ارث فرزندخوانده، فقهی و حقوقی، تلقیح مصنوعی

 

2 – اقامت زن و شوهر در ایران
3 – توافق برای سرپرستی
4 – صاحب فرزند نشدن زوجین تا 5 سال از تاریخ ازدواج
5 – سن 30 سال حداقل برای یکی از زوجین
6 – عدم محکومیت جزائی مؤثر
7 – اهلیت
8 – شایستگی اخلاقی
9 – تمکن مالی
10 – عدم ابتلاء به بیماریهای واگیردار صعب العلاج
11 – عدم اعتیاد
12- طفل زیر 12 سال، سن داشته باشد
13 – پدر و مادر یا جد پدری او معلوم نبوده یا فوت کرده باشند یا پدر و مادر و جد پدری طفل، سه سال پس از سپردن او به مؤسسۀ عام المنفعه، به آنجا مراجعه نکرده باشند.
ب : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث فرزندخوانده
همانطور که از شرایط فوق الذکراستنباط می شود؛ فرزندخوانده، فرزند حقیقی زوجین محسوب نمی شود. مادۀ 2 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، صراحتا ًبیان داشته که فرزدخوانده، ارث نمی برد. بنابراین، زناشوئی زوجین، تأثیری در ارث و وضعیت فرزندخوانده را ندارد.
بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
همانطور که در قسمتهای قبل نیز بیان شد، برای آنکه فرزندی از پدر یا مادر خود، ارث ببرد، بایستی فرزند مشروع ایشان بوده و دارای نسب مشروع باشد. بنابراین با توجه به شرایط و اختلاف نظراتی که در بحث نسب فرزند متولد از انواع راههای تلقیح مصنوعی گفته شد و با توجه به اینکه طرفدار کدام نظر باشیم؛ ممکن است این طفل، جزو وراث قرار بگیرد یا نگیرد.
نتیجه گیری
در این تحقیق، به آثار حقوقی ناشی از برقراری روابط زناشوئی پرداخته شده است. مطالب در چهار فصل، شامل کلیات، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در انحلال نکاح و آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد؛ زناشوئی به معنای زن و شوهری آمده و درشرع مقدس اسلام و حقوق ایران، زناشوئی به رابطۀ جنسی صحیح و مشروع میان یک زن و شوهر گفته می شود و با این تعریف، روابط حاصل از زنا و وطی به شبهه، در این شمول نمی گنجند، هر چند که به موجب برخی از مواد،آثاری همانند روابط مشروع داشته باشند. در کتب فقهی و حقوقی، روابط جنسی مشروع تحت عناوین نزدیکی، مقاربت، وطی و جماع آمده است. زنا عبارت است از روابط نامشروع میان زن و مردی که به حرمت کار خود آگاه بوده و با اطلاع و از روی اخنیار با یکدیگر، نزدیکی می نمایند. لیکن در نزدیکی به شبهه، مرد و زن، به تصور اینکه بین آنان رابطۀ زوجیت وجود دارد، نزدیکی می نمایند و این در حالی است که رابطه ای در عالم واقع بین آنان وجود نداشته است.

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.