ارزش شرکت، اطلاعات، ارزیابی

 

Pmpi (قیمت بر اساس اطلاعات محرمانه مدیر)
زمان
t=2 t=1 t=0
ارزیابی مدیر از ارزش شرکت برمبنای اطلاعات خود کمتر از قیمت جاری سهام است(Pmpi ارزیابی مدیر از ارزش شرکت برمبنای اطلاعات خود کمتر از قیمت جاری سهام است(Pmpi محتوای اطلاعاتی اطلاعیه سود و زیان، منجر به افزایش قیمت سهام می شود.
محتوای اطلاعاتی اطلاعیه سود و زیان، منجر به افزایش قیمت سهام می شود.
مدیر اطلاعات خود را افشا نمی کند،چون
(Pmpi مدیر اطلاعات خود را افشا نمی کند،چون
(Pmpi برای سهولت در ارائه تجزیه و تحلیل ها، اطلاعات مدیر تحت تأثیر رویداد عمومی که باعث ایجاد تغییر در قیمت سهام می شود، قرار نمی گیرد( یعنی Pmpi در نمودار جابجا نمی شود). به هر حال این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر انتشار صورت سود و زیان، اطلاعات محرمانه مدیر را تغییر دهد، فرضیه تحقیق بر افشای اخبار افشا نشده قبلی دلالت دارد تا افشای اطلاعات جدید. اطلاعات ایجاد شده از طریق رویداد عمومی نه تنها برای مدیران بلکه برای سرمایه گذاران نیز آشکار است. از آنجا که تغییر قیمت سهام، ارزش مورد انتظار سرمایه گذاران از این اخبار را منعکس می کند، افشای متعاقبِ اطلاعات ناشی از رویداد عمومی، تأثیری بر قیمت سهام نخواهد داشت.
بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی
ممکن است مدیران برای تصمیم به افشا، به زمان بیشتری بعد از تغییر قیمت نیاز داشته باشند، اما نکته قابل توجه این است که دوره زمانی طولانی مدت این احتمال را به وجود می آورد که افشائیات در نمونه، از اطلاعات دریافتی جدید مدیران (بعد از رویداد عمومی و غیر مرتبط با فرضیه تحقیق) ناشی شوند تا اطلاعات حفظ شده قبلی. با این وجود حتی اگر مدیر بعد از رویداد عمومی، اطلاعات جدید دریافت کند، فرضیه تحقیق لزوماً از افشای اطلاعات حفظ شده قبلی برخی مدیران ناشی می شود. نمودار ۲-۲ در صفحه بعد، این مورد را نشان می دهد.

ارزش های بالقوه ناشی از ارزیابی شخصی مدیر از قیمت سهام
ارزش های بالقوه ناشی از ارزیابی شخصی مدیر از قیمت سهام