ارزیابی عملکرد مالی، نسبت قیمت به درآمد، حقوق صاحبان سهام

 

متغیرهای اصلی این تحقیق به قرار زیر می باشند:
متغیرهای مربوط به کارایی مالی(متغیر وابسته):
متغیرهای ورودی(نهاده ها) شامل: میزان فروش سالانه، سهام فروخته شده سالانه و میزان سود سهام سالانه، بازده سرمایه(ROA)، سود خالص
متغیرهای خروجی(ستانده ها) شمال: هزینه ها، حقوق پرداختی به کارکنان، میزان مالیات و سایر پرداخت های سالانه و حقوق صاحبان سهام(ROE)،
نسبت های مربوط به استراتژی تقسیم سود(متغیر مستقل):
سود هر سهم(EPS)
نسبت قیمت به درآمد(PER)
نسبت پرداخت سود سهام(DPOR)
و نسبت قیمت به ارزش دفتری(PB)
سوال تحقیق(منظور از تحقیق)
در این تحقیق ما به بررسی ارتباط استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی خواهیم پرداخت
بیان ضرورت و اهمیت موضوع
اهمیت سود و استراتژی های مربوط به تقسیم سود
سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد.تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود . سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکتها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل موثر بر آن شناسایی می شود.
اهمیت ارزیابی عملکرد مالی در انتخاب استراتژی های مالی
نقش مسائل مالی در تصمیمات عملیاتی مقدمتا شامل ارزیابی و نظارت می شود. مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا گزینه های عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده و به آنها کمک می کند تا بر تصمیمات اتخاذ شده نظارت کنند. چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژی های شرکت امری حیاتی است. نظارت به مدیران کمک می کند تا استراتژی های اتخاذ شده را بر اساس نتایج استراتژی های قبلی تغییر و تعدیل دهند. نتیجه یک نظارت خوب و دقیق بر تصمیمات عملیاتی, ایجاد جریانات نقدی مورد انتظار بالاتر در آینده است. علاوه برتاثیر گذاشتن بر جریانات نقدی مورد انتظار، تصمیمات عملیاتی می توانند بر تصمیمات مالی نیز تاثیر بگذارند. (مهام و دیگران، ۱۳۸۷)
با توجه به موارد یاد شده در بالا می‌توان گفت در باب مساله کارایی مالی شرکت‌های خودروسازی مهمترین فاکتور استراتژی تقسیم سود می‌باشد. لذا در این تحقیق به دلیل اهمیت بالای این مبحث به طرح این موضوع پرداخته شده است