ازمون آنالیز واریانس یکطرفه مقطع تحصیلی، دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس

 

جدول۴-۳ همبستگی بین رفاه مالی و سواد مالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱
جدول۴-۴ .همبستگی بین رفاه ذهنی و سوادمالی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۲
جدول۴-۵٫همبستگی سن در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۳
جدول۴-۶٫همبستگی معدل کل در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۳
جدول ۴-۷٫آزمون دو نمونه مستقل جنسیت در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵
جدول۴-۸ .آزمون دو نمونه مستقل وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۶
جدول۴-۹٫ آزمون دو نمونه مستقل وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .۵۷
جدول۴-۱۰٫آزمون دو نمونه مستقل حوزه فعالیت در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .۵۸
جدول۴-۱۱٫آزمون دو نمونه مستقل استقلال مالی در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۵۹
جدول ۴-۱۲٫ آزمون همگنی واریانس ها دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰
جدول۴-۱۳ . ازمون آنالیز واریانس یکطرفه دانشکده تحصیلی در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱
جدول۴-۱۴٫آزمون های زوجی شفه،دانشکده تحصیلی در سوادمالی دانشحویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳
جدول۴-۱۵٫ آزمون همگنی واریانس هامقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۴
جدول۴-۱۶ .ازمون آنالیز واریانس یکطرفه مقطع تحصیلی در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .۶۵
جدول ۴-۱۷٫آزمون همگنی واریانس هارشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۵
جدول۴-۱۸٫آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۶
جدول۴-۱۹٫آزمون های زوجی شفه، رشته مقطع متوسطه در سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۸
جدول ۴-۲۰٫ آزمون همگنی واریانس هاسطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..۶۹
جدول ۴-۲۱٫ ازمون آنالیز واریانس یکطرفه سطح تحصیلات پدردر سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۹
جدول۴-۲۲٫ آزمون همگنی واریانس هاسطح تحصیلات مادردر سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۰
جدول۴-۲۳٫ آزمون آنالیز واریانس یکطرفه سطح تحصیلات مادردر سواد مالی دانشجویان. . . . . . . . . . . . . . . . ..۷۰