استانداردهای حسابداری، مطالعات انجام شده، مطالعات انجام شده

 

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه حسابرسی، عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زیر طبقه بندی شده است:( خوش طینت، بستانیان، ۱۳۸۶).
دسته اول – ویژگی های شخصی
ویژگی های شخصی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
گروه اول – خبرگی
خبرگی در نتیجه دانش و تجربه به دست می آید. علاوه بر آن خبرگی در حسابرسی موجب تقویت تردید حرفه ای حسابرس می شود.
گروه دوم – بی طرفی
بی طرفی یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می دهد، شرایطی که ذینفعان به طور مساوی و پیوسته، کار و اظهارنظر حسابرس را معتبر و قابل اتکا می بینند.
گروه سوم – اخلاق
اخلاق مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاکدامنی صفت های هنجاری هستند که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می دهند. پرهیزکاری پیروی از فضایل اخلاقی است که در فراتر از قوانین و مقررات قرار دارد.
گروه چهارم – شخصیت فردی و اجتماعی
شخصیت روان شناختی فرد، عامل مهمی در تعیین رفتار است. بنابراین شخصیت یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس است. شخصیت موجب می شود که شخص ارزش های خاص خود را داشته باشد. ارزش ها باورهای نسبتا پایدار هستند که از هدف ها بالاتر هستند.
دسته دوم – عوامل محیطی
علاوه بر ویژگی های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می گذارد و به همین جهت شناسایی آن ها در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت به سزایی دارد، عوامل محیطی نیز بر  قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر است. عوامل محیطی مثبت می توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محیطی منفی موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می شوند . عوامل محیطی نیز به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
گروه پنجم – شرایط بازار حسابرسی
یک فعایت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و موسسات حسابرسی که در آن کار می کنند، بنگاه هایی اقتصادی هستند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کالا یا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتریان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.
گروه ششم – پاسخگویی
پاسخگویی عبارت است از توضیح دادن یا توجیه کردن آن چه انجام شده است. پاسخگویی از عوامل محیطی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار پاسخگویی نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.
گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای
استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. آسان یا سخت بودن احکام استاندارهای حرفه ای و قابل تفسیر بودن یا نبودن استاندارهای حرفه ای بر قضاوت حسابرسان موثر است. هرجا که استاندارهای حرفه ای غیرصریح و قابل تفسیر باشد، قضاوت حرفه ای حسابرسان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه هشتم – ابزارهای تصمیم گیری