی جدید

 

ـ حل مسأله: برای امور برنامه ریزی نشده و حساس کاربرد دارد(بیگدلی، ۱۳۸۰، ص ).
۱۱ـ هانری فایول
فایول مهارتهای مدیران را در قالب سه دسته توانمندیها تقسیم‌بندی نموده است.
ـ توانمندیهای عام: شامل امور مالی، بازرگانی، حسابداری، تأمینی، تولیدی و اداری
ـ توانمندیهای فنی: شامل طراحی و ساخت
ـ توانمندیهای خاص: ترکیبی از دو توانمندیهای اخیر در مدیریت شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، فرماندهی و کنترل است که عناصر مدیریت هم نامیده می‌شوند(سلطانی، ۱۳۷۵، ص ۹).
۱۲ـ برد ـ وار
این دو نفر طی مطالعاتی که در مورد مهارتهای مدیران انجام داده‌اند نشان می‌دهند که مدیران رده اول تعدادی وظایف معمول، تعدادی وظایف غیرمعمول و تعدادی مسایل برای حل پیش رو دارند.
ـ وظایف معمول : تعداد زیادی از مدیران وظایف مشابهی را انجام می‌دهند. عمده این وظایف، «مدیریت افراد» و «صدور دستور» به واحدهای زیر نظرشان است.
وظایف غیرمعمول : شامل وظایف خاص مدیران است که بستگی به حیطه فعالیتشان دارد. مدیران تولید، بیشتر به امور سرپرستی می‌پردازند و مدیران تعمیر و نگهداری بیشتر به برنامه‌ریزی و استاندارد کردن مشغولند.
ـ مسائل : گاهی در سازمان درباره اختیارات مدیران ابهاماتی وجود دارد، این ابهامات موجب تداخل در مسئولیت‌ها شده و مشکلاتی ببار می‌آورد که مدیران عالی باید با تنظیم روش های شرح شغل و وظیفه مشکلات را حل کنند(بیگدلی، ۱۳۸۰، ص ).
با توجه به مدلها و دیدگاه هایی که از صاحبنظران مدیریت و سازمان بیان شد، مدل مهارتهای سه‌گانه رابرت کاتز در این تحقیق مدنظر می‌باشد.
موضوع مهارتهای مدیران از بدو تکوین مدیریت مورد توجه صاحبنظران و محققان مدیریت بوده و به انحاء مختلف و در ابعاد گوناگون به آن پرداخته شده است. برخی مطالعات به شیوه سنتی و برخی دیگر به شیوه تجربی صورت پذیرفته‌اند، لیکن نظریه رابرت کاتز درباره مهارتهای مدیران روشی ترکیبی است که از هر دو شیوه مورد اشاره سود برنده و استفاده نموده است (سیدعباس‌زاده، ۱۳۷۴، ص ۳۲) و به همین دلیل مورد استفاده محقق قرار گرفته است.
اجمالی از دیدگاه صاحبنظران در مورد مهارتهای مدیران در جدول ۲-۱ آمده است.
ردیف صاحبنظران دیدگاه در مورد مهارتهای مدیران
۱ رابرت کاتز فنی ـ انسانی ـ ادراکی
۲ دیوید ریپلی فنی: موضوعات اصلی و تکنولوژی جدید
انسانی: سرپرستی، ارتباطات و مذاکره
ادراکی: مفهومی
۳ پیتر دراکر فنی ـ انسانی ـ ادراکی ـ طراحی ـ حل مسأله