استانداردهای حسابداری، از دیدگاه سهامداران، عدم تقارن اطلاعاتی

 

افشای اختیاری شامل ۶ بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصهای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخشها، آمارههای کلیدی غیرمالی، اطلاعات پیشبینی و بحث و تحلیل مدیریت.
در این تحقیق ضمن انتخاب آمارههای کلیدی غیرمالی از موارد ششگانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:
بین ویژگیهای شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطهای وجود دارد؟
۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش
هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفتهشده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکتها در کشورهای توسعه یافته، داده های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین المللی گزارش میکنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمدهای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم میسازند و آنها میتوانند برای انعکاس یک رویداد از روش های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش میدهد. ضمناً ماهیت فرایند گزارشگری مالی به گونهای است که معمولاً داده های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیشبینی عملکرد آتی شرکتها نمیباشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران میشود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایهگذاریها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و…. میپردازد(نوروزیپور و همکاران،۱۳۹۰، ۷۴).
به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفادهکنندگان از صورتهای مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری میباشد.
تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،۱۳۸۹ ،۲۴).
هدف از افشای اطلاعات کمک به استفادهکنندگان به منظور انجام تصمیمهای اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهانکاری قرار میگیرد. پنهانکاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتابهای تئوری حسابداری (مانند هندریکسن و ونبردا،۱۹۹۲ و بلکویی، ۲۰۰۰) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگیهای محیطی و شخصیت افشاکنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفهای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،۱۳۸۸،۱۹۴و۱۹۳).
بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران که منجر به ارزشگذاری اشتباه شرکت میشود به نظر میرسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.
از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگیهای شخصیتی و تمایل یک حسابدار که میتواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری میباشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشتهای بودن آن میتوان گفت تحقیق حاضر میتواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.
۱-۴٫اهداف پژوهش
اهداف پژوهش به شرح ذیل میباشد:
اهداف کاربردی
افشای اختیاری اطلاعات به استفادهکنندگان از اطلاعات مالی کمک میکند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران میباشند که میتوانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانکها، دولت و… میباشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت دارد میتوان کارمندان و کارگران شاغل در شرکتها را نیز عنوان نمود.
هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگیهای شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران میباشد.
اهداف فرعی
۱) بررسی رابطه بین ویژگی امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران