ارزش های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، اعتماد به نفس

 

فرض هایی که درعمق فرهنگ جای پایدارپیدا کرده اند، درتاریخ به صورت ارزش های فرهنگی ‎‎آغاز می شوند و درحالی که دربوته آزمایش زمان قرارمی گیرد، بتدریج پذیرش مسلم می یابند سپس به صورت فرض های بنیادی پذیرفته می شوند. این فرض ها دیگر زیرسوال نمی روند و با گذشت زمان کمتردرباره آنها صحبت می شود. چنانچه فرهنگ اینگونه شکل گیرد، معلوم خواهد شد که چرا دگرگون کردن فرهنگ، کاردشواری است.
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی :
معمولاً سازمان ها ازفرهنگ های قوی و ضعیف بسته به شرایط برخوردار می باشند.
الف ) فرهنگ قوی
الف –۱- تعریف فرهنگ قوی
فرهنگی قوی تلقی می شود که ارزش ها، باورها، هنجارها و پیش فرض هایی داشته باشد که تمامی بخش های سازمان را بطو عمیق و گسترده تحت نفوذ خود قراردهد. یعنی اکثرافراد سازمان ازآن حمایت کنند و درباره آن هم، رای گسترده ای وجود داشته باشد.
برهمین اساس یک فرهنگ ریشه دار و قوی تاثیربیشتری بر روی رفتاراعضاء کارکنان و سازمان گذاشته ومحیط سازمان را ازثبات بسیاربالایی برخوردارمی کند، اتفاق نظر، تعهد، و فاداری، ایثارو وجدان کاری را می گستراند.
الف-۲-خصوصیات فرهنگ های قوی
فرهنگ های قوی و مسلط آنهائی هستند که بیانگرارزش های اصلی و اساسی هستند که توسط بیشتراعضاء‌سازمان حفظ و دنبال می شوند. مظاهر فرهنگ های قوی عبارتند از:
۱-تعهد اجتماعی ۲-وجدان کاری ۳ -مدیریت کیفی کار ۴-فرهنگ رقابتی
۵-تطبیق فرد با شغل ۶-غنی سازی شغل ۷-توسعه شغلی ۸-گردش شغلی
۹-علاقه و وفاداری به سازمان ۱۰-اعتماد به نفس ۱۱-عشق به کاربه جای فرارازکار
۱۲-صمیمیت و همکاری افراد ۱۳-امنیت شغلی ۱۴-نو آوری و خلاقیت
۱۵-مشارکت جدی درتصمیم گیری ۱۶-فرهنگ پذیرش افکارنو
۱۷-کارائی و عملکرد درسطح بالا
ب-فرهنگ ضعیف
ب-۱-تعریف فرهنگ ضعیف
فرهنگ های سازمانی ضعیف نیزدارای مشخصه ونشانه های خاص خودشان هستند. و بر عکس فرهنگ سازمانی قوی این مشخصه ها بگونه ای که کاملاً ازیکدیگر پراکنده می باشند. در این سازمان ها فاصله بین افراد و اهداف سازمانی معمولاً زیاد به چشم می خورد و توافق گروهی بسیار اندک می باشد.
ب-۲-خصوصیات فرهنگهای ضعیف
ازمهمترین مظاهر فرهنگ های ضعیف ومنفی می تواند بشرح ذیل باشد.
۱-بی علاقگی به کار و عدم احساس تعلق به سازمان
۲-خروج از خدمت (ترک خدمت )