استانداردهای حسابداری، سازمان امور مالیاتی، دارایی های نامشهود

 

بهنام شهانی و احمد علی خائف الهی (۱۳۸۸) تحقیقی را تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران در تهران انجام دادند. مهرداد مدهوشی و مهدی اصغرنژاد امیری (۱۳۸۷)تحقیقی تحت عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها انجام دادند و رابطه مثبتی را بین ابعاد سرمایه فکری و بازده مالی آن پیدا نمودند
ویدا مجتهد زاده و سید حسین علوی طبری و مهرناز مهدی زاده(۱۳۸۸) تحقیقی را تحت عنوان سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه را انجام دادند. مصطفی آشنا، حمیدرضا یوسفی و فرزانه صادقی (۱۳۸۸) در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری، سرمایه ای ارزشمند برای سازمان امور مالیاتی کشور به این مساله پرداختند و به رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد سرمایه فکری یافتند.
اصغر مشبکی و بهروز قلیچ لی(۱۳۸۵) در تحقیقی به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در دو شرکت خودروسازی پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر هر یک از ابعاد سرمایه فکری دارد.
۲-۱۲-۲- پژوهش های خارجی
قبل ازدهه ۱۹۸۰ آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد.
اواسط دهه ۱۹۸۰ حرکت از عصر صنعت به سمت عصر اطلاعات، انتشار کتاب استخراج ارزش از نوآوری توسط آقای تیس.
اواخر دهه ۱۹۸۰ اولین تلاش ها برای تدوین صورت حساب هایی که سرمایه های فکری را اندازه گیری کنند(اسویبی، ۱۹۸۸).
تالیف کتاب ارتباط گم شده و سقوط مدیریت حسابداری(جانسون و کاپلان)
تالیف کتاب مدیریت دارای های دانش در قرن ۲۱(آمیدن).
اوایل دهه ۱۹۹۰، اولین باری که نقش مدیریت سرمایه های فکری با تخصیص یک پست رسمی درسازمان مشروعیت می یابد و آقای ادوینسون به عنوان مدیر سرمایه های فکری اسکاندیا معرفی می شود.
اواسط دهه ۱۹۹۰ ارائه موجودی سرمایه های فکری در شرکت اسکاندیا به صورت ضمیمه صورت های مالی (۱۹۹۴).
استفاده از ممیزی دانش برای ارزیابی جامع از وضعیت سرمایه فکری توسط سلمی (۱۹۹۹).
انتشار کتاب توسط صاحب نظران نهضت سرمایه فکری.
اواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند بسیاری از محققان، کنفرانس ها و مقالات قرار گرفت
اوایل دهه ۲۰۰۰ :
انتشار اولین مجله معتبر علمی با عنوان سرمایه های فکری
انتشار اولین استانداردهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک
انتشار کتاب اولین گزارش سرمایه های فکری توسط اتحادیه اروپا
انتشار کتاب مدیریت اندازه گیری و گزارش دهی دارایی های نامشهود توسط لو