ارزیابی عملکرد سازمان، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد

 

۲-۱-۴ دیدگاه های سنّتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد
نظام ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف و متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص ارزیابی عملکرد دو دیدگاه وجود دارد:
۱- دیدگاه سنّتی
۲- دیدگاه نوین
در دیدگاه سنّتی مهمترین هدف از ارزیابی، قضاوت در مورد عملکرد است. در حالی که در دیدگاه نوین، فلسفه و هدف ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده تمرکز دارد. چند تفاوت در مورد دو دیدگاه ارزیابی عملکرد عبارتند از: (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۲ ، صص ۸-۶).
نقش ارزیابی کننده: در دیدگاه سنّتی ارزیابی کننده، هادی، مشورت دهنده و تسهیل کننده عملیات و عملکردها می باشد.
دوره ارزیابی: در دیدگاه سنّتی عملکرد گذشته مورد توجّه قرار گرفته در حالی که در دیدگاه نوین تمرکز بر آینده و بهبود امور می باشد.
هدف: در دیدگاه سنّتی هدف کنترل ارزیابیدهنده و اعمال سبک دستوری و آمرانه و محاکمهای از ویژگیهای آن به شمار میآید در حالی که در دیدگاه نوین، هدف از ارزیابی، آموزش، رشد و بهبود و بهسازی افراد و سازمان می باشد.
ارزیابی سازمانها و افراد بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنّتی از تفاوتهای اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است و نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد بر اساس دیدگاه نوین، بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیّتهای سازمان خواهد بود. دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد سازمان ها بسیار مورد توجه قرار گرفته و مطالعات انجام شده در اروپا حاکی از گرایش فزاینده ارزیابیکنندگان دستگاه های دولتی به دیدگاه نوین دارد. در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه و بهبود عملکرد و فعالیّتهای سازمان و افراد آن بوده و پدیده قضاوت و مچگیری در آن جایگاهی نداشته باشد، سازمانها خود به سوی استقرار نظام ارزیابی میروند و به طور مستمر برای بهبود مکانیزمهای آن تلاش مینمایند. برآیند این تلاش ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان است و پیامد چنین نگرشی رشد، توسعه عملکرد و نهایتاً تحقق سریع تر و بهتر اهداف سازمانی می باشد(سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۲، صص ۸-۶).
جدول۲-۱) تفاوت های دو دیدگاه درباره ارزیابی عملکرد از نظر اسپف و همکاران( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ۱۳۸۲ ، ص ۸).
ویژگی ها
معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد)
معطوف به رشد و توسعه(بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده
قضاوت و اندازه گیری عملکرد
مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد
دوره ارزیابی
گذشته
آینده